Informació per a:

 • Màsters
 • Postgraus
 • Cursos
 • Professorat i recerca
 • Coneix la UPF-BSM

Qualitat

A la UPF Barcelona School of Management ens comprometem amb la millora constant de la governabilitat de la nostra organització, del pla de titulacions, del cos docent i del nostre model formatiu. És un compromís d'excel·lència amb els estudiants que ens trien i amb tots els grups d'interès de la institució.

Així mateix, l'atenció a la cultura i als processos organitzatius ens impulsen a evolucionar cap a models organitzatius més àgils, flexibles i fluids que ens permetin transformar-nos i adaptar-nos ràpidament als canvis.

Per tal de garantir aquesta millora contínua, una Comissió de Qualitat revisa i aprova els nostres processos d'autoavaluació i acreditació. Aquesta revisió assegura que la formació universitària professional que impartim és adequada i compleix amb les expectatives del mercat laboral i de la societat actual.

Comissió de Qualitat

La Comissió de Qualitat està formada per representants de l'àmbit acadèmic, de l'àmbit de la gestió i compta amb la participació d'estudiants i antics alumnes de la UPF-BSM.

La Comissió de Qualitat de la UPF-BSM és la responsable de:

 • Analitzar i fer el seguiment dels indicadors de qualitat de les titulacions.
 • Analitzar i fer el seguiment dels indicadors de qualitat del centre QCI (Quadre de Comandament Integral).
 • Revisar i aprovar els informes de seguiment de les titulacions.
 • Revisar i aprovar els autoinformes d’acreditació.
 • Elaborar, revisar i aprovar la política i els objectius de qualitat.
 • Revisar l’estat de les propostes dels plans de millora i fer-ne noves propostes.
 • Revisar i aprovar el SGIQ del centre.

Aquesta Comissió està formada pels següents membres permanents. També es contempla  convidar a altres participants segons els temes a tractar (p.ex: Oficina Tècnica Qualitat UPF...).

 • Andreu Piqueres
  Estudiant del MBA i representant del estudiants
 • Cristina Torralbo
  Responsable de Programació i Qualitat Acadèmica de la UPF-BSM
 • Edith Castellarnau
  Directora de Serveis a l’estudiant de la UPF-BSM i representant dels ocupadors i antics alumnes
 • Edgar de los Santos
  Responsable de Qualitat de la UPF-BSM i Coordinador de la Comissió de Qualitat
 • Elsa Bellmunt
  Directora de Secretaria Acadèmica de la UPF-BSM
 • Jose M. Martinez-Sierra
  Director General de la UPF-BSM i President de la Comissió de Qualitat
 • Josep Maria Altarriba
  Vicedegà d’Educació i afers acadèmics de la UPF-BSM i representant de l'activitat internacional de l'escola (programes, professorat, estudiants…)
 • Jordi Perramon
  Vicedegà de Recerca, Director acadèmic del Màster Universitari en Gestió Financera i Auditoria de l'empresa, Professor Core Faculty i representant del professorat i de la direcció acadèmica de titulacions de la UPF-BSM
 • Kari Pettersson
  Alumni del Màster Universitari en Gestió Financera i Auditoria de l'empresa de la UPF-BSM i representant dels antics alumnes
 • Llorenç Bagur
  Degà de la UPF-BSM
 • María José Pérez
  Coordinadora General de la UPF-BSM i representant del personal de gestió
 • Natàlia Pascual
  Sotsdirectora General de la UPF-BSM

Pla d'Acció Tutorial

 • Pla d'acció tutorial
 • Política de Qualitat

 • pdf Política de Qualitat
 • Manual del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ)

 • Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC)
 • Avaluació i indicadors

  Manual de procediments de l'SGIQ

 • Manual de procedimientos del SGIC
 • Pla de millora de l'SGIQ

 • Plan de mejora del SGIC
 • Informe de revisió del SGIQ

 • Descarrega el PDF amb l'Informe de revisió del SGIQ
 • Acreditació AQU

  Des de juny de 2020 som un dels 10 centres acreditats institucionalment per l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Aquesta acreditació institucional d'AQU Catalunya vol dir que tenim acreditats tots els títols de grau i de màsters universitaris oficials per un període renovable de cinc anys.

  Certificat SGIQ
  Centre acreditat AQU

  Acreditació AMBA

  L'any 2021 vam obtenir l'acreditació AMBA, que ens situa entre les escoles de management líders del món i ens converteix en una de les sis úniques escoles de negocis d'Espanya amb aquesta acreditació.

  L'Associació Internacional de Màster en Administració d'Empreses (AMBA i BGA) reconeix així la qualitat acadèmica i la reputació dels nostres programes EMBA i Master of Science in Management.

  Acreditació AMBA

  Mapa de processos relatius a la gestió de la qualitat formativa

  Mapa de processos relatius a la gestió de la qualitat formativa