Premis UPF-BSM al professorat

Bases dels premis de la UPF Barcelona School of Management de reconeixement a l'excel·lència en docència i transferència de coneixement

Aquests Premis es convocaran anualment per UPF Barcelona School of Management, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, essent la primera convocatòria la corresponent a l'any acadèmic 2019-2020.

Objecte

Els premis atorgats per la UPF Barcelona School of Management tenen com a finalitat promoure l'excel·lència en docència i transferència de coneixement entre el cos docent de la UPF Barcelona School of Management.

Destinataris

Aquests premis s'adrecen al professorat i als col·laboradors docents de la UPF Barcelona School of Management.

Modalitats

 1. Premi a la innovació docent
  Reconeixement a projectes educatius de caràcter innovador i que contribueixin a la millora de la qualitat docent.
 2. Premi a la transferència de coneixement
  Reconeixement a una activitat docent individual basada en la transferència de coneixement*.

* S'entén com a transferència de coneixement al conjunt d'activitats dirigides a la difusió d'estudis, continguts, experiències, metodologies i habilitats amb l'objectiu de facilitar i fer més accessible l'ús, l'aplicació i l'explotació de la producció acadèmica dins o fora de la institució.

Premi

Els premiats rebran un Diploma acreditatiu.

Jurat

Per a l'any acadèmic 2019-2020 el Jurat estarà format per les persones següents:

 • El degà o degana de la UPF Barcelona School of Management.
 • Els vice degans o vice deganes de la UPF Barcelona School of Management.
 • El director o directora del Centre per a la Innovació en Aprenentatge i Coneixement (CLIK).
 • La cap d'Innovació Docent de la UPF Barcelona School of Management.
 • Un representant dels estudiants i un dels antics alumnes.

La Secretaria del Consell d'Estudis actuarà com a secretaria del Jurat.

El Jurat podrà sol·licitar la informació o l'assessorament que consideri adient a les unitats acadèmiques i administratives de la UPF Barcelona School of Management i podrà declarar desert els Premis, en totes o algunes de les seves modalitats.

Calendari

 • Presentació de candidatures:

En totes les modalitats dels premis, les candidatures poden ser individuals o col·lectives.

Les candidatures es poden presentar fins al 30 de novembre del 2020.

Per fer-ho s'ha enviar la informació requerida en un únic arxiu i en format PDF a l'adreça PremisProfessorat@bsm.upf.edu.

El premi a la modalitat d'innovació docent té com a objectiu reconèixer aquells projectes educatius de caràcter innovador i que contribueixin a la millora de la qualitat docent. Per a aquest premi es valoraran, entre altres, els següents aspectes:

 • l'ajustament de la iniciativa o l'actuació a l'objecte del premi i a la finalitat d'aquesta modalitat;
 • les experiències d'innovació docent de qualitat,
 • la realització o l'inici de l'activitat, com a màxim, en els tres darrers cursos,
 • l'alineació amb els objectius de la UPF Barcelona School of Management en innovació i millora de la qualitat docent, i
 • l'impacte global i aplicable al conjunt de la docència de la UPF Barcelona School of Management.

Informació a lliurar en un únic document:

 • Dades del candidats (o candidats): nom i cognoms i e-mail.
 • Resum de la iniciativa o actuació que inclogui descripció, objectius, resultats i abast.
 • Documentació i / o evidències de les activitats realitzades en temes d'innovació docent i l'impacte que ha aportat a la institució.

El premi a la modalitat de transferència de coneixement té com a objectiu reconèixer el conjunt d'activitats desenvolupades per un professor que van dirigides a la difusió d'estudis, continguts, experiències, metodologies i habilitats que faciliten i fan més accessible l'ús, l'aplicació i la explotació del coneixement dins o fora de la institució. Es valoraran, entre d'altres, els aspectes següents:

 • l'ajustament de la candidatura a l'objecte del premi i a la finalitat d'aquesta modalitat;
 • el grau en què els mèrits exposats han contribuït a la millora de la transferència de coneixement des de i cap a la institució;
 • activitats desenvolupades en l'àmbit de la transferència de coneixement com poden ser esdeveniments, càtedres, congressos, casos d'estudi, etc.

Informació a lliurar en un únic document:

 • CV que inclogui Producció científica i / o acadèmica, trajectòria professional, activitats destacables, altres aspectes
 • Documentació i / o evidències de les activitats realitzades en temes de transferència del coneixement i l'aportació que ha portat a la institució
 • Veredicte

Els premis es donaran a conèixer en un acte que tindrà lloc a la UPF Barcelona School of Management en el primer trimestre del curs acadèmic 20-21 i se'n farà difusió als canals de comunicació corporatius (xarxes socials, website UPF Barcelona School of Management, Newsletter interna Mes News i altres).

Per a cada premi es proposarà una única candidatura guanyadora.

.