Avaluació i indicadors

Màster Universitari en Advocacia

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Resolució de verificació

Memòria d'acreditació o verificació

Autoinforme

Informe de seguiment (2012-2014)

Informe de seguiment (2016-2018)

Annex

AQU MUADVOC

Indicadors:

Accés i matrícula 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019
Nombre de places ofertes de nou accés 150 150 205 200 200 200
# total estudiants matriculats 45 146 205 198 184 211
# matriculats de nou ingrés 45 145 197 183 181 195
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 99,3% 96,1% 92% 98% 92%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 90 90 90 90,1 90 89,4
             
Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019
UPF 14 123 180 171 157 161
Altres universitats catalanes 17 17 16 17 17 35
Altres universitats espanyoles 4 6 7 10 7 12
Universitats estrangeres i d'altres 10 0 2 0 3 3
             
Mobilitat 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019
% estudiants propis que surten en programes de mobilitat 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
             
Satisfacció 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019
% resposta 100% 63% 88% 68% 67,9% 67%
Intenció de repetir estudis (EIL) 96% 39% 47% 93% 92% 92%
Professorat (bé + excel·lent) 96% 84% 81% 99% 98,4% 98%
             
Resultats acadèmics 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019
Taxa de rendiment 99,3% 99,2% 99,5% 99,8% 98,8% 99,9%
Taxa d'abandonament 2,2% 0,7% 0% 0% 1,6% 1%
Taxa de graduació en t 95,56% 99,32% 98,54% 98,48% 90,2% 98,98%
Taxa de graduació en t+1 95,56% 99,32% 99,02% 98,9% 98,9% -
Taxa d'eficiència en t 99,79% 99,96% 100% 99,87% 99,9% 99,92%
Durada mitjana dels estudis 1,50 1,50 1,54 1,58 1,51 1,54
             
Inserció laboral 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018 2017-2019
Taxa d'ocupació (EIL) - 88% 79% 78% - 75%
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) - 100% 100% 100% - 82,9%
             
.