Màster en Documental de Creació

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Matèria I: Narrativa, estètica, història i perspectives del documental

Aquesta matèria té com a objectiu que els participants aprofundeixin en el coneixement teòric i estètic des de la tradició documental al documental de creació contemporani, de les aportacions de la fotografia documental, de la pràctica documental i els processos de producció i exhibició. Els diferents temes que formen aquest mòdul es tractaran en diferents seminaris, estudis de cas i projeccions:

 • Recorregut pel cinema del real. Anàlisi fílmica Aquesta assignatura aprofundirà en els orígens històrics, formes i gèneres del cinema documental, els seus representants més destacats i les seves aportacions narratives i tècniques, a través d'un recorregut pels diferents estils o escoles (cinema directe, cinema verité, cinema-ull, el cinema-diari, el cinema-participatiu, etc.), dedicant una part de l'estudi a la història del cinema documental a Espanya. També es realitzaran anàlisis fílmiques des del punt de vista de la producció. Professionals del mitjà audiovisual mostraran una selecció de les obres que consideren representatives de les diferents tendències en la creació contemporània. S'abordaran els nous formats, les noves formes i estratègies de producció.
 • Els processos en la creació documental:

  Seminari Retake

  dedicat a problemes concrets de la posada en escena cinematogràfica. Un cineasta treballarà durant una setmana amb els participants entorn a una situació dramàtica pròpia al seu univers creatiu, un exercici pràctic a partir del qual s'abordaran els problemes plantejats pel dispositiu fílmic posat en qüestió.
  La fotografia documental, escola de la mirada Recorregut històric per les principals escoles de la fotografia documental i els seus autors més rellevants. Una anàlisi que proposa reconèixer en la mirada i el mètode fotogràfics els gestos que constitueixen les diverses representacions cinematogràfiques de la realitat.
  La imatge documentalen l'actualitat Diferents perspectives (jurídica, periodística, ètica, artística, etc.) sobre l'ús de la imatge en la societat de la comunicació de masses i les seves possibilitats artístiques. Les sessions s'acostaran a la realització i a la producció a partir de les qüestions que es plantegen en el marc del dret sobre la propietat intel·lectual, els drets d'imatge i l'ètica professional.
  El so en el documental de creació El so com a element rellevant en la realització del documental. Reflexió sobre el disseny sonor com a potencial creatiu i anàlisi de les estratègies de posada en escena sonora en diferents moments de la història del documental, especialment en les línies de treball actuals.
  La construcció fílmica a través del muntatge El muntatge com a element vertebrador de l'estructura narrativa, la construcció de personatges, el temps fílmic, etc. Revisió de les principals teories del muntatge i influència de l'evolució tecnològica en el llenguatge cinematogràfic.
 • Nous models documentals Realitzadors de reconegut prestigi internacional exposen el seu punt de vista sobre la mirada documental a partir de la seva pròpia creació i de les obres que els han inflenciat. La pràctica documental que els uneix inscriu el cinema del real en un terreny on conflueixen documental i ficció. A través de les experiències on conflueixen en cadascuna de les seves obres i es reconstrueixen les principals línies estètiques de la realització documental.
 • Producció, distribució i exhibició del projecte documental Seminari orientat al disseny de producció i a la cerca i gestió dels fons de finançament i ajudes. Anàlisi de les necessitats de producció (timings, pressupost, pla de producció, pla de finançament, etc.). Estratègies de presentació i venda del projecte.

Matèria II: Desenvolupament de projecte personal.

Aquesta segona matèria abarca tot el procés de desenvolupament dels projectes de cada participant en el màster, funcionant paral·lelament amb la Matèria I (teòrica) i l'evolució dels projectes de la Matèria III. El treball del Màster en Documental de Creació s'orienta a l'evolució dels projectes personals de cada participant fins al moment en què estiguin preparats per a la seva realització. En cas de realitzar-se, s'haurà de fer constar en els crèdits de les peces produïdes que han estat desenvolupades en el marc del Màster en Documental de Creació.

 • Taller d'escriptura Anàlisi de les diferents maneres d'explicar el projecte de documental. Es treballaran els projectes dels participants per a trobar en cada cas l'escriptura de dossier (sinopsi, tractaments, descripció de personatges, plans de producció, etc.) i les formes de comunicació més adequades.
  De la idea al desenvolupament narratiu del projecte Les tutories tenen per objecte donar forma a la idea inicial del projecte de cada participant. Es tractaran aspectes referents a l'estructura narrativa, la construcció temporal, el tractament dels personatges, la proposta formal, el treball de documentació, etc.
 • Projecte Final s'organitza en tutories, seguiment individual, sessions col·lectives, treball de documentació individual etc.
  Pitching i avaluació de projectes Els participants tindran l'oportunitat de presentar els seus projectes davant un grup de productors i programadors de televisió que comentaran els aspectes formals i la viabilitat d'aquests. Es dedicaran algunes sessions a la preparació del pitching.
  Disseny i estratègies de producció Anàlisi de les necessitats de producció dels projectes personals. S'abordaran els aspectes que determinen les decisions prèvies al desenvolupament del guió i del procés de producció: format, pressupostos, pla de finançament i estratègies de venda. En una última fase es tractaran les possibilitats d'organització de la preproducció, producció i posproducción.

Matèria III: Participació en els projectes iniciativa del màster en Documental de Creació.

El màster proposa en cada edició el desenvolupament de tres projectes documentals en col·laboració amb tres empreses productores independents. Els alumnes del màster participaran en el procés de gestació del projecte. Després del període inicial de treball amb el director s'obrirà la possibilitat, segons la naturalesa de cada projecte i el perfil de cada participant, d'incorporar-se en alguna de les fases de la producció.

 • Seminari d'acompanyament editorial Es plantejaran les necessitats de documentació i de tots aquells elements que tenen a veure amb la discussió i l'escriptura del guió. En la mesura que el projecte evolucioni, s'assistirà al procés de valoració sobre la viabilitat del documental, l'estratègia de finançament del projecte i la preparació del pla de treball.
 • Producció i rodatge En aquest període, es produirà el rodatge de cadascun dels films documentals. En funció de les necessitats del propi projecte i el perfil dels participants, aquests assumiran diferents funcions que els hauran estat adjudicades en les àrees de producció, documentació / guió o realització.
 • Muntatge i posproducció En aquest bloc, se seguirà el procés de visionat i selecció de les imatges rodades, de muntatge i de sonorització. Paral·lelament es duran a terme les tasques de presentació, distribució i exhibició, així com el seguiment de la seva comercialització i difusió

Calendari

 • Matèria I. Narrativa, estètica, història i perspectives del documental. De gener a juny del 2020. Classes presencials de dilluns a dijous de 16.00 a 19.00 hores. Els divendres, projecció
 • Matèria II. Desenvolupament de projectes personals. De gener del 2020 fins a febrer-juny del 2021 (data de celebració del pitching). L'horari de les tutories es fixarà personalment entre els participants i els tutors dels projectes.
 • Matèria III. Participació en els projectes iniciativa del Màster en Documental de Creació. Des de febrer-juny 2021 (celebració del pitching) fins a gener del 2022

El calendari i horari de treball de cadascun dels projectes dependrà del calendari establert per la pròpia productora i els professionals vinculats a la pel·lícula. Els projectes responen a la realitat de la indústria cinematogràfica, per tant el calendari no pot planificar-se amb antelació.

* La informació publicada pot estar subjecta a canvis

Titulació acadèmica

Máster en Documental de Creació, expedit per la Universitat Pompeu Fabra. Per obtenir el títol és indispensable l'assistència a classe, la superació de les proves corresponents i la presentació dels treballs sol·licitats.

.