Avaluació i indicadors

Master in Health Economics and Pharmacoeconomics

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Resolució de verificació

Memòria d'acreditació o verificació

Informe de seguiment (2016-2019)

Annex

AQU MUESOL

Indicadors:

Accés i matrícula 2015-2018 2016-2019 2017-2020 2018-2021
Nombre de places ofertes de nou accés 85 85 65 65
# total estudiants matriculats 45 56 63 58
# matriculats de nou ingrés 45 56 55 55
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 100% 87,30% 94,83%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 60 62,95 60,59
         
Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés 2015-2018 2016-2019 2017-2020 2018-2021
UPF 0 0 4 0
Altres universitats catalanes 1 3 6 1
Altres universitats espanyoles 4 5 6 7
Universitats estrangeres i d'altres 40 48 47 50
         
Mobilitat 2015-2018 2016-2019 2017-2020 2018-2021
% estudiants propis que surten en programes de mobilitat 0% 0% 0/0 0/0
         
Satisfacció 2015-2018 2016-2019 2017-2020 2018-2021
% resposta 100% 56,6% - -
Intenció de repetir estudis (EIL) 93% 90,0% - -
Professorat (bé + excel·lent) 88,4% 86,7% - -
         
Resultats acadèmics 2015-2018 2016-2019 2017-2020 2018-2021
Taxa de rendiment 85,8% 84,4% - -
Taxa d'abandonament 15,6% 17,9% - -
Taxa de graduació en t 75,6% 69,6% - -
Taxa de graduació en t+1 100% 100% - -
Taxa d'eficiència en t 1,5 1,5 - -
Durada mitjana dels estudis     - -
         
Inserció laboral 2015-2018 2016-2019 2017-2020 2018-2021
Taxa d'ocupació (EIL) 77,8% - - -
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) 100% - - -
.