PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Aquí trobaràs el registre d'accions que ha dut a terme la UPF Barcelona School of Management en el seu viatge cap a l'excel·lència internacional. Podràs consultar els resultats de les iniciatives de la UPF-BSM, conèixer quin és el balanç social i el col·lectiu de beneficiaris atesos i llegir sobre el codi de conducta i el codi de govern i bones pràctiques de gestió.

Informe anual del Codi de conducta

Normes de Convivència UPF-BSM

Informació institucional

Aquí trobaràs tota la documentació institucional relacionada amb l'estructura organitzativa, la direcció general, els estatuts, etc.

Condicions generals 2022-2023

Aquestes condicions generals de contractació tenen per objecte regular els termes i les condicions en què la Fundació Institut d'Educació Contínua, de manera directa o mitjançant el centre adscrit de la seva titularitat Barcelona School of Management, oferirà informació sobre la seva programació, durà a terme el procés d'admissió dels candidats a qualsevol dels cursos i prestarà al participant els serveis de formació que aquest hagi contractat.

Normativa Aplicable

  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.
  • Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als instruments de transparència establerts per la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública
  • Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Data actualització: Novembre 2022