Màster Universitari en Banca i Finances

Metodologia

La metodologia utilitzada en les diferents matèries d'aquest Màster és eminentment participativa i es basa fonamentalment en explicacions orientades a la realitat financera actual y las presentacions de casos, lectures i exercicis por part dels participants.

PROJECTE DE MÀSTER:

El programa inclou un projecte individual que es treballa al llarg del curs. El projecte:

 

 • ha de donar resposta a un repte professional connectat amb la realitat: pot abordar qualsevol problema, oportunitat o iniciativa que sigui de l'interès de l'estudiant.
 • connecta la teoria apresa a classe amb la pràctica professional.
 • constitueix una oportunitat d'interacció, debat, contrast d'idees i d'aprenentatge entre iguals.

ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT:

La Direcció del programa assigna un mentor a cada estudiant d'acord a les característiques del seu projecte. El mentor:

 • actua com a guia i desafia el pensament i les idees del participant.
 • ajuda el participant a identificar docents, projectes, empreses i activitats de referència amb els quals poder contrastar i enriquir el seu projecte.

AVALUACIÓ

 

L'avaluació del Màster universitari en Banca i Finances es durà a terme en base a:

 1. Tests trimestrals sobre diferents matèries
 2. Treballs
 3. Exposicions en públic.
 4. Exercicis.
 5. Participació a classe.
 6. Projecte 

  Eines

  Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

  .