Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

El Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials consta de les següents assignatures:

Aquestes assignatures combinen els elements teòrics i pràctics de la formació per analitzar els següents continguts:

Coneixements teòrics bàsics

 • Estructura social, política i econòmica: àmbit internacional, europeu, estatal i autonòmic.
 • Polítiques públiques i socials als països de l'OCDE.
 • Disseny, implementació i avaluació de polítiques públiques i socials.
 • Democràcia, ciutadania i participació política.
 • Reptes de les polítiques públiques i socials al segle XXI

Metodologia bàsica

 • Tècniques d'investigació per a polítiques públiques i socials.
 • Tècniques quantitatives per a polítiques públiques i socials.
 • Tècniques qualitatives d'anàlisi i avaluació de polítiques públiques i socials.
 • Fonts d'informació estadística (nacionals i internacionals).
 • Planificació de projectes.

Coneixement aplicat

 • Gestió d'administracions públiques.
 • Finances públiques: pressupostos públics, contractació pública i comptabilitat.
 • Dret i sociologia jurídica.
 • Economia aplicada.

Polítiques de seguretat social

 • Les pensions i altres transferències socials.
 • L'assegurança de desocupació.
 • Pensions de viduïtat i incapacitat.
 • Seguretat social a Europa i Amèrica.

Polítiques d'ocupació i mercat laboral

 • Conseqüències de la globalització econòmica
 • Impacte social de les polítiques econòmiques i polítiques d'ocupació.
 • Canvis en la producció mundial i el seu impacte en les polítiques d'ocupació.
 • Polítiques de treball: evolució, salari directe, indirecte i salari social.
 • Anàlisi de les polítiques actives d'ocupació i del mercat laboral.

Polítiques d'ambient i espai social

 • Els impactes del canvi climàtic.
 • Qualitat del lloc de treball, desocupació, benestar social i salut laboral.
 • Medi ambient: la relació entre l'espai físic i el social.
 • La ciutat i l'impacte de la globalització en la seva qualitat de vida.
 • Polítiques d'habitatge.
 • Polítiques de prevenció i seguretat ciutadana.

Polítiques de sanitat i salut pública

 • Determinants socials, econòmics i polítics de la qualitat de vida i salut de les poblacions.
 • Les reformes sanitàries a Espanya, a Europa, als països de l'OCDE i en vies de desenvolupament.
 • Polítiques de salut pública a Espanya, a Europa, als països de l'OCDE i en vies de desenvolupament.
 • Salut ambiental i ocupacional.
 • Atenció a les poblacions vulnerables (infància, adolescència i persones grans)

Polítiques d'ensenyament

 • Polítiques educatives a Espanya, a Europa i als països de l'OCDE.
 • L'educació primària, secundària i universitària.
 • Teories del capital humà. 

Polítiques de promoció de la dona i serveis a les famílies

 • Dimensions econòmiques, socials i polítiques de la discriminació de la dona.
 • Polítiques correctives de la discriminació de la dona: anàlisi comparativa.
 • Polítiques d'ajuda a les famílies.
 • Economia de la reproducció.
 • Polítiques per a la infància i la joventut

Polítiques de serveis socials, tercera edat i dependència

 • Polítiques europees de serveis socials i comunitaris.
 • Serveis socials per a la tercera edat i dependència.
 • Serveis sanitaris per a la tercera edat i dependència.
 • Qualitat de vida a la tercera edat.

Polítiques preventives de l'exclusió social

 • Pobresa i marginació.
 • Immigració.
 • Polítiques de correcció de les desigualtats socials: anàlisi comparativa internacional.

L'impacte social de les polítiques econòmiques

 • La integració europea i la seva dimensió social.
 • Les polítiques macroeconòmiques i el seu impacte social.
 • L'impacte social de processos d'integració econòmica i/o política.

El màster afavoreix la participació activa de l'estudiant en la seva formació. És per això que inclou un període de pràctiques acadèmiques externes obligatori en un organisme de l'Administració pública (de l'àmbit local, autonòmic o estatal), en una institució privada o en una organització no governamental sota la direcció i amb el seguiment d'un tutor responsable del centre receptor i del coordinador del màster.

Els participants que hagin fet exercicis pràctics anteriorment podran desenvolupar alternativament un treball teòric sota la supervisió d'un tutor per a la seva convalidació.

Treball Final de Màster

Una vegada finalitzats els components de docència i de pràctiques acadèmiques externes serà obligatòria l'elaboració d'un Treball Final de Màster que consistirà en l'anàlisi d'una problemàtica social concreta, que escollirà l'alumne, i les propostes per solucionar-la.

Seminaris de formació complementària (no obligatoris)

Durant el curs acadèmic, s'oferiran seminaris de formació complementària en les diferents dimensions de les polítiques públiques i de l'estat del benestar, amb la finalitat de complementar la formació obligatòria. Aquests cursos seran de curta durada, de 3 a 9 hores, d'assistència voluntària i no avaluables.

Per accedir al pla d'estudis complet, fes clic aquí (informació en castellà). 

* La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Els alumnes que siguin aptes reben:

Un títol de Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Un certificat expedit conjuntament per les dues institucions col·laboradores: la Johns Hopkins University i la UPF Barcelona School of Management.

Títol màsters universitaris: cal abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment. S'aplicarà la taxa vigent en el moment de sol·licitar el títol.

acreditació favorable

.