Premis als millors casos d’empresa

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, la UPF Barcelona School of Management, el Departament d'Economia i Empresa i ACCID volen impulsar la creació de casos d'empresa, que es puguin difondre i també utilitzar-se posteriorment per a la docència.

La idea és aprofitar els treballs de bona qualitat realitzats pels alumnes de la Facultat o de la UPF Barcelona School of Management, en algunes assignatures com poden ser Anàlisi d'Estats Comptables, Direcció comercial, Direcció Estratègica o Treball de final de Grau, entre d'altres.

El cas pràctic tindrà tres apartats: enunciat, preguntes i nota pedagògica.

Els autors del cas pràctic seran els alumnes i constarà la supervisió del professor corresponent.

A. Candidatures

 • Seran candidats als premis aquells estudiants de la Universitat Pompeu Fabra i de la UPF Barcelona School of Management que hagin realitzat un cas d'empresa, preferentment real, i que per la seva importància, originalitat, implicacions o aportacions mereixen ser reconegudes especialment.
 • Els casos pràctics han d'haver estat supervisats per un professor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials o de la UPF Barcelona School of Management.
 • Es prioritzaran els casos que no hagin estat premiats en altres convocatòries.

B. Període de presentació de les candidatures

Es podran presentar candidatures fins el 17 de Juliol de 2020.

C. Característiques del cas pràctic

 • El cas pràctic s'haurà de presentar en un document Word, tipus de lletra Times New Roman, mida 12, interlineat 1,5.
 • És recomanable que el nombre de pàgines de l'enunciat i les preguntes estigui entre les 5 i les 20 pàgines. També s'acceptaran propostes amb un nombre de pàgines diferents al del rang proposat, si és imprescindible pel contingut de cas.
 • El cas haurà d'estar redactat en un únic idioma (català, castellà, anglès o francès).

D. Dotació

 • Hi haurà quatre premiats amb una dotació econòmica de 1.000 euros per cas d'empresa i en cas que estigui creat per més d'un alumne es repartirà proporcionalment aquesta quantitat. El premi està subjecte a la retenció que correspongui. L'import total previst dels premis serà de 4.000 euros.
 • Si és possible, per quantitat i qualitat dels casos presentats, hi haurà dos premis per a estudiants de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i dos per a estudiants de la UPF Barcelona School of Management.
 • El cas pràctic premiat podrà ser publicat en format paper o en format electrònic al web de l'ACCID i de la UPF Barcelona School of Management.
 • El cas pràctic es posarà a la pàgina web del Departament d'Economia i Empresa i a la de la UPF Barcelona School of Management.
 • Els casos tindran una llicència Creative Commons 3.0.

E. Jurat

El Jurat està format per un president, nomenat per la Facultat, un vocal nomenat per la UPF Barcelona School of Management i un altre vocal nomenat per l'ACCID.

F. Forma i adreça d'enviament

La informació s'haurà d'enviar per correu electrònic a les dues adreces següents:

Sempre indicant en el assumpte: "Premi millor cas d'empresa".

.