Avaluació i indicadors

Executive MBA

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Resolució de verificació

Memòria d'acreditació o verificació

Autoinforme

Informe de seguiment (2015-2017)

Informe de seguiment (2016-2018)

Annex

AQU MUBA

Indicadors:

Accés i matrícula 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019
Nombre de places ofertes de nou accés 25 25 25 45 45 35
# total estudiants matriculats 20 23 21 19 21 17
# matriculats de nou ingrés 20 23 21 19 21 17
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 92,13 90,11 90 90 90 90
             
Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019
UPF 4 5 2 3 3 4
Altres universitats catalanes 13 14 17 12 12 8
Altres universitats espanyoles 1 2 0 2 3 2
Universitats estrangeres i d'altres 2 2 2 2 3 3
             
Mobilitat 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019
% estudiants propis que surten en programes de mobilitat 0% 0% 0% 0/0 1/0 1/0
             
Satisfacció 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019
% resposta 81% 74% 70% 95% 81% 88%
Intenció de repetir estudis (EIL) 100% 100% 100% 94% 100% 100%
Professorat (bé + excel·lent) 100% 100% 94% 100% 100% 100%
             
Resultats acadèmics 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019
Taxa de rendiment 99,9% 100% 100% 96,2% 100% 97,9%
Taxa d'abandonament 0% 0% 0% 5,3% 0% 0%
Taxa de graduació en t 100% 100% 100% 94,7% 100% 94,1%
Taxa d'eficiència en t 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durada mitjana dels estudis 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
             
Inserció laboral 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019
Taxa d'ocupació (EIL) 93% 100% 94% 100% 100% 100%
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) 100% 100% 94% 100% 100% 100%
             
.