Màster Universitari en Mercats Financers

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

*Continguts Acadèmics en revisió

MATÈRIA I. ASPECTES ANALÍTICS I TEÒRICS

8 ECTS
1. Teoria dels Mercats i Entorn Financer Europeu 4 ECTS
2. Estadística avançada i matemàtiques financeres 4 ECTS
MATÈRIA II. MERCATS FINANCERS 20 ECTS
3. Mercat Monetari i de Renda Fixa. Gestió de Carteres de Renda Fixa 6 ECTS
4. Mercat de renda variable avançada, mètodes analítics en la valoració 5 ECTS
5. Mercat de divises i Mercat de productes derivats: gestió i anàlisi 5 ECTS
6. Institucions d'Inversió Col·lectiva i Inversió Lliure 4 ECTS
MATÈRIA III. ASPECTES PRÀCTICS I TÈCNICS DE LA GESTIÓ 11 ECTS
7. Fiscalitat Financera 4 ECTS
8. Gestió de carteres I: Instruments de la gestió (conèixer al client, assignació d'actius, financial planning) 3 ECTS
9. Gestió de carteres II: creació de carteres 4 ECTS
10. TREBALL FINAL DE MÀSTER 12 ECTS
11. PRÀCTIQUES PROFESSIONALS 9 ECTS
12. Seminaris Complementaris 9 ECTS

 

MATÈRIA I. ASPECTES ANALÍTICS I TEÒRICS (8 ECTS)

1. Teoria dels Mercats i Entorn Financer Europeu (4 ECTS)

 • Aplicació pràctica de l’evolució dels principals indicadors macroeconòmics.
 • Aprofundiment de les diferents teories macroeconòmiques i les seves polítiques (fiscal, canviària i monetària).
 • Evolució dels cicles econòmics i la seva aplicació en els mercats financers.
 • Impacte dels indicadors econòmics en els mercats financers.
 • Estudi de la situació econòmica mundial, europea i espanyola.
 • Paper del Banc Central en l’economia.
 • Estudi exhaustiu de les principals teories de creació de carteres, Markowitch, Sharpe, Tobin i CAPM i com aquestes s’han comportat en el mercat real.
 • Aplicació pràctica de la creació de carteres òptimes en clients reals de banca privada.
 • Optimització avançada del binomi rendibilitat – risc en carteres perfilades de clients.

2. Estadística avançada i matemàtiques financeres (4 ECTS)

 • Aprofundir sobre l’estudi dels indicadors estadístics i rendibilitat i risc i la seva aplicació en el món laboral.
 • Utilització de l’estadística per l’elaboració de carteres perfilades des d’un aspecte professional. Obtenir un nivell mínim de risc per una cartera gestionada.
 • Saber discernir entre varis actius financers i prendre una decisió sobre la seva introducció o no en una cartera.
 • Comprensió avançada de la matemàtica financera: capital financer, equivalència financera i ajornament.
 • Aprofundir en les eines de matemàtica financera que les permeti traslladar quantitats de diners en el temps.
 • Conèixer els diferents models d’anàlisi de rendibilitat d’inversions, així com les seves avantatges i limitacions en cada cas.
 • Utilització professional del VAN, la TIR i TAE.
 • Dominar el càlcul de la TAE dels productes habituals d’inversió i finançament.
 • Dominar la utilització del paquet informàtic Excel i optimitzar-lo per l’ús d’aplicacions financeres.
 • Ser capaç de crear macros en Excel per poder ser eficient en el càlcul de la rendibilitat i risc d’actius financers.
 • Crear una fulla de càlcul dels fluxos financers d’un préstec.
 • Elaborar una fulla de càlcul per l’anàlisi d’estats financers.

MATÈRIA II. MERCATS FINANCERS (20 ECTS)

3. Mercat Monetari i de Renda Fixa. Gestió de Carteres de Renda Fixa (6 ECTS)

 • Estudi avançat del mercat monetari, les seves funcions i partícips i la seva aplicació professional.
 • Interpretar el paper dels bancs centrals: polítiques monetàries seguides i el seu impacte en les corbes de tipus d’interès.
 • Dominar el càlcul dels FRA’s i futurs sobre tipus d’interès a curt termini.
 • Utilització d’aquests productes en un fons d’inversió i a la cartera d’un particular.
 • Profund enteniment de les subhastes de lletres del tresor.
 • Saber classificar els diferents productes que es comercialitzen: pagarés, lletres del tresor, Repos, simulades, fra, etc., així com saber quins són els seus riscos.
 • Aplicar tots els coneixements en l’elaboració de carteres.
 • Aprofundir en el coneixement del mercat de renda fixa: funcions, partícips, classificació.
 • Domini a nivell professional de les teories de renda fixa. Creació de corbes cupó-zero, corbes de tipus forward.
 • Domini del càlcul de la durada simple, durada modificada, sensibilitat, volatilitat i convexitat. 
 • Coneixement profund sobre el mercat de renda fixa pública espanyola i europea.
 • Saber classificar els diferents productes que es comercialitzen en el mercat de renda fixa: Bons, FRN, quotes participatives, preferents, titulitzacions, emissions phandbriefe, bons rescatables, bons amb warrants. 
 • Elaborar professionalment estratègies passives i actives en la gestió d’una cartera de renda fixa. 
 • Analitzar i calcular el risc en la inversió d’actius de renda fixa. 
 • Estudi de les estratègies de renda fixa: switch de bons, compra de bons vs compra de strips, aplanament o positivització de la corba de tipus. 
 • Entendre quins productes i fons són més adequats per un client. 
 • Aplicar tots els coneixements en l’elaboració de carteres.

4. Mercat de renda variable avançada, mètodes analítics en la valoració (5 ECTS)

 • Exhaustiu coneixement del funcionament del mercat de valors: característiques, finalitat, partícips i productes.
 • Dominar les operatives de compra venda: stop loss, take profit, operació oculta, operació pel major i a mercat, OPA, OPV, OPS, subhastes de volatilitat (rang estàtic i dinàmic).
 • Capacitat de realitzar compra-vendes a terminis reals.
 • Dominar el càlcul dels diferents tipus d’ampliació de capital, la seva implicació en l’accionariat d’una empresa i saber calcular el dret preferent de subscripció.
 • Interpretar els principals ratis borsaris: P-book, PER, dividend yield, ev/ebitda, ROA, ROCE, ROE, ROIC
 • Dominar l’anàlisi fonamental i els seus mètodes: valoració per múltiples, DDM, DCF.
 • Ser capaç de calcular el flux de caixa que genera una empresa.
 • Domini a nivell professional de les teories de Modigliani Miller i Gordon i Shapiro, així com la seva aplicació en la valoració d’empreses.
 • Saber quins mètodes de consolidació d’estats financers i quan han d’aplicar-se.
 • Realitzar un anàlisi professional d’estats financers.
 • Comprendre la comptabilitat creativa per detectar trampes de valoració més comunes.
 • Domini a nivell professional de l’anàlisi fonamental i el tècnic.
 • Comprendre els conceptes fonamentals de tendència, suport, resistència i canal.
 • Ser capaç d’anticipar-se a possibles canvis de tendència.
 • Analitzar professionalment un gràfic a partir de la teoria del Chartisme, així com aplicar els principals indicadors i oscil·ladors a l’anàlisi quan no existeix una tendència clara.
 • Detectar títols o mercats que estan sobrevalorats o bé infravalorats.
 • Calcular preus objectius d’una companyia utilitzant l’anàlisi fonamental i l’anàlisi tècnic, podent diferenciar entre empreses de qualitat.
 • Aplicar tots els coneixements en l’elaboració de carteres.

5. Mercat de divises i Mercat de productes derivats: gestió i anàlisi (5 ECTS)

 • Domini del mercat de divises: finalitat, característiques i partícips.
 • Dominar a nivell professional les principals teories que afecten al tipus de canvi (paritat del poder adquisitiu i paritat dels tipus d’interès).
 • Capacitat de calcular de forma àgil el cost d’una assegurança de canvi, del forward i els punts swaps.
 • Comprendre a nivell professional els productes d’inversió de divises que s’ofereixen a clients de banca privada.
 • Aplicar tots els coneixements en l’elaboració de carteres.
 • Domini dels contractes forward, futurs i opcions aplicats a la banca privada i personal.
 • Profund coneixement dels mercats OTC (over the counter): diferències amb mercats organitzats.
 • Domini a nivell professional dels contractes negociats en MEFF i diferents mercats internacionals (EUREX, LIFFE, Paris-Bourse, Chicago).
 • Estratègies avançades amb posicions: short / long call, Call i put sintètica, straddle strangle.
 • Aplicacions pràctiques a nivell professional dels contractes de futurs i opcions en operacions de cobertura, especulació i arbitratge.
 • Domini del càlcul del preu teòric d’un contracte de futurs i d’un contracte forward, de l’arbitratge directe i invers entre futurs, opcions, comptat i forward.
 • Aplicació professional dels diferents models i tècniques de cobertura.
 • Factors determinants del valor de la opció: relació de paritat put-call, cotització del subjacent, volatilitat, dividends.
 • Anàlisi de la volatilitat: objectiu de l’anàlisi de la volatilitat, tipus de volatilitat: història, prevista, implícita i futura.
 • Domini a nivell professional dels models i valoració d’opcions: descripció i aplicacions específiques: Black & Scholes Black 76 Binomial Garman-Kolhagen.
 • Aplicacions i exemples pràctics: cobertura, especulació i arbitratge.
 • Condicions generals dels contractes de futurs de renda fixa (Bund, Bobl i Schatz de EUREX).
 • Domini del càlcul dels bons més econòmics d’entregar (MBE) en el venciment i al llarg de la negociació.
 • Aplicacions i exemples pràctics: especulació i cobertura.
 • Domini de la utilització dels derivats en la cartera d’un client i en una Institució d’Inversió Col·lectiva.
 • Aplicar tots els coneixements en l’elaboració de carteres.

6. Institucions d'Inversió Col·lectiva i Inversió Lliure (4 ECTS)

 • Coneixement a nivell professional de les Institucions d’Inversió Col·lectiva i les institucions que integren la inversió col·lectiva.
 • Domini dels tipus de Fons d’Inversió segons els actius en els que inverteix i diferenciar entre diferents fons d’inversió en base al risc que implica la seva inversió.
 • Comprensió avançada de la separació jurídica i funcional de Gestora i Depositària.
 • Paper que tenen les diferents figures: Funcions de la societat gestora, Funcions de l’entitat depositària, Entitat comercialitzadora.
 • Domini del càlcul del valor liquidatiu d’una acció o participació.
 • Saber la informació que ha de rebre un inversor.
 • Conèixer el marc legal dels fons d’inversió. Llei financera actual.
 • Saber el paper de la CNMV en el marc financer.
 • Òrgans de la CNMV.
 • Principals funcions.
 • Àrees d’actuació.
 • Capacitat de saber quin fons d’inversió és recomanable pels diferents perfils dels clients.
 • Classificació d’inversions alternatives: commodities, compra física, inversions immobiliàries, capital risc.
 • Domini de la classificació de les commodities: energia, metalls industrials, metalls preciosos i soft commodities.
 • Càlcul avançat dels mecanismes de la oferta i demanda, el preu d’equilibri i l’impacte de la inelàstica de la corba d’oferta.
 • Comprensió profunda del mecanisme de les empreses de capital risc. Objectius de rendibilitat.
 • Operacions tipus en capital risc: LBO, MBO.
 • Coneixement avançat d’invertir en Institucions d’Inversió Col·lectiva d’Inversió Lliure o Hedge Funds.
 • Entendre la classificació dels hedge funds, els seus riscos i les característiques d’aquests.
 • Crear estratègies professionals de hedge funds i obtenir la rendibilitat i risc en la inversió.
 • Saber l’impacte en la rendibilitat i risc de la incorporació d’un hedge fund en la cartera d’un client.
 • Aplicació avançada de tots els coneixements en l’elaboració de carteres.
 • Oferta de productes immobiliaris: locals, oficines, naus industrials.
 • Instruments de finançament immobiliari.
 • Domini de la gestió de fons d’inversió mobiliària.
 • Normes urbanístiques. La classificació del sòl. Obra nova.
 • Adjudicació d’actius immobiliaris a través de les subhastes públiques.
 • Situació actual del mercat immobiliari.
 • Estratègia d’inversió d’immobles.
 • Habitatge de protecció pública.
 • Variables clau per la gestió.
 • Gestió de carteres immobiliàries.

MATÈRIA III. ASPECTES PRÀCTICS I TÈCNICS DE LA GESTIÓ (11 ECTS)

7. Fiscalitat Financera (4 ECTS)

 • Domini del marc tributari de les operacions financeres.
 • Coneixement avançat de la fiscalitat dels principals productes financers i dels impostos IRPF, IP i IS.
 • Capacitat de gestionar professionalment la cartera d’un client optimitzant la rendibilitat financera fiscal.
 • Planificació avançada des d’un punt financer-fiscal de carteres de clients de diferent índole, edat, nivell adquisitiu o situació econòmica.
 • Capacitat per poder assessorar professionalment productes per la seva rendibilitat financera fiscal.

8. Gestió de carteres I: Instruments de la gestió (conèixer al client, assignació d'actius, financial planning) (3 ECTS)

 • Domini del càlcul del VaR dels actius financers individuals i de la cartera. 
 • Càlcul del VaR paramètric, no paramètric, VaR condicional. 
 • Gestionar professionalment una cartera activament amb el VaR.
 • Elaborar carteres efectives per un client en base al seu nivell de risc. 
 • Domini del càlcul del benchmark més adequat per cada cartera.
 • Capacitat de comparar professionalment la rendibilitat de la cartera amb la dels alts fons: boxplot, ranking.
 • Dominar mètodes de valoració de fons d’inversió basats en rendibilitat i risc.
 • Càlcul avançat de ratis de Sharpe, Treynor, alfa de Jensen, tracking error, rati d’informació, sortino ratio, downside desviation, draw down, time under water, etc. 
 • Elaboració avançada d’informes sobre diferents fons d’inversió diferenciant entre els millors i pitjors.
 • Capacitat de crear una taula amb els millors gestors de fons d’inversió de cada categoria. 
 • Saber l’origen de la diferenciació de rendibilitat entre el fons i el benchmark: asset allocation, security selection i market timing.
 • Realitzar professionalment en una cartera d’un client o en un fons una assignació activa i passiva d’actius financers. 
 • Conèixer al client i les seves necessitats. Capacitat d’entendre les necessitats d’un client i transformar-les en carteres. 
 • Domini d’elaborar un pla financer (financial Planning) a qualsevol client, tant de banca personal com de banca privada. 
 • Estudi avançat de les necessitats d’inversió i finançament d’un client.
 • Capacitat de gestionar activament el patrimoni d’un client i adequar-lo a les seves necessitats en cada moment.
 • Elaborar el balanç i el compte de resultats d’un client.

9. Gestió de carteres II: creació de carteres (4 ECTS)

 • Diferenciació entre gestió d’una cartera i d’una institució d’inversió col·lectiva.
 • Capacitat de gestionar a nivell professional una cartera utilitzant derivats.
 • Utilització de: delta, gamma, vega, theta, rho.
 • Creació d’una cartera real internacional d’actius financers. Justificar i analitzar els actius.
 • Domini en la creació de carteres model per cada un dels perfils d’inversió: conservador, moderat, arriscat o molt arriscat. En base a una cartera model, saber les modificacions que s’han de realitzar per cada un dels perfils d’un client.
 • Aplicar professionalment tots els coneixements adquirits en el màster a l’elaboració d’una cartera.

10. TREBALL FINAL DE MÀSTER (12 ECTS)

El programa inclou un projecte individual que es treballa al llarg del curs. El projecte:

 • Ha de donar resposta a un repte professional connectat amb la realitat: pot abordar qualsevol problema, oportunitat o iniciativa que sigui de l'interès de l'estudiant, que permeti aplicar els coneixements adquirits en el màster i aprofundir sobre aquests.
 • Connecta la teoria apresa a classe amb la pràctica professional.
 • Constitueix una oportunitat d'interacció, debat, contrast d'idees i d'aprenentatge entre iguals

11. PRÀCTIQUES PROFESSIONALS (9 ECTS)

El Màster inclou pràctiques curriculars. Aquest tipus de pràctiques:
- Formen part dels continguts acadèmics del programa. Són una assignatura més que hauràs d'aprovar per obtenir el títol.
- Són de realització obligatòria. Consulta amb el teu gestor de pràctiques si tens la possibilitat de reconèixer-les amb la teva experiència professional prèvia.
- Són supervisades pel Servei de Carreres Professionals. T'assignarem un gestor de pràctiques que t'assessorarà, proposarà ofertes, gestionarà el teu conveni i serà la teva persona de contacte al llarg de les teves pràctiques. Recorda que el responsable últim del procés de selecció són les pròpies empreses i organitzacions.

MÒDUL UPF Barcelona School of Management INSIDE:

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 1. Evidence-based management: Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 2. Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 3. Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.
 4. Project Management: el objetivo de esta asignatura es contribuir a que los participantes transfieran conceptos y procesos propios de la gestión de proyectos a su contexto profesional y al desarrollo de su propio proyecto en el marco del programa que cursan en la UPF-UPF Barcelona School of Management.
 5. CCLab: El CCLab tiene por objetivo ayudarte a mejorar tus habilidades de comunicación para que seas capaz de presentar tus ideas y proyectos de manera efectiva.

*La información publicada puede estar sujeta a cambios.

 

Titulació acadèmica

Títol de Máster universitario en Mercados Financieros, expedit per la Universitat Pompeu Fabra

Per obtenir el títol serà indispensable assistir a classe (com a mínim al 80% de les sessions lectives) i superar les proves corresponents i realitzar i presentar una tesina.

Títol màsters universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol.

.