Màster Universitari en Banca i Finances

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

MATÈRIA I: GESTIÓ DE LES ENTITATS DE CRÈDIT 12 ECTS
1. Comptabilitat bancària, fiscalitat i control de gestió 5 ECTS
2. Productes i màrqueting financer

3 ECTS

 

3. Regulació bancària, risc de crèdit, de liquiditat i de mercat 4 ECTS
MATÈRIA II: MERCATS FINANCERS 14 ECTS
4. Economia financera avançada i elements teòrics i analítics dels mercats de capitals 3 ECTS
5. Models avançats d'Avaluació d'actius i decisions d'Inversió 4 ECTS
6. El Mercat de Renda Variable 3 ECTS
7. Mercats de Renda Fixa i de Divises 4 ECTS
MATÈRIA III: MERCATS DERIVATS I NOUS PRODUCTES BANCARIS 10 ECTS
8. Mercat de Derivats: Futurs Financers 3 ECTS
9. Mercat de Derivats: Opcions Financeres, OTC i Productes estructurats 4 ECTS
10. Gestió del risc i estratègies de liquiditat i de mercats amb derivats 3 ECTS
MATÈRIA IV: APLICACIONS PRÀCTIQUES 5 ECTS
11. Joc d'Empresa, Estratègies Inversores, Assessorament Financer, Estudis de Casos i Habilitats Directives 5 ECTS
12. TREBALL FINAL DE MÀSTER 10 ECTS
13. PRÀCTIQUES PROFESSIONALS 9 ECTS

 

MATÈRIA I: GESTIÓ DE LES ENTITATS DE CRÈDIT (12 ECTS)

1. Comptabilitat bancària, fiscalitat i control de gestió (5 ECTS)

 • Conjunt de capitals financers (Renda), amb doble objectiu: constituir un capital (producte d’estalvi) o bé amortitzar un capital (préstecs).
 • Normativa de comptabilitat bancària (Pla General Comptable actual).
 • Valoració a preus de mercat i en base a models (relació amb les normes de l’IASB).
 • Tècniques d’anàlisi per conèixer la liquiditat d’una empresa, si està endeutada, gestiona bé els seus actius o és rendible.
 • Anàlisi en profunditat de les funcions del Banc d’Espanya.
 • Informació periòdica que s’ha de remetre al Banc d’Espanya i a l’UEM.
 • Estudi en profunditat dels estats financers d’una entitat.
 • Quadre de comandament per les oficines i entitats bancàries.
 • Control de gestió bancària.
 • Ús d’indicadors de rendibilitat de clients i productes i processos relacionats.
 • Elaboració dels pressupostos en les entitats financeres.
 • Càlcul de la base liquidable de certs impostos com l’IRPF, l’IS i l’IP, i principals deduccions que pot aplicar una persona física o jurídica (gestor bancari com assessor financer).

2. Productes i màrqueting financer (3 ECTS)

 • Estudi en profunditat de mercat per veure com estan actualment aquests productes.
 • Estudi en profunditat de productes de previsió o assegurances (vida, llar i cotxes).
 • Tècniques de venda: habilitats comercials.
 • Tècniques per dissenyar i dur a terme un Pla de màrqueting (oficina bancària o entitat)

3. Regulació bancària, risc de crèdit, de liquiditat i de mercat (4 ECTS)

 • Valoració d’aspectes quantitatius i qualitatius, així com el seguiment de riscos.
 • Avaluació del risc a partir d’un Producte de finançament determinat.
 • Anàlisi de la capacitat de devolució i pagament d’un crèdit.
 • Exposició de mètodes i eines per analitzar tant a empreses com a persones (anàlisi d’estats financers o mètodes qualitatius com Argenti, Porter i STEEP).
 • Normativa bancària actual (control i gestió de riscos financers): Basilea II i III.
 • Diferents nivells d’implantació de Basilea II i III.
 • Importància dels scorings i els ratings.
 • Gestió diària d’una taula de tresoreria d’una entitat (operacions, inversió de la tresoreria, finançament a curt termini, operacions de cobertura sobre tipus d’interès, etc.).

MATÈRIA II: MERCATS FINANCERS (14 ECTS)

4. Economia financera avançada i elements teòrics i analítics dels mercats de capitals (3 ECTS)

 • Últims avenços sobre els mercats de capitals i la seva modelització.
 • Construcció de carteres amb determinat nivell de risc.
 • CAPM i Markowiz per exposar la importància de la diversificació (reducció del rusc).
 • Teories del cost de capital.
 • Resolució d’exercicis reals (càlcul de la corba eficient per aconseguir una cartera de valors idònia i arguments necessaris per justificar-la).
 • Demostració matemàtica de com s’aconsegueix diversificar i reduir el risc d’una cartera (risc sistemàtic i no sistemàtic).
 • Pràctica de carteres reals.
 • Cost del capital.
 • Cost dels recursos propis i cost mitjà del passiu (WACC).

5. Models avançats d’Avaluació d’actius i decisions d’Inversió (4 ECTS)

 • Tècniques economètriques pròpies de l’anàlisi financer.
 • Mètodes avançats de sèries temporals i de cross-section per determinar el risc de cada actiu (condicionant-lo per la informació disponible sobre volatilitat, tipus d’interès, etc).
 • Mercat de renda fixa: models d’estructura per risc de tipus d’interès (informació disponible en agències qualificadores).
 • Anàlisi tècnic (part del Chartisme), per explicar el concepte de tendència i els patrons de continuació i canvi de tendència.
 • Presentació dels principals oscil·ladors i indicadors.
 • Detecció de situacions de sobrecompra o sobrevenda (tendència poc clara).

6. El Mercat de Renda Variable (3 ECTS)

 • Examen dels mòduls explicatius de la infravaloració de les empreses en la seva sortida a borsa i es contrasta una oferta pública de finançament (OPV) amb una oferta pública de subscripció (OPS).
 • Avantatges i inconvenients que pot generar una oferta pública d’adquisició (OPA).
 • Desenvolupament de les conseqüències de les complicacions de capital.
 • Aprofundiment en l’anàlisi dels drets econòmics i polítics dels accionistes, utilitzant exemples controvertits reals.
 • Operacions de compravenda a crèdit analitzant les diferents opcions.
 • Estudi de valoració d’una empresa que cotitza.
 • Anàlisi en profunditat d’una acció que cotitzi en els mercats financers nacionals o internacionals.
 • Aplicació dels mètodes d’anàlisi fonamental, tant els propis balanços de situació (valor comptable) com de compte de resultats (PER, P/CF, yield, etc.) i el descompte de fluxes.
 • Càlcul dels cash flows i les taxes d’actualització (taxa exigida pels accionistes, taxa obtinguda d’aplicar CAPM o bé el WACC) i per què utilitzar cadascuna en funció de l’objectiu del participant. Valors afegits que aporten els professionals que treballen en Societats de Gestió d’Institucions d’Inversió Col·lectiva, societats de gestió de carteres, agències i societats de Valors i Borsa, que participen en el programa com a part del professorat.

7. Mercats de Renda Fixa i de Divises (4 ECTS)

 • Productes de renda fixa a curt termini i llarg termini.
 • Des de l’emissió dels títols, la subhasta i quins factors afecten a la seva cotització en el mercat secundari per així arribar a comprendre el risc de mercat dels mateixos.
 • Tècniques que faciliten una correcta valoració dels títols.
 • Durada i convexitat dels bons, en funció del temps restant fins a venciment.
 • Operativa en Mercats internacionals.
 • Operacions de cobertura de tipus de canvi.
 • Productes d’inversió (fons i SICAVs).
 • Per profunditzar encara més en la gestió de cartera, es presenten teòricament les estratègies a seguir basades en actius, mercat i zones geogràfiques.

MATÈRIA III: MERCATS DERIVATS I NOUS PRODUCTES BANCARIS (10 ECTS)

8. Mercat de Derivats: Futurs Financers (3 ECTS)

 • Repàs dels conceptes bàsics (actiu subjacent, apalancament, càmera de compensació, data de venciment, lloc d’entrega i el mercat organitzat (mercat de futurs) o mercat no organitzat (OTC)).
 • Presentació d’estratègies que poden seguir els estudiants (de cobertura, especulació o arbitratge).
 • Anàlisi del risc associat amb una estratègia de futurs financers en funció de la volatilitat del subjacent i de la correlació amb els actius coberts.
 • Característiques de contractes específics de mercat organitzat: sobre tipus d’interès, divises (principalment la euro/dòlar i dòlar/ien), sobre commodities (blat, or, petroli) i sobre accions i índexs borsaris.
 • Tot això complementat amb una pràctica activa amb exemples reals del mercat.
 • Cobrir una cartera utilitzant futurs de mercats organitzats.
 • Càlcul del número de contractes aplicant els ratis de cobertura.
 • Càlcul de la Beta de la cartera per realitzar la cobertura en el percentatge que desitgi.
 • Aplicació de les estratègies d’especulació i arbitratge. Aprofitant l’apalancament del producte i la possible distorsió de preus.

9. Mercat de Derivats: Opcions Financeres, OTC i Productes estructurats (4 ECTS)

 • Partint del domini del mercat de futurs, es desenvolupa el mercat d’opcions (adquisició de drets i no obligacions).
 • Desenvolupament de les estratègies de cobertura, especulació i arbitratge (repàs de PUT i CALL).
 • Desenvolupament de diferents estratègies (Strangle, Stradles, Spreads alcistes i baixistes) en funció de la volatilitat del mercat (objectiu: beneficiar-se d’una bona gestió).
 • Característiques de contractes específics de mercat organitzat (contractes sobre divises, principalment euro/dòlar i dòlar/ien i sobre accions i índexs borsaris).
 • Valoració d’una opció.
 • Càlcul de la prima d’una opció utilitzant Black and Scholes i Binomial i avaluar l’impacte en el preu de la opció de la variació d’una de les variables que formen part de la fórmula.
 • Factors que afecten a la prima.
 • Indicadors de gestió (delta, gamma, theta, vega i rho) que afecten al preu d’una opció.
 • S’analitza el risc associat amb una estratègia d’opcions i productes derivats (en funció de la volatilitat del subjacent i de la correlació amb actius coberts).
 • S’analitza el risc de les operacions OTC en relació amb el risc de les operacions en mercats estructurats.
 • Tot complementat amb una pràctica activa amb exemples reals del mercat.
 • El valor afegit d’aquestes sessions són les classes magistrals de gestors professionals, on l’estudiant potencia més el com implementar una estratègia i els efectes monetaris que té en la rendibilitat d’una cartera o un fons d’inversió.

10. Gestió del risc i estratègies de liquiditat i de mercats amb derivats (3 ECTS)

 • Anàlisi en profunditat dels forwards, els swaps, els caps, floors i collars sobre divises i sobre tipus d’interès fent especial èmfasi en un anàlisi avançat del risc i les diferents maneres de calcular-lo: “value at risk”.
 • Valorar el risc de les diferents estratègies.
 • Aplicacions pràctiques que inclouen valoració d’innovacions bancàries i els seus riscos.
 • Anàlisi econòmic financer complet d’un particular o d’una empresa.
 • Redacció d’un diagnòstic per decidir si es concedeix o no un producte d’actiu.

MATÈRIA IV: APLICACIONS PRÀCTIQUES (5 ECTS)

11. Joc d’Empresa, Estratègies Inversores, Assessorament Financer, Estudis de Casos i Habilitats Directives (5 ECTS)

 • Business game bancari en grup, on es competeix per equips.
 • Sessions monogràfiques sobre: Behaviour finance (comportament dels inversors). Corporate finance (finances corporatives). Titulització d’actius (drets de cobrament). Habilitats directives com el Lideratge, el Treball en equip i la Gestió del temps.

12. TREBALL FINAL DE MÀSTER (10 ECTS)

El programa inclou un projecte individual que es treballa al llarg del curs. El projecte:

 • Ha de donar resposta a un repte professional connectat amb la realitat: pot abordar qualsevol problema, oportunitat o iniciativa que sigui de l'interès de l'estudiant, que permeti aplicar els coneixements adquirits en el màster i aprofundir sobre aquests.
 • Connecta la teoria apresa a classe amb la pràctica professional.
 • Constitueix una oportunitat d'interacció, debat, contrast d'idees i d'aprenentatge entre iguals

13. PRÀCTIQUES PROFESSIONALS (9 ECTS)

El Màster inclou pràctiques curriculars. Aquest tipus de pràctiques:
- Formen part dels continguts acadèmics del programa. Són una assignatura més que hauràs d'aprovar per obtenir el títol.
- Són de realització obligatòria. Consulta amb el teu gestor de pràctiques si tens la possibilitat de reconèixer-les amb la teva experiència professional prèvia.
- Són supervisades pel Servei de Carreres Professionals. T'assignarem un gestor de pràctiques que t'assessorarà, proposarà ofertes, gestionarà el teu conveni i serà la teva persona de contacte al llarg de les teves pràctiques. Recorda que el responsable últim del procés de selecció són les pròpies empreses i organitzacions.

COMPLEMENTS FORMATIUS

S’aborden tres competències clau pel desenvolupament del programa: Matemàtiques financeres, Estadística i Anglès.

Matemàtiques financeres

 • Operacions financeres: definició, components i classificació.
 • Lleis financeres: capitalització i actualització.
 • Valor actual net (VAN), taxa interna de rendibilitat (TIR) i taxa anual equivalent (TAE).
 • Rendes financeres.
 • Operacions de constitució.
 • Préstecs.

Estadística

 • Descripció estadística: mesures de mitjana i variabilitat.
 • Estadística econòmica.
 • Índexs de preus: IPC.
 • Índexs borsaris.
 • Anàlisi de l'associació i correlació entre variables.
 • Anàlisi de la regressió: interpretació de resultats.
 • Sèries temporals: tendència, estacionalitat i cicle.

Anglès

Les classes d’anglès són opcionals i es desenvoluparan a les instal·lacions de la UPF Barcelona School of Management. Els alumnes interessats hauran de realitzar una prova de nivell.

MÒDUL UPF Barcelona School of Management INSIDE

Aquest mòdul aborda tres competències clau que els professionals del futur necessiten per reeixir en qualsevol camp i respondre de manera ràpida als reptes constants de les empreses. Les assignatures coincideixen amb els trets identitaris de la UPF Barcelona School of Management: la capacitat analítica, la comunicació i el sentit social.

 1. Evidence-based management: Assignatura que ens aproxima a la presa de decisions professionals a partir d'una anàlisi de dades conscient, explícita i sensata. Exemples reals relacionats amb el big data permetran que l'estudiant descobreixi les múltiples oportunitats que aquest fenomen ofereix en els diferents sectors professionals.
 2. Storytelling : En aquesta assignatura treballem els mecanismes propis de la narrativa audiovisual (storytelling) i els apliquem a la comunicació en l'àmbit professional. Abordem qüestions com les comunicacions d'impacte (d'un mateix, de projecte i corporativa) així com la comunicació interpersonal i la dinamització d'equips. L'objectiu de l'assignatura és ajudar els professionals a transmetre qualsevol idea amb èxit, creativitat i originalitat.
 3. Ètica i sostenibilitat: Aquesta assignatura aborda la identificació, l'anàlisi i la resposta a les qüestions ètiques i de sostenibilitat que els professionals de qualsevol disciplina es plantegen al llarg de la seva vida laboral.
 4. Project Management: l’objectiu d’aquesta assignatura és contribuir a que els participants transfereixin conceptes i processos propis de la gestió de projectes al seu context professional i al desenvolupament del seu propi projecte en el marc del programa que cursen a la UPF-UPF Barcelona School of Management.
 5. CCLab: El CCLab té per objectiu ajudar-te a millorar les teves habilitats de comunicació per a que siguis capaç de presentar les teves idees i projectes de manera efectiva.

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis

 

Titulació acadèmica

Títol de Máster universitario en Banca y Finanzas, expedit per la Universitat Pompeu Fabra

Títol màsters universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol.

estudi verificat

.