Informació per a:

 • Màsters
 • Postgraus
 • Cursos
 • Professorat i recerca
 • Coneix la UPF-BSM

Beca Talent

A través de la Fundació Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra concedim anualment beques per finançar els estudis de màster a aquelles persones que acreditin tenir talent i motivació.

La BecaTalent cobreix un 25% del preu total de la matrícula i és ampliable fins a un 25% addicional si els candidats acrediten una determinada situació econòmica. El fet de sol·licitar-la, així com de complir tots els requisits i/o d'acreditar una situació econòmica determinada mitjançant l'aportació de la documentació corresponent, no implica que la beca sigui concedida.

Quins requisits he de complir?

 • Haver acabat una titulació universitària. En cas de trobar-te cursant la titulació en el moment de la sol·licitud, si la candidatura resulta becada, ho serà de manera condicionada a l’obtenció de la titulació com a màxim en la data d’inici del programa i a mantenir la mitjana de l’expedient al nivell requerit per aquestes bases.
 • Haver obtingut en els teus estudis de grau una mitjana ponderada equivalent  d'un mínim de 8 sobre 10 en el sistema educatiu espanyol o d'un GPA («Grade Point Average») de 3.0 sobre 4.0 (a efectes aclaridors, els estudiants amb titulacions obtingudes a l’estranger hauran d’aportar un certificat de notes on s’inclogui la nota final mitjana i la nota mínima d’aprovat o l’equivalència generada a través de l’enllaç següent del Ministeri: Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros | Ministerio de Educación y Formación Profesional).
 • Haver-la sol·licitat seguint els terminis establerts a aquests efectes tant en aquestes bases com a la web del programa en què et vols matricular.
 • Haver estat admès als estudis de màster per als quals sol·licites la beca. Tingues en compte que la teva sol·licitud haurà de complir tots els requisits tant pel que fa a la documentació com als terminis de presentació. En cas contrari no podrà ser avaluada.

Com la sol·licito?

Presenta la teva sol·licitud i la documentació requerida a través de la secció "Beques i ajudes" de la plataforma eSecretaria:

 • Carta de motivació. Indica'ns en la teva carta perquè sol·licites la Beca Talent i perquè creus ser un bon candidat o una bona candidata per a que et sigui atorgada.
 • Llistat o carta de mèrits o aspectes destacables i contrastables que donin a conèixer allò que consideris que et diferencien o que aporten un valor afegit a la teva candidatura, tot proporcionant, si s’escau, informació de contactes que es puguin consultar amb la finalitat de comprovar la seva certesa. Descarrega el nostre model de document.
 • En el cas de presentar un expedient estranger, caldrà que aportis obligatòriament un certificat de notes on s’inclogui la nota final mitjana i la nota mínima d’aprovat o l’equivalència generada a través de  l’enllaç següent del Ministeri: Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros. No s'admetran expedients que no aportin la nota mitjana final ponderada ni la nota mínima d’aprovat.
 • En cas de sol·licitar ajut addicional per motius econòmics, se’t requerirà documentació oficial que acrediti la teva situació econòmica (consultar epígraf 4.2 de les bases).
   

Tots els documents llevat de l'expedient acadèmic s'han de presentar en un d'aquests tres idiomes: català, castellà o anglès. Pel que fa a l'expedient acadèmic, el pots presentar en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès. Si està en un altre idioma, cal que l’acompanyis de la traducció jurada oficial al català o el castellà.

Si vols optar a l'ampliació de la beca per situació econòmica, hauràs de sol·licitar-ho expressament i aportar la documentació addicional requerida.
En determinats casos, és possible que se’t demani que facis una entrevista personal presencial, per telèfon o mitjançant Skype. Ens posarem en contacte amb tu per programar-la.

La Beca Talent no és compatible amb els descomptes que ofereixen els programes Alumni de la UPF ni de la UPF Barcelona School of Management.

Quan la sol·licito?

La Beca Talent se sol·licita i concedeix d'acord amb les dates estipulades a continuació. Recorda que has de presentar la sol·licitud de la beca abans que comenci el curs. La Beca Talent no pot ser tramitada per a un màster que ja s'estigui cursant. Igualment, no s'admeten sol·licituds presentades fora de la data límit establerta.

 • Primera convocatòria:
  • Data límit per la sol·licitud i presentació de documentació: 21 de juny de 2024
  • Comunicació resolució: Del 8 al 12 de juliol de 2024
 • Segona convocatòria:
  • Data límit per la sol·licitud i presentació de documentació: 6 setembre de 2024
  • Comunicació resolució: Del 16 al 20 de setembre de 2024
 • Tercera convocatòria*:
  • Data límit per la sol·licitud i presentació de documentació: 29 de novembre de 2024
  • Comunicació resolució: Del 9 al 13 de desembre de 2024
 • Quarta convocatòria*:
  • Data límit per la sol·licitud i presentació de documentació: 3 de gener de 2025
  • Comunicació resolució: Del 10 al 14 de febrer de 2025

(*) Aquestes rondes només estan disponibles pels programes que comencen el primer trimestre de 2025 (de gener a març).

Més informació

Si tens qualsevol pregunta sobre com sol·licitar la Beca Talent, pots posar-te en contacte amb la nostra secretaria de beques per correu electrònic. També pots consultar les nostres bases aquí.

secretaria.beques@bsm.upf.edu