Màster Universitari en Negocis Internacionals

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Per accedir al pla d'estudis complet, fes clic aquí (informació en castellà)

ENTORN INTERNACIONAL: INTEL·LIGÈNCIA ECONÒMICA I MARC INSTITUCIONAL

 • Entorn econòmic. Globalització i comerç internacional. Panorama dels mercats internacionals en l'actual situació econòmica, social i política en el món. Polítiques comercials i atracció d'inversions. Entorn financer. Intermediaris i institucions al mercat de capitals. Mercats financers.
 • Economia internacional. Avantatges de l'especialització productiva. Cicle de vida del producte. Les forces competitives. Polítiques comercials i d'atracció d'inversions. Cooperació empresarial. Mida del sector exterior: balança de pagaments. Comerç inter i intra-industrial. Diferenciació horitzontal i vertical. Games de qualitat. Especialització i creixement.
 • Marc institucional dels processos regionals d'integració econòmica.Cooperació i integració econòmica. Institucions econòmiques internacionals: OMC. Processos d'integració regional al món. La Unió Europea. El Mercosur. La Comunitat Andina. El SICA. El TLCAN. La ASEAN. Fonts d'informació online.
 • Investigació de mercats i anàlisi sectorial. Instruments per al coneixement dels mercats i sectors productius. Fonts d'informació per a la investigació de mercats. Estudi de casos relatius a paísos, sectors, productes i serveis.

ESTRATÈGIA DE L'EMPRESA INTERNACIONAL

 • Estratègia competitiva internacional. El procés d'internacionalització. Fonts de l'avantatge competitiva. Govern corporatiu i responsabilitat social de l'empresa. Anàlisi extern i escenaris. Estratègies genèriques i de creixement. Posada en marxa de l'estratègia.
 • Màrqueting internacional. Del màrqueting domèstic a l'internacional. Valor per a l'empresa: producte o client? Check-list de la internacionalització del producte. Gestió de la marca. Cobranding. Distribució i creació de xarxes. Fixació de preus. Comunicació internacional. Elaboració del pla de màrqueting en la pràctica Vendes i màrqueting.
 • Finances internacionals. Estats financers de l'empresa. Finances corporatives. Finançament de les exportacions i importacions. Mercats de deute, equity, divises, futurs, opcions, forwards. Riscos i cobertures. Gestió financera de l'empresa internacional. Estructura internacional de capitals i cost de capital. Inversió estrangera directa en el món. Inversió en cartera.
 • Cultura, organització de l'empresa i negociació internacional. La importància de la cultura en els negocis. La cultura com font d'avantatge o desavantatge competitiu. Simular el xoc cultural. Explorant la cultura. Esferes culturals interactives. El procés de negociació internacional. La negociació en una economia global. Simulació de negocis internacionals en diferents entorns.
 • Direcció internacional dels recursos humans. L'organització de l'empresa internacional. Estructures organitzatives tradicionals: estructura funcional, matriu-filial i multidivisional. Sistemes de control. L'empresa "born global" versus l'empresa "internacionalitzada en etapes".
 • Joc de simulació de decisions estratègiques ( Business game ). El joc permet entendre la gestió de l'empresa, des d'una perspectiva holística, en les seves diferents àrees funcionals. Amb el joc s'aconsegueixen posar en pràctica la formulació d'estratègies en tres nivells: corporatiu, unitat estratègica de negocis i funcional, Una vegada aplicada l'estratègia més adequada, s'aprèn a avaluar-la.

OPERATIVA DEL COMERÇ INTERNACIONAL

 • Logística i transport. La logística internacional. La funció logística i la logística integral. El transport de mercaderies: tipus i mitjans. La càrrega en el transport internacional: documentació i protecció jurídica. Explotació comercial del transport. Gestió de magatzems.
 • Incoterms, duanes i contractes internacionals. Incoterms. Contracte de compravenda internacional: clàusules. Contractes d'intermediació: agència comercial i distribució. Legislació i normes imperatives: indemnització a l'agent al venciment del contracte. Contractes de franquícia. Contractes de transferència tecnològica. El sistema harmonitzat (HAR) de codificació. Nomenclatura combinada codi TARIC. Documents duaners. Despatx d'importació i exportació. Règims duaners. Barreres aranzelàries: drets i impostos. Compravendes intracomunitarias: documento Intrastat. Règims comercials d'exportació.
 • Comptabilitat, mitjans de pagament i fiscalitat internacional. Els mitjans de pagament internacional. Xecs i transferències swift. Ordre de pagament i remeses. Crèdit documentari irrevocable. Convenis i mètodes per a evitar la doble imposició. Residència, establiment permanent i relació filial-matriu. Tractament de la inversió estrangera directa.

TRANSVERSALITAT

 • Habilitats directives. Intel·ligència emocional en el treball. Estils de direcció. Lideratge. Interacció personal i comunicació. Motivació. Gestió del temps i del stress. Presentacions en públic. Organització d'un departament d'exportació i ajudes a la internacionalització de l'empresa. Cooperació entre fabricants i subcontractació internacional. Ajudes a la internacionalització de l'empresa. Creació de consorcis i grups d'exportació.
 • Seminaris d'especialització. Oportunitats de negoci amb Amèrica Llatina. Revisió de l'entorn geopolític, econòmic i social de Llatinoamèrica. Oportunitats de negoci a la regió. Multinacionals llatinoamericanes. Estratègies d'entrada als mercats de la regió. Comerç just. Estudi de casos. / Oportunitats de negoci amb Àsia. L'impacte de la globalització en les economies asiàtiques. Panorama econòmic, polític i cultural d'Àsia. Sectors econòmics i possibilitats de negoci (nínxols de mercat). Estudi dels mercats de Japó, Corea del Sud, Xina, Índia i sud-est asiàtic: entorn legal, duanes, canals de distribució, formes de pagament i estratègia d'implantació. Règim legal de les inversions a Àsia i costos d'implantació. Estudi de casos. / Oportunitats de negoci amb Europa. Introducció al panorama econòmic, polític i cultural de la Unió Europea. El perfil del consumidor europeu. Formes d'entrada de productes a la UE. Creació d'empreses a la UE. Canals de distribució. Nínxols de mercat a Europa. Els mercats dels països de l'est europeu. Estudi de casos.

SETMANA ACADÈMICA INTERNACIONAL Conferències i experiències sobre el terreny que es portaràn a terme en una destinació europea dins del calendari del curs.

 

MÒDUL UPF Barcelona School of Management INSIDE

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 • Evidence-based management: Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 • Storytelling: En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 • Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.
 • Project Management: l’objectiu d’aquesta assignatura és contribuir a que els participants transfereixin conceptes i processos propis de la gestió de projectes al seu context professional i al desenvolupament del seu propi projecte en el marc del programa que cursen a la UPF Barcelona School of Management.
 • CCLab: El CCLab té per objectiu ajudar-te a millorar les teves habilitats de comunicació per a que siguis capaç de presentar les teves idees i projectes de manera efectiva.

TESINA DEL MÀSTER La tesina del Màster és un treball d'investigació relatiu a mercats, productes i/o empreses amb activitat a l'exterior. El treball es pot concretar alternativament en forma d'un pla internacional de negoci, una proposta de creació d'una empresa o la redacció d'un cas explicant el procés d'internacionalització d'una empresa. Els treballs es porten a terme amb el suport d'un tutor que és un dels professors del claustre del màster.

Titulació acadèmica

Títol de Máster Universitario en Negocios Internacionales, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Títol màsters universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol.

estudi verificat

.