Premis BSM als millors Projectes o Treballs Finals de Màster/Postgrau

BASES

Aquests Premis es convoquen anualment per la UPF Barcelona School of Management, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, essent la corresponent al curs acadèmic 2020-2021 la tercera de les seves convocatòries.

Els premis s'adrecen als estudiants de qualsevol dels Màsters o Postgraus que imparteix la UPF Barcelona School of Management en l'any 2020-21 i que reuneixin les condicions que s'indiquen a l'apartat "Projectes i candidats" d'aquestes Bases.

Tenen com a objectiu general donar visibilitat a projectes o treballs finals de Màster o Postgrau dels alumnes de la UPF Barcelona School of Management que estan relacionats amb les seves línies estratègiques.

Modalitats

 1. Premi al millor projecte d' investigació
  Aquest premi té l'objectiu de reconèixer un treball de recerca desenvolupat en el marc dels Màsters i Postgraus de la UPF Barcelona School of Management que destaqui per la seva contribució a la millora del coneixement en el seu àmbit d'estudi.
 2. Premi al millor projecte de transferència de coneixement
  Aquest premi vol reconèixer un projecte o treball de Màster o Postgrau que contribuixi de manera destacada a la transferència del coneixement fora de l'àmbit acadèmic, ja sigui al sector productiu o la societat en general.
 3. Premi al millor projecte interdisciplinari
  Aquest premi s'atorga al projecte o treball de Màster o Postgrau que integri els aprenentatges dels estudiants provinents de diferents disciplines, indústries, assignatures o programes per tal de reconèixer el treball en equip i l'aportació individual a un projecte global analitzat i desenvolupat des de diferents perspectives.
 4. Premi al millor projecte de gènere
  El premi al millor projecte de perspectiva de gènere té com a objectiu reconèixer un projecte o treball de Màster o Postgrau que desenvolupi un enfocament sensible al gènere i que contribueixi a identificar, prevenir i evitar la producció o l'increment de les desigualtats de gènere.
 5. Premi al millor projecte d'ètica, responsabilitat social i/o, benestar planetari
  Aquest premi busca reconèixer un projecte o treball de màster o postgrau que tracti temàtiques relacionades amb l'ètica, la responsabilitat social o el benestar planetari per contribuir a la millora de la societat i les organitzacions.
 6. Premi al millor projecte de cultura
  El premi vol reconèixer un projecte o treball final de màster o postgrau de l'àmbit cultural que contribueixi a la millora de la societat i les organitzacions.
 7. Premi a la millor iniciativa empresarial innovadora
  El premi a la millor iniciativa empresarial innovadora vol reconèixer un treball de Màster o Postgrau que presenti un projectes de negoci, producte o serveisamb alt component innovador, que pot incloure noves formes de fer les coses i l'ús de la tecnologia.

Premi

Diploma al millor treball de cadascuna de les modalitats en que consisteixen els Premis.

Projectes i candidats

Els projectes o treballs de final de Màster o Postgrau, individuals o col·lectius, poden tenir caràcter unidisciplinar o pluridisciplinar, des de tots els àmbits acadèmics de la UPF Barcelona School of Management (ciències socials i humanitats, ciències de la salut i de la vida, comunicació i tecnologies de la informació o disseny).

Podran ser candidats als premis, en qualsevol de les seves modalitats, aquells estudiants de la UPF Barcelona School of Management que:

 1. Hagin realitzat un treball preferentment real, i que per la seva importància, originalitat, implicacions o aportacions mereixen ser reconegudes especialment.
 2. Hagin desenvolupat un treball de màster o postgrau durant el curs acadèmic 2020-2021 en qualsevol dels màsters o postgraus de la UPF Barcelona School of Management.
 3. El projecte o treball final de màster o postgrau sigui un treball original qualificat com a mínim amb una nota de 7,5.
 4. La llengua emprada en el projecte o treball final de màster o postgrau pot ser el català, el castellà o l'anglès.

Candidatures: terminis i presentació

Les candidatures, individuals o col·lectives, es poden presentar fins al 12 de juliol del 2021.

Per fer-ho s'ha enviar la memòria de projecte o treball final de màster o postgrau en un únic arxiu i en format PDF a l'adreça premisTFM@bsm.upf.edu, seguint les normes de presentació dels TFM o Treball Final de màster o postgrau de la UPF Barcelona School of Management.

També podran ser presentades candidatures a sol·licitud dels directors acadèmics dels màsters o postgraus de la UPF Barcelona School of Management, quan els mateixos considerin que un projecte o treball final de màster o postgrau presentat per algun alumne té el mèrit per optar als premis en qualsevol de les seves modalitats. Aquestes candidatures hauran de ser autoritzades per escrit per l'alumne o els alumnes autors i titulars del projecte o treball en qüestió.

Els premis es donaran a conèixer en un acte que tindrà lloc a la UPF Barcelona School of Management en el primer trimestre del curs acadèmic 2021-2022 i se'n farà difusió als canals de comunicació corporatius (xarxes socials, website UPF Barcelona School of Management, Newsletter interna Breus i altres).

Per a cada modalitat dels Premis es proposarà una única candidatura guanyadora.

Confidencialitat

La informació lliurada pels candidats no premiats es tractarà amb absoluta confidencialitat, limitant el seu ús a la valoració del Jurat.

Jurat: composició i veredicte

El Jurat estarà format per les persones següents:

 • Degà de la UPF Barcelona School of Management i/o vice degans.
 • Vicedegà de Recerca i Transferència.
 • Expert de cadascuna de lesmodalitats de la UPF Barcelona School of Management.

La cap d'Innovació Docent de la UPF Barcelona School of Management actuarà com a secretària del Jurat.

El Jurat podrà sol·licitar la informació o l'assessorament que consideri adient a les unitats acadèmiques i administratives de la UPF Barcelona School of Management i podrà declarar desert els Premis, en totes o algunes de les seves modalitats.

El Jurat podrà convocar els finalistes a una entrevista prèvia.

.