Avaluació i indicadors

Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Resolució de verificació

Memòria d'acreditació o verificació

Autoinforme

Informe de seguiment (2012-2014)

Informe de seguiment (2017-2019)

Annex

AQU MUPPS

Indicadors:

Accés i matrícula 2011-2013 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019
Nombre de places ofertes de nou accés 35 35 35 35 35 35 35
# total estudiants matriculats 25 25 14 18 22 22 26
# matriculats de nou ingrés 25 25 14 18 20 22 26
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 100% 100% 100% 90,9% 100% 100%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 120 120 120 120 122,6 120 120
               
Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés 2011-2013 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019
UPF 3 2 0 2 0 1 3
Altres universitats catalanes 9 6 2 4 2 2 1
Altres universitats espanyoles 1 8 4 6 0 2 4
Universitats estrangeres i d'altres 12 9 8 6 15 17

18

               
Mobilitat 2011-2013 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019
% estudiants propis que surten en programes de mobilitat 0% 0% 0% 0% 0/0 0/0 0/0
               
Satisfacció 2011-2013 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019
% resposta 69% 60% 62% 73% 55% 50% 41%
Intenció de repetir estudis (EIL) 50% 60% 100% 100% 83% 82% 82%
Professorat (bé + excel·lent) 100% 93% 100% 100% 100% 100% 100%
               
Resultats acadèmics 2011-2013 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019
Taxa de rendiment 91,7% 90,2% 99,5% 90,3% 96,0% 96,7% -
Taxa d'abandonament 8,0% 12,0% 0% 5,6% 4,6% 4,6% -
Taxa de graduació en t 84,0% 84,0% 92,9% 83,3% 95,5% 95,5% -
Taxa de graduació en t+1 84,0% 84,0% 92,9% 83,3% 95,5% 95,5% -
Taxa d'eficiència en t 100% 100% 100% 100% 99,7% 100% -
Durada mitjana dels estudis 2,25 2,25 2,12 2,13 2,25 2,25 -
               
Inserció laboral 2011-2013 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019
Taxa d'ocupació (EIL) 90,0% 100% 100% 100% 100% 54,5% -
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) 66,0% 100% 100% 100% 100% 100% -
               
.