Postgrau en Comptabilitat Financera

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

 1. Normativa comptable espanyola
  • Marc normatiu comptable a Espanya
  • Darrers desenvolupaments
  • Consultes de l'ICAC
 2. Normes Internacionals d'Informació Financera (NIC/NIIF)
  • NIC/NIIF. Marc normatiu
  • Darreres novetats i projectes.
  • Estat de l'adopció a Espanya
  • Diferències entre NIIF i US GAAP
 3. Consolidació d'estats financers
  • Consolidació i normes relatives a la formulació de comptes consolidats
  • Etapes en la consolidació
  • Mètodes de consolidació
  • Normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats.
 4. Auditoria
  • Principis i normes d'auditoria.
  • Procediments d'auditoria.
  • Informes d'auditoria.
  • Procediments sancionadors de l'ICAC.
  • Execució de la tasca d'auditoria

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Curs de postgrau de Comptabilitat Financera expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.