Qualitat

Qualitat

A la UPF Barcelona School of Management ens comprometem amb la millora constant de la governabilitat de la nostra organització, del pla de titulacions, del cos docent i del nostre model formatiu. És un compromís d'excel·lència amb els estudiants que ens trien i amb tots els grups d'interès de la institució.

Així mateix, l'atenció a la cultura i als processos organitzatius ens impulsen a evolucionar cap a models organitzatius més àgils, flexibles i fluids que permetin a la institució transformar-se i adaptar-se ràpidament als canvis.

Per garantir aquesta millora contínua, una Comissió de Qualitat revisa i aprova els processos d'autoavaluació i acreditació. Aquesta revisió assegura que la formació universitària professionalitzadora que impartim és l'adequada i que compleix amb les expectatives del mercat laboral i de la societat actual.

Comissió de Qualitat

La Comissió de Qualitat de la UPF-BSM és la responsable de:

 • Analitzar i fer el seguiment dels indicadors de qualitat de les titulacions.
 • Analitzar i fer el seguiment dels indicadors de qualitat del centre QCI (Quadre de Comandament Integral).
 • Revisar i aprovar els informes de seguiment de les titulacions.
 • Revisar i aprovar els autoinformes d’acreditació.
 • Elaborar, revisar i aprovar la política i els objectius de qualitat.
 • Revisar l’estat de les propostes dels plans de millora i fer-ne noves propostes.
 • Revisar i aprovar el SGIQ del centre.

Aquesta Comissió està formada pels següents membres permanents. També es contempla  convidar a altres participants segons els temes a tractar (p.ex: Oficina Tècnica Qualitat UPF...).

 • Jose M. Martínez-Sierra
  Director General de la UPF-BSM i President de la Comissió de Qualitat
 • Pilar Soldevila
  Gerent de la UPF-BSM
 • Carolina Luis Bassa
  Directora acadèmica del Màster Universitari en Marketing, Professora Core Faculty i representant del professorat i de la direcció acadèmica de titulacions de la UPF-BSM
 • Cristina Torralbo
  Directora de Programació de la UPF-BSM
 • Clara Kirchner
  Directora de Relacions Institucionals i Corporatives de la UPF-BSM i representant del nou comitè d'antics alumnes i empreses
 • Edith Castellarnau
  Directora de Serveis a l’estudiant de la UPF-BSM i representat del ocupadors
 • Edgar de los Santos
  Cap de Qualitat de la UPF-BSM i Coordinador de la Comissió de Qualitat
 • Elsa Bellmunt
  Directora de Secretària Acadèmica i General de la UPF-BSM
 • Ernest Solé
  Cap d'estudis de la UPF-BSM
 • Jordi Perramon
  Director acadèmic del Màster Universitari en Gestió Financera i Auditoria de l'empresa, Professor Core Faculty i representant del professorat i de la direcció acadèmica de titulacions de la UPF-BSM
 • Jordi Rey
  Director de Relacions Internacionals i acreditacions de la UPF-BSM i representant de l'activitat internacional de l'escola (programes, professorat, estudiants…)
 • Kari Pettersson
  Alumni del Màster Universitari en Gestió Financera i Auditoria de l'empresa de la UPF-BSM i representant dels antics alumnes
 • Llorenç Bagur
  Vicedegà de professorat de la UPF-BSM
 • Lucia Crosas
  Directora de Recursos i Persones de la UPF-BSM i representant del personal de gestió
 • Susana Domingo
  Directora acadèmic del MBA, Professor Core Faculty i representant del professorat i de la direcció acadèmica de titulacions de la UPF-BSM
 • Xavier Merencio
  Estudiant del MBA i representant dels estudiants

 

Pla d'acció tutorial

Política de Qualitat

Manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ)

Avaluació i indicadors

Manual de procediments de l'SGIQ

Pla de millora de l'SGIQ

Acreditació AQU

Des de juny de 2020, la UPF Barcelona School of Management és un dels 10 centres acreditats institucionalment per l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Aquesta acreditació institucional d'AQU Catalunya implica que la nostra escola té acreditats tots els títols de grau i de màster universitari oficial que imparteix, per un període de cinc anys renovable.   

aqu-sig-caaqu-centre-acreditat

Acreditació AMBA

L'any 2021 obtenim l'acreditació AMBA, que ens situa entre les millors escoles de management del món i que ens converteix en una de les úniques sis escoles de negocis a Espanya amb acreditació AMBA. 

Amb això, l'Associació Internacional de Màster en Administració d'Empreses (AMBAs & BGA) reconeix la qualitat acadèmica i la reputació dels nostres programes EMBA i Master of Science in Management. 

Acreditació AMBA

Mapa de processos relatius a la gestió de la qualitat formativa

Mapa de processos relatius a la gestió de la qualitat formativa