Qualitat

A la UPF Barcelona School of Management ens comprometem amb la millora constant de la governabilitat de la nostra organització, del pla de titulacions, del cos docent i del nostre model formatiu. És un compromís d'excel·lència amb els estudiants que ens trien i amb tots els grups d'interès de la institució.

Així mateix, l'atenció a la cultura i als processos organitzatius ens impulsen a evolucionar cap a models organitzatius més àgils, flexibles i fluids que ens permetin transformar-nos i adaptar-nos ràpidament als canvis.

Per tal de garantir aquesta millora contínua, una Comissió de Qualitat revisa i aprova els nostres processos d'autoavaluació i acreditació. Aquesta revisió assegura que la formació universitària professional que impartim és adequada i compleix amb les expectatives del mercat laboral i de la societat actual.

Comissió de Qualitat

La Comissió de Qualitat està formada per representants de l'àmbit acadèmic, de l'àmbit de la gestió i compta amb la participació d'estudiants i antics alumnes de la UPF-BSM.

La Comissió de Qualitat de la UPF-BSM és la responsable de:

 • Analitzar i fer el seguiment dels indicadors de qualitat de les titulacions.
 • Analitzar i fer el seguiment dels indicadors de qualitat del centre QCI (Quadre de Comandament Integral).
 • Revisar i aprovar els informes de seguiment de les titulacions.
 • Revisar i aprovar els autoinformes d’acreditació.
 • Elaborar, revisar i aprovar la política i els objectius de qualitat.
 • Revisar l’estat de les propostes dels plans de millora i fer-ne noves propostes.
 • Revisar i aprovar el SGIQ del centre.

Aquesta Comissió està formada pels següents membres permanents. També es contempla  convidar a altres participants segons els temes a tractar (p.ex: Oficina Tècnica Qualitat UPF...).

 • Carolina Luis Bassa
  Directora acadèmica del Màster Universitari en Marketing, Professora Core Faculty i representant del professorat i de la direcció acadèmica de titulacions de la UPF-BSM
 • Cristina Torralbo
  Directora de Programació de la UPF-BSM
 • Edith Castellarnau
  Directora de Serveis a l’estudiant de la UPF-BSM i representat dels ocupadors i antics alumnes
 • Edgar de los Santos
  Cap d’Organització de la UPF-BSM i Coordinador de la Comissió de Qualitat
 • Elsa Bellmunt
  Directora de Secretària Acadèmica i General de la UPF-BSM
 • Jose M. Martinez-Sierra
  Director General de la UPF-BSM i President de la Comissió de Qualitat
 • Josep Maria Altarriba
  Vicedegà d’Educació de la UPF-BSM i representant de l'activitat internacional de l'escola (programes, professorat, estudiants…)
 • Jordi Perramon
  Vicedegà de Recerca, Director acadèmic del Màster Universitari en Gestió Financera i Auditoria de l'empresa, Professor Core Faculty i representant del professorat i de la direcció acadèmica de titulacions de la UPF-BSM
 • Kari Pettersson
  Alumni del Màster Universitari en Gestió Financera i Auditoria de l'empresa de la UPF-BSM i representant dels antics alumnes
 • Llorenç Bagur
  Degà de la UPF-BSM
 • Pilar Soldevila
  Gerent de la UPF-BSM i representant del personal de gestió
 • Susana Domingo
  Directora acadèmic del MBA, Professor Core Faculty i representant del professorat i de la direcció acadèmica de titulacions de la UPF-BSM
 • Xavier Merencio
  Estudiant del MBA i representant dels estudiants

Pla d'Acció Tutorial

Política de Qualitat

Manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ)

Avaluació i indicadors

Manual de procediments de l'SGIQ

Pla de millora de l'SGIQ

Acreditació AQU

Des de juny de 2020 som un dels 10 centres acreditats institucionalment per l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Aquesta acreditació institucional d'AQU Catalunya vol dir que tenim acreditats tots els títols de grau i de màsters universitaris oficials per un període renovable de cinc anys.

aqu-sig-caaqu-centre-acreditat

Acreditació AMBA

L'any 2021 vam obtenir l'acreditació AMBA, que ens situa entre les escoles de management líders del món i ens converteix en una de les sis úniques escoles de negocis d'Espanya amb aquesta acreditació.

L'Associació Internacional de Màster en Administració d'Empreses (AMBA i BGA) reconeix així la qualitat acadèmica i la reputació dels nostres programes EMBA i Master of Science in Management.

Acreditació AMBA

Mapa de processos relatius a la gestió de la qualitat formativa

Mapa de processos relatius a la gestió de la qualitat formativa