Postgrau Semipresencial en Direcció Comptable i Control de Gestió

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

 1. Anàlisi d'empreses I
  • Estat actual de la investigació acadèmica i de la pràctica empresarial en matèria d'anàlisi d'estats financers
  • Anàlisi patrimonial i financer. Anàlisi discriminant. Models unidimensionals i multidimensionals.
  • Anàlisi del fons de maniobra. La relació entre les necessitats de fons de maniobra i el fons de maniobra real. Últimes tendències en gestió del fons de maniobra.
  • Anàlisi integral.
  • Anàlisi de la capacitat per generar beneficis, valor i creixement.
  • Diagnòstic integral de l'empresa. Anàlisi de sensibilitat.
 2. Gestió estratègica de costos
  • Relacions entre comptabilitat de costos i comptabilitat financera.
  • Estat actual de la investigació acadèmica i de la pràctica empresarial en matèria de costos, amb especial èmfasi en els diferents sistemes de costos utilitzats per les empreses en el context actual.
  • Gestió de costos basada en les activitats.
  • Relacions amb els sistemes d'informació integrada i les altres àrees funcionals de l'empresa.
  • Gestió estratègica de costos.
  • Noves tendències en matèria de comptabilitat de costos.
  • Últimes investigacions acadèmiques sobre la matèria.
  • Models de costos de les empreses d'alt creixement.
  • Nous enfocaments per a la reducció de costos. El model low-cost, costos de qualitat i de no qualitat. Costos mediambientals. Conseqüències dels enfocaments de reducció de costos a l'empresa.
 3. Gestió pressupostària i control
  • Relacions amb els sistemes d'informació integrada i les altres àrees funcionals de l'empresa.
  • Costos estàndards i models d'anàlisi de desviacions.
  • Implantació pràctica de models de control pressupostari.
  • Revisió de la literatura en noves tendències en matèria de control pressupostari i gestió més enllà dels pressupostos.
  • Models de gestió pressupostària de les empreses d'alt creixement per sectors.
  • Vinculació entre l'estratègia i el sistema de control.
  • Selecció d'indicadors monetaris i no monetaris.
  • Disseny de quadres de comandament (quadre de comandament integral).
  • Aspectes humans del control de gestió.
  • Relacions amb els sistemes d'informació integrada i les altres àrees funcionals de l'empresa.
  • Revisió de la literatura en noves tendències en matèria de control de gestió i evolució previsible del control en les organitzacions.
  • Models de control de gestió en empreses d'alt creixement.
  • Disseny de sistemes de control que minimitzen els efectes perversos del control de gestió.
  • Estudi de casos d' empreses exitoses i d'empreses fracassades.
 4. Treball Final de Postgrau (Habilitats Directives)
  Amb el Treball Final de Postgrau es pretén que els participants integrin les diverses matèries del Programa. Això permetrà, per una part, aplicar els coneixements adquirits al món de l'empresa i per una altra banda, enriquir la visió que té el participant dels conceptes que està aprenent al llarg del Programa. 

    

    

   *La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

   Titulació acadèmica

   Curs de postgrau en Direcció Comptable i Control de Gestió, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

   .