Màster Universitari en Mercats Financers

Metodologia

La formació es realitzarà mitjançant classes teòriques amb exemples pràctics per comprendre millor els conceptes.

Al mateix temps, es desenvoluparan exercicis posar en pràctica la teoria sobre la realitat i s'elaboraran diversos treballs sobre gestió de carteres i patrimonis, valoració d'actius, càlcul de risc i rendibilitats, entre d'altres. Aquests treballs hauran de presentar-se a l'aula, potennciant així el desenvolupament de l'habilitat de transmetre un missatge en públic.

Els coneixements s'adquiriran de forma exponencial, és a dir, les primeres sessions permetran assentar els coneixements a aquells estudiants que no provinguin de la branca de l'economia, per després profunditzar en la matèria i permetre així un seguiment igual per part de tots els participants. 

PROJECTE DE MÀSTER:

El programa inclou un projecte individual que es treballa al llarg del curs. El projecte: 

  • Ha de donar resposta a un repte professional connectat amb la realitat: pot abordar qualsevol problema, oportunitat o iniciativa que sigui de l'interès de l'estudiant.
  • Connecta la teoria apresa a classe amb la pràctica professional.
  • Constitueix una oportunitat d'interacció, debat, contrast d'idees i d'aprenentatge entre iguals.

ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT:

La Direcció del programa assigna un mentor a cada estudiant d'acord a les característiques del seu projecte. El mentor:

  • Actua com a guia i desafia el pensament i les idees del participant.
  • Ajuda el participant a identificar docents, projectes, empreses i activitats de referència amb els quals poder contrastar i enriquir el seu projecte.

AVALUACIÓ 

Es combina l'avaluació de l'assistència, la presentació de treballs, un control trimestral i el Treball Final de Màster.

A l'apartat Projectes d'aquesta web es poden consultar exemples de Treballs Finals realitzades en edicions anteriors

 

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.