Compromís amb la qualitat

Per tal de continuar aportant un valor diferencial a tots els professionals que optin per estudiar a la UPF Barcelona School of Management, així com per complir amb el nombre màxim de requisits de qualitat que puguin afectar tots els grups d'interès de la institució, la UPF Barcelona School of Management està compromesa amb la millora constant de tota la governabilitat de l'organització, del pla de titulacions, del cos docent i del model formatiu.

Per això, establim processos d'autoavaluació i d'acreditació, que són revisats i aprovats per la Comissió de Qualitat, que ens permeten assegurar que la formació que impartim als estudiants i professionals sigui l'adequada i s'ajusti a les expectatives de l'entorn i del moment. Processos que ens han permès també obtenir noves acreditacions per part de l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i noves certificacions professionals de gran valor per als nostres màsters i postgraus.

Així mateix, el fet de tenir cura de la cultura i dels propis processos organitzatius ens impulsa a evolucionar cap a models organitzatius més àgils, flexibles i fluids que ens permetin, com a institució, transformar-nos i adaptar-nos ràpidament als canvis.

La Comissió de Qualitat està formada per representants de l'àmbit acadèmic, de l'àmbit de gestió i compta amb la participació d'estudiants i antics alumnes de la UPF-BSM. Les principals funcions són revisar i aprovar el Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC), elaborar la política de qualitat, fer seguiment de les titulacions, analitzar els indicadors i impulsar plans de millora contínua a nivell de centre.

Mapa de processos relatius a la gestió de la qualitat formativa

Mapa de processos qualitat

.