Màster Universitari en Direcció Financera i Comptable (especialitat en Controlling)

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

MÒDUL 1. Comptabilitat financera

 1. Noves tendències en Comptabilitat Financera i normes internacionals de comptabilitat
  • Visió crítica i amb un enfocament comparatiu a nivell internacional de la normativa comptable (Pla General de Comptabilitat i Normes Internacionals d'Informació Financera, Pla General de Comptabilitat per a pimes i Règim de microempreses).
  • Comparació amb la normativa nord-americana US GAAP.
  • Revisió de les investigacions més recents en matèria de normativa comptable i comptabilitat internacional.
  • Anàlisi de les últimes tendències i repercussions per a l'empresa.
  • Procediments sancionadors de l'ICAC.
 2. Consolidació de balanços avançada
  • Rellevància de la consolidació de balanços en els casos de grups d'empreses.
  • Normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats.
  • Formulació de comptes consolidats de corporacions i grups d'empreses.
  • Comparació amb la normativa internacional.
  • Revisió de les investigacions més recents en matèria de consolidació de balanços.
 3. Auditoria avançada
  • Anàlisi dels canvis recents en matèria de legislació de l'auditoria de comptes.
  • Visió crítica i amb un enfocament comparatiu a nivell internacional de la normativa d'auditoria.
  • Principis i normes d'auditoria.
  • Procediments d'auditoria. Informes d'auditoria. Procediments sancionadors de l'ICAC.
  • Auditoria interna i control intern.
  • Comparació amb la normativa internacional.
  • Revisió de les investigacions més recents en matèria d'auditoria.
  • Anàlisi de les últimes tendències i repercussions per a l'empresa i per a les firmes d'auditoria. Especial referència a la responsabilitat dels auditors.

MÒDUL 2. Direcció comptable

 1. Anàlisi d'empreses
  • Estat actual de la investigació acadèmica i de la pràctica empresarial en matèria d'anàlisi d'estats financers.
  • Anàlisi patrimonial i financer. Anàlisi discriminant. Models unidimensionals i multidimensionals.
  • Anàlisi del fons de maniobra. La relació entre les necessitats de fons de maniobra i el fons de maniobra real. Últimes tendències en gestió del fons de maniobra.
  • Anàlisi integral.
  • Anàlisi de la capacitat per generar beneficis, valor i creixement.
  • Diagnòstic integral de l'empresa. Anàlisi de sensibilitat.
 2. Gestió estratègica de costos
  • Relacions entre comptabilitat de costos i comptabilitat financera.
  • Estat actual de la investigació acadèmica i de la pràctica empresarial en matèria de costos, amb especial èmfasi en els diferents sistemes de costos utilitzats per les empreses en el context actual.
  • Gestió de costos basada en les activitats.
  • Relacions amb els sistemes d'informació integrada i les altres àrees funcionals de l'empresa.
  • Gestió estratègica de costos.
  • Noves tendències en matèria de comptabilitat de costos.
  • Últimes investigacions acadèmiques sobre la matèria.
  • Models de costos de les empreses d'alt creixement.
  • Nous enfocaments per a la reducció de costos. El model low-cost, costos de qualitat i de no qualitat. Costos mediambientals. Conseqüències dels enfocaments de reducció de costos a l'empresa.
 3. Gestió pressupostària i control
  • Relacions amb els sistemes d'informació integrada i les altres àrees funcionals de l'empresa.
  • Costos estàndards i models d'anàlisi de desviacions.
  • Implantació pràctica de models de control pressupostari.
  • Revisió de la literatura en noves tendències en matèria de control pressupostari i gestió més enllà dels pressupostos.
  • Models de gestió pressupostària de les empreses d'alt creixement per sectors.
  • Vinculació entre l'estratègia i el sistema de control.
  • Selecció d'indicadors monetaris i no monetaris.
  • Disseny de quadres de comandament (quadre de comandament integral).
  • Aspectes humans del control de gestió.
  • Relacions amb els sistemes d'informació integrada i les altres àrees funcionals de l'empresa.
  • Revisió de la literatura en noves tendències en matèria de control de gestió i evolució previsible del control en les organitzacions.
  • Models de control de gestió en empreses d'alt creixement.
  • Disseny de sistemes de control que minimitzen els efectes perversos del control de gestió.
  • Estudi de casos d' empreses exitoses i d'empreses fracassades.

MÒDUL 3. Direcció financera

 1. Borsa i mercats
  • Anàlisi d'operacions reals negociades en els mercats financers mitjançant l'aplicació de les anàlisis fonamental i tècnic.
  • Revisió de la literatura sobre models d'anàlisi dels mercats financers i les inversions borsàries.
 2. Gestió avançada del circulant
  • Estudi de bones pràctiques en matèria de gestió de tresoreria (cash pooling, centres de excel·lència, etc.).
  • Estat actual de la investigació acadèmica i de la pràctica empresarial en matèria de gestió de la tresoreria (cash management) i de la gestió del crèdit (credit management).
 3. Aspectes fiscals de les finances
  • Optimització de la situació fiscal de l'empresa mitjançant la gestió i planificació dels impostos que a aquesta li afecten.
  • Aspectes organitzatius relacionats amb la dimensió fiscal de les finances.
 4. Avaluació d'inversions nivell superior
  • Relacions entre la política d'inversions i el finançament de l'empresa.
  • Alternatives per suplir les deficiències dels diferents mètodes.
  • Elecció dels mètodes d'avaluació d'inversions més adequats tenint en compte aspectes qualitatius, fiscals i organitzacionals i per optimitzar les decisions d' inversió finançament.
  • Bones pràctiques d'avaluació d'inversions en empreses d'alt creixement i de sectors especials. Project finance.
 5. Estratègia i Finances
  • Últimes tendències en matèria d'anàlisi qualitativa de l'empresa.
  • Estat actual de la investigació acadèmica i de la pràctica empresarial en matèria d'anàlisi d'empreses i d'anàlisi de comptes consolidats.
  • Formulació de models predictius en base a ràtios (tècniques de predicció d'insolvències).
  • Disseny de models de crèdit scoring i derating.
  • Anàlisi de sectors específics.
  • Anàlisi d'empreses d'alt creixement, d'empreses longeves, d'empreses fracassades i d'altres tipus d'empreses rellevants

 6.  Sistema financer
  • Relacions entre la política de finançament i els instruments financers. 
  • Anàlisi de l'impacte de l'entorn macroeconòmic i del comportament dels agents intervenen en la situació econòmico-financera de l'empresa.
  •  Revisió de la literatura i de les últimes tendències professionals del sistema financer

 7. Direcció Financera
  • Finances corporatives: últimes tendències.
  • Estat actual de la investigació acadèmica i de la pràctica empresarial en matèria de direcció financera.
  • Aplicació dels mètodes de valoració d’empreses a casos reals. Avantatges i inconvenients en funció del sector i de l’empresa analitzada.
  • Últimes tendències en matèria de valoració d’empreses i de polítiques per a la creació de valor.
  • Els efectes perversos de les polítiques de creació de valor. 

MÒDUL 4. Especialitat en Controlling:

A escollir 3 de les 5 següents assignatures*:

 1. Eines informàtiques per a l'optimització del control de gestió
  • Excel aplicat a la comptabilitat i les finances.
  • Com implementar un ERP amb èxit.
  • Últimes tendències en eines informàtiques per la optimització del control de gestió.
 2. Control intern
  • Govern corporatiu
  • Gestió dels riscos corporatius
  • Disseny de mapes i riscos
  • Disseny de circuits i processos
 3. Control de gestió avançat 
  • Sistemes d’incentius
  • Redisseny de processos
  • Beyond budgeting
  • Project controlling
 4. International Controlling (en anglès)
  • Management control systems to evaluate the performance in multinational corporations
  • Effective decision making in international business.
  • Controlling subsidiaries
 5. Noves Tendències en Finances
  • Digitalització de les finances
  • Fonaments de Blockchain
  • Principis en els que es basen les criptomonedes
  • Altres aspectes

*Les assignatures optatives es realitzaran subjectes a la xifra mínima de participants establerta. 

Treball Final de Màster

Amb el Treball Final de Màster es pretén que els alumnes integrin les diverses matèries del programa, aplicant els coneixements adquirits al món de l'empresa.

Pràctiques Curriculars

El Màster Universitari en Direcció Financera i Comptable (especialitat en Controlling) inclou pràctiques curriculars. Aquest tipus de pràctiques formen part dels continguts acadèmics del programa. Són una assignatura més que hauràs d'aprovar per obtenir el títol.

 

*La informació publicada pot estar subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Un cop superat el programa, els participants rebran el títol oficial de Máster Universitario en Dirección Financiera y Contable de la Empresa. Especialidad en Controlling, expedit per la Universitat Pompeu Fabra i pel Ministeri d'Educació.

Títol màsters universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol.

aqu

.