Postgrau en Direcció Financera

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Direcció Financera

 • Finances corporatives: últimes tendències
 • Estat actual de la investigació acadèmica i de la pràctica empresarial en matèria de direcció financera.
 • Aplicació dels mètodes de valoració d'empreses a casos reals. Avantatges i inconvenients en funció del sector i de l'empresa analitzada.
 • Últimes tendències en matèria de valoració d'empreses i de polítiques per la creació de valor. 
 • Els efectes perversos de les polítiques de creació de valor. 

Gestió avançada del circulant

 • Estudi de bones pràctiques en matèria de gestió de tresoreria (cash pooling, centres de excel·lència, etc.).
 • Estat actual de la investigació acadèmica i de la pràctica empresarial en matèria de gestió de la tresoreria (cash management) i de la gestió del crèdit (credit management).

Aspectes fiscals de les finances

 • Optimització de la situació fiscal de l'empresa mitjançant la gestió i planificació dels impostos que a aquesta li afecten.
 • Aspectes organitzatius relacionats amb la dimensió fiscal de les finances.

Avaluació d'inversions nivell superior

 • Relacions entre la política d'inversions i el finançament de l'empresa.
 • Alternatives per suplir les deficiències dels diferents mètodes.
 • Elecció dels mètodes d'avaluació d'inversions més adequats tenint en compte aspectes qualitatius, fiscals i organitzacionals i per optimitzar les decisions d' inversió finançament.
 • Bones pràctiques d'avaluació d'inversions en empreses d'alt creixement i de sectors especials. Project finance.

Anàlisi integral d'empreses (inclou Treball Final)

 • Últimes tendències en matèria d'anàlisi qualitativa de l'empresa.
 • Estat actual de la investigació acadèmica i de la pràctica empresarial en matèria d'anàlisi d'empreses i d'anàlisi de comptes consolidats.
 • Formulació de models predictius en base a ràtios (tècniques de predicció d'insolvències).
 • Disseny de models de crèdit scoring i derating.
 • Anàlisi de sectors específics.
 • Anàlisi d'empreses d'alt creixement, d'empreses longeves, d'empreses fracassades i d'altres tipus d'empreses rellevants.
 • Treball Final: es pretén que els participants integrin les diverses matèries del Programa. Això permetrà, per una part, aplicar els coneixements adquirits al món de l'empresa i per una altra banda, enriquir la visió que té el participant dels conceptes que està aprenent al llarg del Programa.

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Curs de postgrau en Direcció Financera, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.