PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Aquí trobaràs el registre d'accions que ha dut a terme la UPF Barcelona School of Management en el seu viatge cap a l'excel·lència internacional. Podràs consultar els resultats de les iniciatives de la UPF-BSM, conèixer quin és el balanç social i el col·lectiu de beneficiaris atesos i llegir sobre el codi de conducta i el codi de govern i bones pràctiques de gestió.

Informe anual del Codi de conducta

Informació institucional

Aquí trobaràs tota la documentació institucional relacionada amb l'estructura organitzativa, la direcció general, els estatuts, etc.

Condicions generals 2022-2023

Aquestes condicions generals de contractació tenen per objecte regular els termes i les condicions en què la Fundació Institut d'Educació Contínua, de manera directa o mitjançant el centre adscrit de la seva titularitat Barcelona School of Management, oferirà informació sobre la seva programació, durà a terme el procés d'admissió dels candidats a qualsevol dels cursos i prestarà al participant els serveis de formació que aquest hagi contractat.

Normativa Aplicable

  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.
  • Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública
  • Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Data actualització: Agost 2021