Avaluació i indicadors

Màster Universitari en Banca i Finances

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Resolució de verificació

Memòria d'acreditació o verificació

Autoinforme

Informe de seguiment (2012-2013)

Informe de seguiment (2017-2018)

Annex

AQU MUBF

Indicadors:

Accés i matrícula 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Nombre de places ofertes de nou accés 20 20 20 20 40 40 40 40
# total estudiants matriculats 26 25 28 30 30 23 27 20
# matriculats de nou ingrés 26 25 28 30 30 23 27 20
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 60 60 60 60 60 60 60
                 
Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
UPF 3 6 4 6 3 0 1 5
Altres universitats catalanes 10 4 10 6 7 4 9 9
Altres universitats espanyoles 5 7 6 10 11 5 6 1
Universitats estrangeres i d'altres 3 8 8 8 9 14 11 5
                 
Mobilitat 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% estudiants propis que surten en programes de mobilitat 0% 0% 0% 0% 0/0 0/0 0/0 0/0
                 
Satisfacció 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% resposta 100% 92% 86% 87% 100% 96% 93% 90%
Intenció de repetir estudis (EIL) 86% 83% 67% 89% 97% 82% 92% 100%
Professorat (bé + excel·lent) 100% 100% 88% 100% 100% 91% 100% 100%
                 
Resultats acadèmics 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment 100% 100% 96,4% 100% 100% 99% 100% -
Taxa d'abandonament 0% 0% 3,6% 0% 0% 0% 0% -
Taxa de graduació en t 100% 100% 96,4% 100% 100% 96% 100% -
Taxa d'eficiència en t 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% -
Durada mitjana dels estudis 1 1 1 1 1 1 1 -
                 
Inserció laboral 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa d'ocupació (EIL) - - 100% 75% 100% 77,8% 69,2% -
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) - - 100% 75% 100% 77,8% 72,7% -
.