Condicions generals

El curs 2020-2021 serà un curs excepcional que s'organitzarà a l'entorn d'un model híbrid de docència. La UPF-BSM prioritzarà un escenari de docència híbrida de sessió en què s'asseguri el màxim nivell de presencialitat amb el compliment de les mesures de seguretat sanitària vigents en cada moment del curs acadèmic. Així, es preveu mantenir les sessions presencials en grups reduïts que alhora s'emetran en temps real per videoconferència per aquells estudiants que no estiguin en disposició de desplaçar-se a l'edifici de Balmes (aquells que no puguin venir o els que, per la necessitat de complir amb les normes d'aforament que es determinin oficialment, hagin de fer torns de presencialitat). Tot i això i atenent el deure i a la responsabilitat que tenim tots en la col·laboració amb les administracions públiques en el control i la prevenció de la pandèmia generada per la COVID-19, heu de tenir en compte que si en qualsevol moment les autoritats sanitàries i/o universitàries recomanen limitar al màxim la docència presencial, s'activarà aquesta recomanació i l'activitat docent podrà arribar a ser en format 100% remot durant el període per al qual s'hagi establert la mateixa, sense que sigui necessari que es decreti un Estat d'Alarma i/o la suspensió de l'activitat lectiva presencial i/o mesures formals de confinament o de restricció de la mobilitat.

Data de l'última revisió: 21 d’octubre del 2020

1. Acceptació de les condicions generals

1.1. Aquestes condicions generals de contractació tenen per objecte regular els termes i les condicions en què la Fundació Institut d'Educació Contínua (d'ara endavant, Fundació IDEC), de manera directa o mitjançant el centre adscrit de la seva titularitat Barcelona School of Management, que més endavant es detalla, (i) oferirà informació sobre la seva programació a qualsevol persona que ho sol·liciti; (ii) durà a terme el procés d'accés i admissió dels candidats a qualsevol dels cursos de la seva programació, i (iii) prestarà al participant els serveis de formació que aquest hagi contractat respecte al programa en què hagi estat admès i per al qual hagi formalitzat, dins el termini establert i en la forma pertinent i amb plena eficàcia, la matrícula pertinent. De la mateixa manera, aquestes condicions generals constitueixen el contracte de prestació de serveis de formació que l'alumne subscriu amb la Fundació IDEC respecte al programa en què hagi estat admès.

Aquestes condicions generals estaran a disposició dels candidats al web de la Fundació IDEC, a l'URL https://www.bsm.upf.edu/ca/admissio-i-matriculacio/condicions-generals i a la plataforma e-Secretaria.

De conformitat amb el procediment previst en aquest document, el candidat haurà d'acceptar aquestes condicions generals quan presenti la seva sol·licitud d'admissió en el programa que vulgui cursar. En el cas dels cursos de perfeccionament, seminaris, jornades, tallers i altres activitats que no requereixin procés d'admissió, el candidat haurà d'acceptar aquestes condicions generals quan sol·liciti la inscripció en qualsevol d'elles.

El contracte de formació es considerarà per via electrònica.

1.2. La Fundació IDEC és una fundació privada catalana constituïda el 26 d'octubre de 1993, amb domicili social a Barcelona, C/ Balmes, 132, CP 08008, amb CIF G-60414182 i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 766.

La Fundació IDEC és titular d'un centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (d'ara endavant, UPF), denominat Barcelona School of Management, una adscripció que el legitima per impartir estudis sancionats amb titulacions universitàries de caràcter oficial (màsters universitaris, fins a la data) o pròpies (màsters, diplomes de postgrau i cursos de postgrau) de la UPF, sota la marca única UPF Barcelona School of Management o el seu acrònim UPF-BSM, així com per impartir altres estudis no sancionats amb títol universitari.

Atesa la seva naturalesa privada, els serveis de formació que la Fundació IDEC presta (tant directament com mitjançant el centre adscrit Barcelona School of Management) estan, en qualsevol cas, subjectes al dret privat i, així doncs, qualsevol divergència o discrepància que es plantegi en la seva execució s'haurà de dirimir amb subjecció al dret privat i davant els tribunals competents de la jurisdicció civil ordinària.

1.3. Aquestes condicions generals són aplicables a tots els programes, exceptuant els programes a mida per a empreses i institucions que s'imparteixen a la Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF, sota la marca única UPF Barcelona School of Management o el seu acrònim UPF-BSM, inclosos aquells programes que condueixen a l'obtenció d'un títol universitari de caràcter oficial (màsters universitaris, en el nostre cas).

Els programes impartits per la Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF, són estudis que donen títols universitaris de caràcter oficial (màsters universitaris) o de caràcter propi (títols propis de la UPF), com ara màsters, diplomes de postgrau i cursos de postgrau. Així mateix, la Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF, també imparteix, sense sanció universitària, programes superiors i cursos de perfeccionament, jornades, tallers i seminaris, denominats de manera genèrica «altres estudis».

Per màsters universitaris s'entenen els programes d'ensenyament universitari oficial impartits per la Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF. Aquests programes de màster universitari estan regulats pel RD 1393/2007, de 29 d'octubre de 2007, o qualsevol altra norma que el substitueixi, així com per la seva normativa de desenvolupament, en què s'especifica que aquests són reconeguts pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i que són la via ordinària d'accés a un programa de doctorat. El pla d'estudis d'aquests programes haurà de tenir un mínim de 60 ECTS (sistema europeu de transferència de crèdits) i un màxim de 120. El títol a què dona dret cadascun d'aquests màsters es troba inscrit en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT), en el qual es podran consultar la seva inscripció i informació complementària d'interès. Així mateix, és un títol expedit, en nom del rei, pel rector de la UPF, d'acord amb els requisits que estableixi la normativa vigent respecte al seu format, text i procediment d'expedició. És important tenir en compte que, atès que el procediment per a l'oficialització d'un títol pot allargar-se en el temps, de vegades pot passar que la Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF, comenci a impartir-lo sense haver conclòs aquest procediment i sense haver aconseguit encara la inscripció del títol en el RUCT. En aquests casos, s'indicarà que el programa s'imparteix com a títol propi de la UPF en procés d'oficialització i s'informarà el participant sobre el moment en què aquest títol hagi adquirit definitivament, o no, el caràcter de títol oficial de màster universitari. Si no s'obté aquesta qualificació per part del Ministeri d'Educació, el títol de què disposarà el participant que hagi superat el programa amb èxit i compleixi tots els requisits serà el de màster propi de la UPF. Aquests títols queden subjectes a la normativa acadèmica d'estudis oficials de màster universitari de la Universitat Pompeu Fabra , amb caràcter especial pel que fa a l'accés a aquests estudis, al règim de permanència i a l'avaluació. Pel que fa a la resta d'aspectes acadèmics previstos en aquesta normativa, caldrà atenir-se al que sigui aplicable, a decisió de la Barcelona School of Management, atesa la seva capacitat de regulació sobre aquest aspecte.

Per títol propi UPF s'entenen els programes de màster (mínim 60 ECTS), diplomes de postgrau (mínim 30 ECTS) i cursos de postgrau (mínim 10 ECTS) impartits per la Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF, i aprovats per la Comissió de Postgrau i Doctorat de la UPF. Aquests títols propis, per bé que no tenen caràcter oficial, estan avalats acadèmicament pel prestigi internacional de la UPF i per la qualitat docent del professorat que els imparteix. Aquests títols queden subjectes a les normes que regulen els estudis propis de la Universitat Pompeu Fabra. Els expedeix la UPF, amb la signatura del rector o del vicerector en qui aquest delegui.

Per altres estudis (cursos de perfeccionament, programes superiors, jornades, tallers i seminaris) s'entenen tots aquells que, per les seves característiques o durada, no estan inclosos en els anteriors. Són estudis impartits per la Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF, i també previstos en la normativa d'estudis propis de la UPF sota la identificació d'«altres estudis». Tanmateix, en cas de superar-los, no donen lloc a un títol universitari de màster o de postgrau, sinó a un certificat que no té la consideració de títol universitari. La Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF, certificarà l'assistència i l'aprofitament de l'alumne, per bé que aquest certificat no tindrà sanció universitària.

1.4. La sol·licitud d'admissió a un programa impartit per la Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF, i la sol·licitud d'inscripció en aquells cursos de perfeccionament, seminaris, jornades i tallers que no requereixen admissió suposarà necessàriament l'acceptació de totes i cadascuna d'aquestes condicions generals per part del candidat. Els programes superiors sí que requereixen procés d'admissió.

1.5. La informació del web de la Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF, i dels fullets o qualsevol altre material publicitari editat per la Fundació IDEC respecte als programes que organitza i imparteix la Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF, tenen efectes purament informatius i no vinculen la Fundació IDEC en res que no estigui expressament previst en aquestes condicions generals. En cas de discrepància, prevaldrà de tota manera el que preveuen aquestes en la seva versió en castellà.

2. Definicions

2.1. Fundació IDEC i Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF

La Fundació IDEC és una fundació privada de caràcter cultural i docent, titular d'un centre d'ensenyament superior privat que, en virtut de l'acord d'adscripció subscrit al seu dia amb la UPF, imparteix formació de postgrau, que inclou estudis sancionats amb títols propis, títols oficials (màsters universitaris) de la UPF o altres estudis sense sanció universitària, tots sota la marca única UPF Barcelona School of Management o el seu acrònim UPF-BSM.

2.2. Candidat/candidat inscrit/admès/participant/alumne/estudiant

A l'efecte d'aquestes condicions generals, s'entén per:

 • Candidat: aquella persona física interessada a cursar un programa impartit per la Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF, que hagi formalitzat, dins el termini establert i en la forma pertinent, la sol·licitud d'admissió corresponent (amb el pagament de l'import econòmic previst, l'entrega de tota la documentació exigida en aquest tràmit i l'acceptació d'aquestes condicions generals).
 • Candidat inscrit: aquella persona física que sol·licita la seva inscripció a qualsevol curs que no requereix procés d'admissió (cursos de perfeccionament, seminaris, jornades o tallers) mitjançant el pagament de l'import de matrícula corresponent i que és acceptada per Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF, mitjançant la validació de la seva inscripció.
 • Admès: aquell candidat que ha superat el procés d'admissió i així se li ha notificat mitjançant la carta d'admissió corresponent.
 • Participant/alumne/estudiant: aquell admès que ha formalitzat, dins el termini establert i en la forma pertinent, la matrícula al programa corresponent. En els cursos de perfeccionament, seminaris, jornades i tallers impartits per la Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF, que no requereixin procés d'admissió, el candidat ostentarà aquesta condició de manera automàtica a partir del moment en què formalitzi, dins el termini establert i en la forma pertinent, la matrícula al programa corresponent.

2.3. Terminis

Totes les referències al terme dies en aquestes condicions generals s'han d'entendre com a dies naturals (el còmput inclourà festius de qualsevol mena i caps de setmana) i el còmput es regirà per la normativa civil. El mes d'agost es considerarà com a període inhàbil per a tots els tràmits, excepte per fer efectiu el pagament de matrícules.

2.4. Data d'admissió

S'entendrà per data d'admissió la data que es faci constar com a tal en la comunicació que rebi el candidat per informar-lo de la seva admissió en el programa corresponent. La data d'admissió és aquella en què es considerarà subscrit el contracte de prestació de serveis de formació que, entre altres aspectes, queda regulat en aquestes condicions generals. En el cas dels cursos de perfeccionament, seminaris, jornades i tallers, atès que no requereixen procés d'admissió, la data de subscripció del contracte serà aquella en què el candidat hagi estat inscrit en qualsevol de les formacions del seu interès.

2.5. Matrícula

S'entén com el tràmit mitjançant el qual el candidat (en els cursos de perfeccionament, seminaris, jornades i tallers) o l'admès (a la resta de programes) que ha contractat els serveis de formació de la Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF, en relació amb el programa en què ha estat admès o inscrit, fa entrega de la documentació original requerida a efectes acadèmics i satisfà el preu total de matrícula.

La matrícula produeix efectes econòmics i acadèmics i, un cop formalitzada dins el termini establert i en la forma pertinent, confereix al candidat o admès la condició de participant/alumne/estudiant.

2.6. Preu total de matrícula

S'entén per preu total de la matrícula l'import econòmic publicat al web ubicat a l'URL https://www.bsm.upf.edu, en el quadre resum inclòs en la presentació de cada programa. El preu total de matrícula indicat es confirmarà en la carta que rebrà l'admès amb la finalitat que iniciï els tràmits per a la formalització de la seva matrícula. En l'hipotètic cas que hi hagi un error en el preu total de matrícula publicat al web esmentat, o en l'indicat en la carta enviada a l'admès, prevaldrà en qualsevol moment l'import que més el beneficiï. Sense perjudici de l'anterior, i per als programes de màster universitari, el preu total de matrícula, comunicat a l'admès en els webs i la carta esmentats, quedarà sempre condicionat als preus que per tutela acadèmica estableixi el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixin els preus dels serveis acadèmics per a l'any acadèmic en què comenci a impartir-se el programa al qual es matriculi el candidat. Així, doncs, el preu total de matrícula publicat o comunicat es podrà veure modificat si l'import fixat per aquest decret és superior o inferior al previst per la Fundació IDEC. En aquells casos en què el candidat sol·liciti la matrícula parcial a un programa, de conformitat amb el que disposen aquestes condicions generals, la tutela acadèmica serà la fixada pel decret de preus esmentat vigent per a cada any acadèmic en què l'alumne es matriculi, i s'aplicarà sobre el nombre de crèdits ECTS matriculats cadascun d'aquests anys acadèmics.

En cap cas no estaran inclosos en el preu total de matrícula les proves i els cursos d'idiomes (en cas que siguin necessaris) ni cap altra activitat complementària (per exemple, activitats culturals, d'extensió universitària, setmanes internacionals, etc.) que no formin part dels plans d'estudi.

En els programes de títol universitari oficial (màster universitari), el preu total de matrícula està constituït pels conceptes següents:

 • Preu per la prestació del servei: el preu que lliurement fixa la Fundació IDEC, com a titular de la Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF, per la prestació del servei d'impartició del programa de títol oficial en qüestió.
 • Tutela acadèmica: el preu públic que l'estudiant del programa de títol oficial impartit per un centre adscrit ha d'abonar a la universitat, directament o a través del centre adscrit (com és el cas), i que es fixa per a cada any acadèmic mitjançant el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics.

L'estudiant que superi amb èxit un programa de títol universitari oficial i que vulgui obtenir el títol corresponent haurà d'abonar els drets d'expedició d'aquest segons el que estableixi la normativa vigent (decret de preus pels serveis acadèmics que es publica cada any en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya). Aquest import no inclou en cap cas el preu de matrícula.

2.7. Data d'inici del programa

S'entén com a data d'inici del programa aquella que hagi determinat com a tal la Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF, en la comunicació remesa al participant o estudiant per donar-li la benvinguda i informar-lo dels detalls operatius de l'inici i el desenvolupament del programa.

2.8. Permanència (només exigible i aplicable als programes de titulació oficial)

De conformitat amb l'article 46.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i en compliment del deure de les universitats d'establir els procediments de verificació dels coneixements dels estudiants, el Consell Social de la UPF va aprovar les normes que regulen el progrés i la permanència dels estudiants a la universitat, d'acord amb les característiques dels estudis respectius i amb la voluntat de garantir un aprofitament intens durant el primer any per part dels estudiants. En el cas dels estudis de màster universitari, aquesta normativa es pot consultar en l'enllaç següent i estableix, en el seu article 2, que per continuar aquests estudis els estudiants hauran d'haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits corresponents a les matèries de què s'hagin matriculat en el primer curs acadèmic del màster.

2.9. e-Secretaria

És el portal de l'estudiant que la Fundació IDEC, com a titular de la Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF, ha creat i posa a disposició dels sol·licitants d'admissió, candidats i participants en l'URL següent: https://eSecretaria.bsm.upf.edu. El portal s'ha creat perquè els estudiants duguin a terme els processos d'admissió i de matrícula, en la seva interpretació més àmplia, i de sol·licitud i realització dels tràmits que es descriuen a continuació per a cadascun dels processos.

 • Procés d'admissió:
  • Introducció de dades personals.
  • Gestió de documentació d'admissió (entrega de còpia escanejada de la documentació d'admissió requerida per la Fundació IDEC i, en cas que l'alumne disposi de títol acadèmic o expedient amb codi de verificació o e-títol, qualsevol altra documentació, acadèmica o no, que li exigeixi la Fundació IDEC per a la formalització de l'admissió).
  • Emplenament dels qüestionaris requerits per la Fundació IDEC.
  • Accés a la resolució en què es confirmi o denegui l'admissió.
 • Procés de matrícula:
  • Sol·licitud i tramitació de condicions econòmiques especials.
  • Sol·licitud i tramitació de factura.
  • Pagament de la matrícula mitjançant TPV o transferència.
  • Gestió de la documentació de matriculació. Sense perjudici de l'entrega de còpies escanejades de la documentació requerida per a l'admissió, ni l'admissió ni la formalització de la matrícula no produiran tots els seus efectes fins que l'alumne no en lliuri els originals (llevat del títol acadèmic o expedient amb codi de verificació o e-títol, que es considerarà lliurat en el moment en què l'alumne l'hagi incorporat a l'e-Secretaria en l'admissió). Fins que no se'n presentin els originals o les compulses, l'admissió i matrícula tindran caràcter condicional i estaran subjectes a la verificació de la documentació original per part de la Fundació IDEC.
  • Informació sobre altres tràmits que s'hagin de seguir durant el procés de matrícula en el cas d'estudiants internacionals.
 • Sol·licitud i tramitació de beques i ajudes atorgades per la Fundació IDEC, com a titular de la Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF.
 • Sol·licitud i seguiment dels tràmits relatius a l'obtenció de:
  • Certificacions acadèmiques.
  • Legalitzacions.
  • Enviament d'autorització/enviament de documents.

La Fundació IDEC facilitarà al sol·licitant d'admissió, al participant o a l'antic alumne l'usuari i la contrasenya necessaris per al seu accés a l'e-Secretaria. L'usuari i la contrasenya són d'ús personal, exclusius, intransferibles i reservats al peticionari, que està obligat a conservar-los i custodiar-los amb la diligència deguda per evitar la seva difusió a tercers, per a la qual cosa adoptarà les mesures que consideri convenients. Qualsevol ús no autoritzat de l'usuari i la contrasenya per part de tercers serà responsabilitat seva. En cas d'oblit o pèrdua, podrà recuperar la contrasenya des de l'adreça següent: https://esecretaria.bsm.upf.edu/ManageUsers/PasswordRecovery, introduint-hi la informació que se li demani.

2.10. Pla docent de l'assignatura. És la descripció de cadascuna de les assignatures que formen el pla d'estudis o la guia docent del programa. Aquesta descripció es compon de la relació dels continguts lectius, el professorat que els imparteix, el seu sistema d'avaluació, la bibliografia recomanada i altres aspectes rellevants segons criteri de la Direcció Acadèmica o del Deganat.

3. Requisits d'accés i admissió

En tots els programes (excepte en els cursos de perfeccionament, seminaris, jornades i tallers que no ho requereixin), el procés d'accés i admissió es basarà en criteris acadèmics, competencials i professionals. El resultat del procés es comunicarà per escrit.

Podran optar al procés d'accés i admissió els candidats que compleixin els requisits legals establerts a aquest efecte.

Requisits d'accés i admissió

Títols oficials. Màsters universitaris:

Accés. Podran accedir als màsters universitaris els candidats que compleixin els requisits d'accés generals establerts en la normativa vigent (RD 1393/2007, de 29 d'octubre de 2007, o una altra norma que el substitueixi). Aquests requisits són els següents:

 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti en el mateix per a l'accés a ensenyaments de màster en aquest estat.
 • Així mateix, podran accedir als màsters universitaris els titulats de conformitat amb sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per part de la Universitat que acrediten un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols corresponents i que aquest nivell faculti al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que tingui l'interessat ni el seu reconeixement a cap altre efecte que no sigui el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

Admissió. Els candidats podran ser admesos a un màster universitari de conformitat amb els requisits específics i els criteris de valoració de mèrits propis del títol de màster universitari, o segons el que estableixi la Universitat o el centre adscrit. Aquests requisits es poden consultar al web (URL www.bsm.upf.edu), en l'apartat corresponent a requisits d'admissió de la titulació. 

L'admissió no implicarà, en cap cas, cap modificació dels efectes acadèmics i, si escau, professionals que corresponguin al títol previ que tingui el candidat, ni tampoc el seu reconeixement a cap altre efecte que no sigui el de cursar ensenyaments de màster.

Títols propis UPF:

Màsters propis UPF

Accés i admissió. El títol de màster propi requerirà, com a requisit previ, estar en possessió d'un títol universitari oficial de grau (graduat o graduada, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, diplomat o diplomada, enginyer tècnic o enginyera tècnica, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica) o equivalent (titulats d'estudis propis universitaris amb un mínim de 180 crèdits), o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

També podran accedir als màsters propis els titulats de conformitat amb sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per part de la Universitat que acrediten un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols corresponents i que aquest nivell faculti al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que tingui l'interessat ni el seu reconeixement a cap altre efecte que no sigui el de cursar el títol propi corresponent.

Així mateix, s'hauran de revisar els requisits d'admissió que pugui establir la Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF, en aquests programes. Per fer-ho, aquests requisits es podran consultar al nostre (URL www.bsm.upf.edu), en l'apartat corresponent a requisits d'admissió de la titulació.

Interessats cursant titulació universitària

Si l'interessat està cursant l'últim any de la titulació requerida per poder accedir al màster, sol·licita la seva admissió i és admès, aquesta admissió i la possible matriculació posterior al màster tindran caràcter condicional i només seran efectives en cas que pugui acreditar l'obtenció d'aquesta titulació com a màxim quinze (15) dies abans de la data d'inici del màster. Per poder-ho acreditar, haurà d'aportar-nos l'original o la compulsa de l'original de la sol·licitud d'emissió del títol de grau o equivalent, juntament amb el document acreditatiu de la liquidació del pagament dels drets d'emissió del títol.

El candidat admès en aquestes condicions queda informat que, en cas que no pugui acreditar, dins el termini establert i en la forma pertinent, l'obtenció de la titulació sol·licitada, l'admissió i la matrícula condicionades al màster que es puguin haver fet es revocaran i quedaran automàticament substituïdes per l'admissió al Programa Superior UPF Barcelona School of Management en aquesta mateixa matèria. Aquest Programa Superior és un estudi impartit per la nostra escola i també previst en la normativa d'estudis propis de la UPF sota la identificació d'«altres estudis». Tanmateix, en cas que se superi, no donarà lloc a un títol universitari de màster o de postgrau, sinó simplement a un certificat que no té la consideració de títol universitari.

Els candidats en aquesta situació hauran de ser conscients que, com que n'hauran estat informats amb anterioritat, tant en aquestes condicions generals com en una comunicació explícita a aquest efecte que se'ls fa arribar durant el procés de sol·licitud d'admissió, si inicien el procés d'admissió, són admesos i, lamentablement, no poden acreditar dins el termini establert i en la forma pertinent l'obtenció de la titulació, no podran reconsiderar la seva decisió ni en cap cas se'ls reemborsarà cap import, llevat de si duen a terme el desistiment dins el termini establert i en la forma pertinent. Així mateix, en cas de sol·licitar la baixa, els seran aplicables les condicions establertes en l'epígraf corresponent d'aquestes condicions generals de contractació.

En cas que es produeixi la matrícula al Programa Superior UPF Barcelona School of Management, s'iniciï la formació i s'acrediti en la forma descrita l'obtenció de la titulació universitària que permetria l'accés a la titulació de màster, sempre que no s'hagi impartit més d'un 60% del pla d'estudis corresponent a la titulació del màster, s'hi facilitaria l'accés mitjançant el reconeixement dels crèdits realitzats i aprovats fins a la data en el Programa Superior.

Si un cop ha transcorregut aquest període d'impartició de fins al 60% no s'acredita de la forma descrita l'obtenció de la titulació universitària, l'estudiant podrà optar per suspendre la seva matrícula, i llavors s'hi podrà reincorporar quan pugui acreditar l'obtenció de la titulació universitària requerida i, per tant, quan pugui accedir a la titulació pròpia de la UPF. Aquesta possibilitat només estarà disponible dins el període comprès per al reconeixement, que és de 3 anys. L'import abonat fins a la data quedarà en dipòsit fins que es produeixi l'acreditació de la titulació universitària corresponent. En el moment en què es produeixi l'acreditació de l'obtenció de la titulació universitària que permet l'accés al títol de màster i aquesta es validi, sempre dins els límits temporals establerts, només s'haurà d'abonar el preu corresponent a la reactivació de la matrícula més el 20% del preu vigent dels crèdits pendents de dur a terme.

Interessats sense titulació universitària

Aquells interessats que no tinguin la titulació d'accés requerida i que superin el procés d'admissió no es podran matricular en un màster títol propi UPF. Només podran optar a dur a terme el Programa Superior UPF Barcelona School of Management. Aquest Programa Superior és un estudi impartit per la nostra escola i també previst en la normativa d'estudis propis de la UPF sota la identificació d'«altres estudis». Tanmateix, si se supera, no dona lloc a un títol universitari de màster o de postgrau, sinó simplement a un certificat que no té la consideració de títol universitari.

Diplomes de postgrau i cursos de postgrau

Accés i admissió. Com a norma general, els diplomes de postgrau i els cursos de postgrau exigiran, com a requisit previ, tenir un títol universitari oficial de grau (graduat o graduada, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, diplomat o diplomada, enginyer tècnic o enginyera tècnica, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica) o equivalent (titulats d'estudis propis universitaris amb un mínim de 180 crèdits), o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior, que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. Excepcionalment, es podrà proposar a la Comissió de Postgrau i Doctorat l'admissió de professionals relacionats amb l'especialitat corresponent.

També podran accedir als cursos els titulats de conformitat amb sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per part de la Universitat que acrediten un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols corresponents i que aquest nivell faculti al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que tingui l'interessat ni el seu reconeixement a cap altre efecte que no sigui el de cursar el títol propi corresponent.

Així mateix, s'hauran de revisar els requisits d'admissió que pugui establir la Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF, en aquests programes. Per fer-ho, aquests requisits es podran consultar al nostre (URL www.bsm.upf.edu), en l'apartat corresponent a requisits d'admissió de la titulació.

Interessats amb experiència prèvia destacada, sense titulació universitària

Aquells interessats que no disposin de la titulació universitària requerida que es descriu més amunt no podran matricular-se en un programa de màster o de postgrau UPF. En aquest últim cas, només es podrien matricular de manera excepcional si disposen d'experiència prèvia, així com de competències adquirides en l'àmbit de coneixement del programa en qüestió, i si la Comissió de Postgrau i Doctorat de la UPF així ho autoritza, com es veurà més endavant. En el cas del màster, aquesta opció excepcional no existeix en cap cas. L'única formació en què es podrien matricular a la Barcelona School of Management, centre adscrit a la UPF, és en la de Programa Superior UPF Barcelona School of Management. Aquest Programa Superior és un estudi impartit per la nostra escola i també previst en la normativa d'estudis propis de la UPF sota la identificació d'«altres estudis». Tanmateix, si se supera, no dona lloc a un títol universitari de màster o de postgrau, sinó simplement a un certificat que no té la consideració de títol universitari.
Excepcionalment, tal com també especifica la normativa esmentada, si l'interessat sense titulació universitària disposa d'una experiència prèvia i competències adquirides en la matèria objecte del postgrau, es podrà proposar la seva candidatura a la Comissió de Postgrau i Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra perquè aquesta n'avaluï l'accés i l'admissió a un títol propi de postgrau de la UPF. Per poder avaluar la idoneïtat de la seva candidatura, és imprescindible que aquesta experiència i aquestes competències adquirides quedin reflectides en la documentació que es presenti durant el procés d'admissió a través de la plataforma e-Secretaria. Aquesta experiència prèvia i aquestes competències adquirides les hauran de certificar les empreses o institucions a què hagi pertangut o en què hagi prestat serveis i s'hauran de poder contrastar en cas que la Comissió ho consideri oportú.

D'aquesta manera, aquells interessats que no tinguin la titulació d'accés requerida, sempre que disposin d'una experiència destacada i de competències adquirides en l'àmbit de la titulació i superin el procés d'admissió, podran optar a dur a terme el Programa Superior UPF Barcelona School of Management —la superació del qual donarà lloc a un certificat sense sanció universitària— o bé podrien optar a la titulació amb sanció universitària de postgrau, sempre que es resolgui positivament la seva candidatura davant la comissió d'acceptació destinada a aquesta fi, tal com preveu excepcionalment la normativa vigent en matèria de titulacions pròpies de la Universitat Pompeu Fabra.

Interessats cursant titulació universitària

Si l'interessat està cursant l'últim any de la titulació requerida per poder accedir al postgrau, no podrà matricular-se amb plena eficàcia en un programa de postgrau UPF (curs o diploma de postgrau) fins que no estigui en condicions d'acreditar a la Fundació IDEC que ha acabat amb èxit els seus estudis universitaris de grau o equivalent i que ja disposa de l'original o la compulsa de l'original de la sol·licitud d'emissió del títol de grau o equivalent, juntament amb el document acreditatiu de la liquidació del pagament dels drets d'emissió del títol. Per això, si supera el procés i és admès, l'admissió al postgrau UPF (curs o diploma de postgrau) tindrà caràcter condicional i només serà completament efectiva si acredita l'obtenció d'aquesta titulació universitària com a màxim quinze (15) dies abans de l'inici del programa. Per poder-ho acreditar, haurà d'aportar-nos l'original o la compulsa de l'original de la sol·licitud d'emissió del títol de grau o equivalent, juntament amb el document acreditatiu de la liquidació del pagament dels drets d'emissió del títol.

Si no pot aportar-nos la documentació esmentada acreditativa de l'obtenció de la titulació com a màxim 15 dies abans de l'inici del programa, el candidat admès queda informat que l'admissió i la matrícula condicionades al postgrau que es puguin haver fet quedaran automàticament substituïdes per l'admissió i matrícula a la titulació de Programa Superior UPF Barcelona School of Management. Aquest Programa Superior és un estudi impartit per la nostra escola i també previst en la normativa d'estudis propis de la UPF sota la identificació d'«altres estudis». Tanmateix, si se supera, no dona lloc a un títol universitari de màster o de postgrau, sinó simplement a un certificat que no té la consideració de títol universitari.

Un cop substituïda la matrícula al postgrau per la matrícula al Programa Superior UPF Barcelona School of Management i començat el Programa Superior, si finalitza els estudis de grau i obté la documentació acreditativa esmentada quan no s'hagi impartit més d'un 60% del pla d'estudis corresponent del Programa Superior, es podria fer l'admissió al postgrau estudi propi UPF, en el qual es reconeixerien els crèdits fets i aprovats fins a la data en el Programa Superior UPF Barcelona School of Management.

Si ha transcorregut aquest període d'impartició de fins al 60% del Programa Superior i l'estudiant no ha acabat els estudis de grau ni ha obtingut encara la documentació acreditativa esmentada, podrà decidir si vol suspendre la seva matrícula fins que pugui acreditar l'obtenció de la titulació universitària requerida i, per tant, fins que pugui accedir a la titulació pròpia de postgrau de la UPF. Aquesta possibilitat només estarà disponible dins el període comprès per al reconeixement, que és de 3 anys. L'import abonat fins a la data quedarà en dipòsit fins que es produeixi l'acreditació de la titulació universitària corresponent. En el moment en què es produeixi l'acreditació de l'obtenció de la titulació universitària que permet l'accés al títol de postgrau i aquesta es validi, sempre dins els límits temporals establerts, només s'haurà d'abonar el preu corresponent a la reactivació de la matrícula més el 20% del preu vigent dels crèdits pendents de dur a terme.

Els candidats que es trobin en aquesta situació hauran de ser conscients que, com que n'hauran estat informats amb anterioritat, si inicien el procés d'admissió, són admesos i, lamentablement, no obtenen la titulació abans de l'inici del postgrau, no podran reconsiderar la seva decisió ni en cap cas se'ls reemborsarà cap import, llevat de si duen a terme el desistiment dins el termini establert i en la forma pertinent. En cas de sol·licitar la baixa, els seran aplicables les condicions establertes en l'epígraf corresponent d'aquestes condicions generals de contractació.

Interessats sense titulació universitària

Aquells interessats que no tinguin la titulació d'accés requerida i que superin el procés d'admissió no es podran matricular en un màster títol propi UPF. Només podran optar a dur a terme el Programa Superior UPF Barcelona School of Management. Aquest Programa Superior és un estudi impartit per la nostra escola i també previst en la normativa d'estudis propis de la UPF sota la identificació d'«altres estudis». Tanmateix, si se supera, no dona lloc a un títol universitari de màster o de postgrau, sinó simplement a un certificat que no té la consideració de títol universitari.

Títols UPF-BSM:
(certificats expedits per la Barcelona School of Management sense sanció universitària):

Programes superiors

Atès el caràcter específic d'aquests programes, els requisits d'accés i admissió de cadascun d'ells els establirà la Fundació IDEC. Aquests requisits es podran consultar en l'apartat corresponent del web (URL www.bsm.upf.edu).

Podran accedir a aquests programes els candidats que no tinguin la titulació universitària requerida per a l'accés a titulacions universitàries de màster o postgrau, sempre que compleixin els requisits d'admissió requerits i superin el procés d'admissió a qualsevol dels programes superiors que siguin del seu interès.

Caldrà tenir en compte que, un cop s'ha escollit aquesta opció, que no permet l'obtenció de cap titulació amb sanció universitària, el candidat admès ja matriculat, com que n'haurà estat informat abans d'iniciar el procés, no podrà tornar enrere en el procés; si decideix donar-se'n de baixa, li seran aplicables les disposicions d'aquestes condicions generals que regulen la baixa.

Cursos de perfeccionament, seminaris, jornades i tallers

Atès el caràcter específic d'aquests programes, els requisits d'accés i d'admissió de cadascun d'ells, si és que en tenen, els establirà la Fundació IDEC. Aquests requisits es podran consultar en l'apartat corresponent del web (URL: www.bsm.upf.edu). 

Per a l'avaluació de la sol·licitud d'admissió, els candidats hauran d'abonar la quantitat fixada en concepte de drets d'admissió i acceptar aquestes condicions generals. L'import fixat en concepte de drets d'admissió per a aquest curs acadèmic és de cent vint euros (120,00 €).

Aquesta quantitat:

 • Queda a compte del preu total de la matrícula, si el candidat és admès.
 • Només es reemborsarà en cas que s'anul·li el programa o el candidat no hi sigui admès.

No serà reemborsable en els casos en què s'hagi dut a terme una admissió condicionada a l'obtenció del títol abans de l'inici del programa i aquest no s'hagi obtingut, ni tampoc en els casos en què es denegui el visat per negligència de l'admès.

4. Procés d'admissió

4.1. Sol·licitud d'admissió i e-Secretaria

Qualsevol candidat que vulgui ser admès a qualsevol dels programes, cursos de perfeccionament, seminaris, jornades i tallers impartits per la Fundació IDEC i que requereixin procés d'admissió obligatòriament haurà de:

 1. Sol·licitar la seva admissió en el programa emplenant la sol·licitud d'admissió corresponent, que trobarà en el web corporatiu de la Fundació IDEC (URL www.bsm.upf.edu), i en aquest mateix moment també haurà d'acceptar aquestes condicions generals, que estaran a la seva disposició.
 2. Seguir el procés d'admissió i matriculació a través d'e-Secretaria, segons els tràmits que s'hi indiquen, per tal de ser-hi admès i poder-s'hi matricular.

L'incompliment total o parcial d'aquestes obligacions, així com el fet de no emplenar la sol·licitud corresponent o de no seguir les indicacions que ofereixin el web corporatiu respecte a la sol·licitud d'admissió i l'e-Secretaria respecte a la resta del procés d'admissió, comportaran la invalidesa de l'admissió i la matriculació del candidat.

4.2. Entrega de documentació

Seguidament s'especifiquen els documents que haurà de presentar el candidat en el procés d'admissió a qualsevol programa, curs d'especialització, seminari, jornada i taller impartit per la Fundació IDEC que així ho requereixi:

 • Documentació administrativa 
Màsters universitaris Màsters propis, postgraus i programes superiors Cursos de perfeccionament, seminaris, jornades i tallers
Fotocòpia del DNI o passaport
Una fotografia de mida carnet (format jpg) (*) Pot sol·licitar-se documentació addicional a més del DNI o el passaport
Carta de motivació o altres documents específics requerits
Currículum
 • Documentació acadèmica 
Procedència de la titulació universitària
Documentació acadèmica exigida Espanya i països comunitaris País no comunitari
Títol universitari Original o fotocòpia compulsada
Expedient acadèmic universitari Original o fotocòpia compulsada
Cal recordar que ha d'incloure la mitjana ponderada dels estudis i l'escala de notes corresponent

Els candidats lliuraran aquesta documentació en format electrònic a través d'e-Secretaria perquè s'avaluï la seva candidatura, però l'admissió amb plens efectes acadèmics a qualsevol dels programes, cursos de perfeccionament, seminaris, jornades i tallers impartits per la Fundació IDEC l'haurà de verificar la Fundació IDEC. Per això, el candidat haurà de presentar els originals o les còpies compulsades corresponents com a màxim quinze dies abans del dia previst per a l'inici del programa. L'entrega d'aquesta documentació original és una condició necessària perquè l'admissió produeixi plens efectes acadèmics.

Sense perjudici de l'anterior, i en el cas dels programes impartits per la Fundació IDEC, el fet de no presentar o de presentar de manera parcial o imperfecta o fora de termini aquesta documentació no tindrà cap efecte sobre la formalització i el perfeccionament del contracte de prestació de serveis de formació subscrit entre el participant i la Fundació IDEC, que continuarà sent plenament vàlid i exigible. Els efectes acadèmics de l'admissió podran quedar en suspens, de manera que si el participant no ha lliurat tota la documentació acadèmica que li hagi requerit la Fundació IDEC, no rebrà cap títol, ni tan sols si ha superat amb èxit el programa. Així mateix, tampoc no se li podrà emetre cap certificat fins que no entregui la documentació requerida.

El participant es compromet a lliurar la documentació dins els terminis establerts i es fa responsable en tot moment de la seva autenticitat i veracitat. En cas que es dubti de l'autenticitat, validesa o contingut dels documents aportats, es podran dur a terme les diligències necessàries per fer les comprovacions pertinents i es podrà anar a l'autoritat competent que els ha expedit per tal de validar aquells punts que resultin dubtosos. El participant autoritza expressament aquestes diligències i actuacions amb la signatura d'aquestes condicions generals de contractació.

4.3. Dret de desistiment

La data d'admissió és aquella en què es considerarà subscrit el contracte de prestació de serveis de formació que es regula en aquestes condicions generals. En el cas dels cursos de perfeccionament, seminaris, jornades i tallers, atès que en general no requereixen procés d'admissió, la data de formalització del contracte serà aquella en què el candidat hagi estat inscrit en qualsevol d'aquestes formacions.

Els admesos i els candidats inscrits disposaran d'un termini de catorze (14) dies naturals des de la data de formalització del contracte de prestació de serveis de formació per desistir-ne.

Els admesos i els candidats inscrits que vulguin comunicar el seu desistiment hauran de fer-ho per escrit, manifestant inequívocament el seu desig de desistir-ne mitjançant l'enviament del formulari de desistiment, creat expressament per la Fundació IDEC, a l'atenció de la Secretaria General a l'adreça següent: C/ Balmes, 132, 08008 Barcelona, o per correu electrònic a secretaria.general@bsm.upf.edu, adjuntant-hi el desistiment signat. El reemborsament de les quantitats abonades amb dret a devolució es farà per transferència bancària.

En aquells casos en què concorrin en el programa, atesa la seva modalitat d'impartició totalment en línia o per qualsevol altra causa prevista legalment, els requisits previstos en l'article 103.a) del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, no serà aplicable el dret de desistiment.

5. Matrícula

L'admissió al programa que el candidat hagi triat, si així ho exigeix aquest programa, donarà inici al període de matriculació.

L'admès haurà de dur a terme la formalització de la matrícula a través de l'e-Secretaria abans de la data límit que se li hagi indicat en la comunicació detallada de passos per a la matriculació. En qualsevol cas, la formalització s'haurà de dur a terme abans de la data d'inici del programa.

Aquest tràmit consistirà en:

 • El pagament, en els termes i les condicions previstos en la condició general 6, del preu total de matrícula.
 • L'entrega de la documentació que se li hagi requerit en suport original, amb les legalitzacions i postil·les degudes, si escau, dins el termini previst anteriorment i, en qualsevol cas, abans de la data d'inici del programa. 
Procedència de la titulació universitària
Documentació acadèmica exigida Espanya i països comunitaris País no comunitari
Títol universitari Còpia compulsada (1) Còpia compulsada (1) degudament legalitzada (2)
Expedient acadèmic universitari

Còpia compulsada (1)

La còpia compulsada serà necessària només si s'és candidat a màster universitari o si la titulació de grau o equivalent és de fora d'Espanya.

Aquest document ha d'incloure la mitjana ponderada dels estudis i l'escala de notes corresponent

Còpia compulsada (1) degudament legalitzada (2)

La còpia compulsada serà necessària només si s'és candidat a màster universitari o si la titulació de grau o equivalent és de fora d'Espanya.

Aquest document ha d'incloure la mitjana ponderada dels estudis i l'escala de notes corresponent

Sol·licitud d'autorització per cursar estudis de postgrau
(només necessària en cas que la titulació universitària procedeixi d'un país no comunitari)
- Sol·licitud d'autorització per cursar estudis de postgrau
Documents en idiomes diferents del català, castellà, anglès, francès o portuguès Traducció jurada oficial (3) d'aquests documents al castellà, català o anglès (inclosos els segells).

(1) Còpia compulsada. Còpia d'un document original degudament segellat per un organisme públic competent després d'haver-la confrontat amb el seu original. Així es garanteix la coincidència formal i fidel entre el document original i la còpia. Pots obtenir còpies compulsades al teu país (universitats, notaries, ajuntaments, etc.).
(2) Legalització. Acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger comprovant la validesa de les firmes i la qualitat en què actua l'autoritat signant.

a) País que ha subscrit el Conveni de la Haia: la legalització es duu a terme incorporant-hi la postil·la de la Haia.
b) País que ha subscrit el Conveni d'Andrés Bello o qualsevol país que no hagi subscrit cap dels convenis anteriorment esmentats: la legalització es duu a terme a través de la inclusió de tres segells (Ministeri d'Educació, Ministeri d'Afers Exteriors i consolat o ambaixada espanyola al país d'origen de la titulació).

(3) Traducció jurada oficial. Pots contractar-la al teu país d'origen, a qualsevol ambaixada o consolat espanyol, o a través de l'Asociación Española de Traductores, Correctores e Intérpretes (https://asetrad.org/).

S'entendrà com a data de formalització de la matrícula, amb caràcter general, aquella en què el candidat admès hagi satisfet el pagament del preu total de matrícula. És a dir, quan l'admès hagi de fer el pagament en un únic termini (condició general 6.2), la matrícula es considerarà formalitzada en el moment d'aquest pagament, i quan l'admès pugui fer el pagament en dos terminis (condició general 6.1.), la matrícula es considerarà formalitzada en el moment en què l'admès faci el primer pagament (reserva de plaça), moment en què també assumirà l'obligació de pagament de la part restant del preu total de matrícula. Sense perjudici de l'anterior, la matrícula només tindrà plena eficàcia a efectes acadèmics quan el participant hagi fet entrega a la Fundació IDEC, dins el termini establert i en la forma pertinent, de tota la documentació que se li hagi sol·licitat.

L'incompliment total o parcial d'algun dels requisits anteriors que componen el procés de matriculació donarà dret a la Fundació IDEC a la suspensió i/o finalització de la prestació del servei de formació. Concretament, el fet de no pagar el preu total de matrícula (en el cas del pagament de conformitat amb la condició general 6.2), en tot o en part, o l'incompliment del compromís de pagament de la part restant del preu total de matrícula (en el cas del pagament de conformitat amb la condició general 6.1) produirà les conseqüències que es descriuen en la condició general següent. Així mateix, si no es presenta la documentació requerida dins el termini establert i en la forma pertinent, o quan aquesta no sigui autèntica i/o suficient, no s'expedirà cap títol, ni tan sols si el participant arriba a cursar els estudis als quals es va matricular. Per tant, cada participant assumeix les conseqüències legals que es puguin derivar de no lliurar, dins el termini establert i en la forma pertinent, la documentació requerida o de la no autenticitat de la documentació presentada, així com de la carència o l'incompliment dels requisits formals exigibles a aquesta documentació de conformitat amb la normativa vigent aplicable.

En qualsevol cas, la matrícula és personal i intransferible, de manera que un cop degudament formalitzada només donarà dret a cursar el programa a la persona física que hagi estat identificada com el candidat i, posteriorment, com a admès. En conseqüència, el pagament del preu total de la matrícula també és personal i intransferible i, per tant, no es podrà aplicar a la matrícula d'un tercer diferent del candidat o admès en el programa corresponent.

La formalització de la matrícula suposa, en qualsevol cas, que la prestació del servei de formació contractat a la Fundació IDEC el prestarà aquesta mateixa amb subjecció a aquestes condicions generals, que el participant ha acceptat durant el procés d'admissió.

6. Pagament del preu total de la matrícula

6.1. Reserva de plaça i pagament de la resta del preu total de matrícula

En aquells casos en què la formalització de la matrícula es pugui fer amb almenys quinze (15) dies d'antelació a la data d'inici de la impartició del programa, l'admès podrà optar per satisfer el preu total de la matrícula en dos pagaments:

 1. Pagament del 25% del preu total de matrícula. Aquest pagament es considerarà fet en concepte de reserva de plaça i s'haurà de fer efectiu abans de la data límit que s'hagi indicat a l'admès en la comunicació detallada de passos per a la formalització de la matrícula i, en qualsevol cas, com a màxim, el dia abans de la data d'inici del programa, moment en què s'haurà d'haver fet el pagament complet.

L'admès que hagi fet la reserva de plaça es considerarà estudiant matriculat en el programa, cosa que implicarà l'adquisició de la condició d'estudiant de la Fundació IDEC, amb els drets i les obligacions que se'n deriven, a més de l'obligació per a l'estudiant del pagament de l'import restant de la matrícula (menys l'import corresponent als drets d'admissió ja satisfets pel candidat) durant el període màxim establert per fer-ho.

Si no es fa aquest pagament del 25% dins el termini establert anteriorment, es considerarà que l'admès no ha formalitzat la matrícula i la Fundació IDEC es reservarà el dret a assignar la plaça a un altre candidat. Únicament en el cas que la Fundació IDEC no hagi assignat aquesta plaça a un altre candidat o si queden places lliures en el programa, la Fundació IDEC podria autoritzar, amb caràcter excepcional, la formalització de la matrícula mitjançant el pagament de la totalitat de l'import restant de matrícula. En aquest cas, aquest pagament s'haurà de fer com a màxim el dia abans de la data d'inici del programa i en les condicions previstes en l'apartat 6.2. següent.

 1. El pagament de la resta de l'import de matrícula (75% del preu total de matrícula, menys l'import corresponent als drets d'admissió ja satisfets pel candidat) s'haurà de fer efectiu com a màxim el dia abans de la data d'inici del programa.

En cas que l'admès no dugui a terme aquesta formalització i el o els pagaments dins de qualsevol dels terminis previstos, es considerarà que la matrícula no ha quedat formalitzada. En conseqüència, l'admès no haurà adquirit la condició d'estudiant de la Fundació IDEC, no tindrà dret a la devolució de l'import satisfet en concepte de drets d'admissió i, llevat que li sigui aplicable el dret de desistiment i l'exerceixi dins el termini establert i en la forma pertinent, haurà de satisfer a la Fundació IDEC l'import corresponent establert en el quadre inclòs en la condició general 8.2. En cas d'impagament, la Fundació IDEC es reserva el dret a exercir les accions legals que li corresponguin a aquest efecte.

6.2. Satisfacció de l'import total de matrícula en un únic pagament

Aquest procediment serà obligatori en matrícules formalitzades amb menys de quinze (15) dies d'antelació a la data d'inici d'impartició del programa.

L'import total de la matrícula (menys l'import corresponent als drets d'admissió ja satisfets pel candidat, en cas que el programa així ho requereixi) s'haurà de fer efectiu com a màxim un dia abans de la data d'inici del programa.

En cas que l'admès no dugui a terme aquesta formalització i el pagament únic dins el termini previst anteriorment, es considerarà que la matrícula no ha quedat formalitzada. En conseqüència, l'admès no haurà adquirit la condició d'estudiant de la Fundació IDEC, no tindrà dret a la devolució de l'import satisfet en concepte de drets d'admissió i, llevat que li sigui aplicable el dret de desistiment i l'exerceixi dins el termini establert i en la forma pertinent, haurà de satisfer a la Fundació IDEC l'import corresponent establert en el quadre inclòs en la condició general 8.2. En cas d'impagament, la Fundació IDEC es reserva el dret a exercir les accions legals que li corresponguin a aquest efecte.

6.3. Pagament per part d'un tercer

L'import de la matrícula el podrà abonar, totalment o parcialment, un tercer (empresa ocupadora, etc.), per bé que el dret i l'obligació a seguir la formació corresponen a l'estudiant, sense que el pagador pugui interferir ni impedir, de cap manera, l'exercici d'aquest dret.

Tot això sense perjudici del dret de la Fundació IDEC a impedir la continuïtat de l'estudiant en el programa per causes justificades.

La manca de pagament, total o parcial, dins el termini establert i en la forma pertinent també implicarà la no devolució de l'import satisfet en concepte de drets d'admissió i, llevat que li sigui aplicable el dret de desistiment i l'exerceixi dins el termini establert i en la forma pertinent, l'obligació de satisfer a la Fundació IDEC l'import corresponent establert en el quadre inclòs en la condició general 8.2. En cas d'impagament, la Fundació IDEC es reserva el dret a exercir les accions legals que li corresponguin a aquest efecte.Formació bonificada: en la programació regulada per aquestes condicions generals de contractació no concorren alguns dels requisits exigits per la normativa vigent perquè pugui ser bonificada per les empreses. Si l'empresa ocupadora del participant contribueix al pagament de l'import de la seva matrícula (totalment o parcialment), el participant haurà de posar-ho en coneixement de la Fundació. Si, malgrat aquesta advertència, l'empresa decideix bonificar-se el programa cursat pel seu empleat, es considerarà que ho fa sota a compte i risc seu i que eximeix la Fundació IDEC de tota responsabilitat.

7. Beques, ajudes a l'estudi i descomptes

De manera general, els descomptes, beques i ajudes a l'estudi que ofereix la Fundació IDEC no són compatibles entre si. En cas que l'estudiant estigui en condicions d'optar a més d'un d'aquests mitjans de finançament de la seva matrícula, prevaldrà el que resulti, a elecció seva, més beneficiós. Així mateix, l'estudiant haurà de tenir en consideració la possible incompatibilitat dels descomptes, beques i ajudes que pugui oferir la Fundació IDEC amb qualsevol altra forma de finançament del pagament de la matrícula que hagi pogut sol·licitar a altres institucions o de què ja estigui gaudint. Serà responsabilitat de l'estudiant adoptar les mesures oportunes per resoldre aquestes incompatibilitats, i haurà de notificar i justificar la seva decisió, amb la documentació pertinent, a la Fundació IDEC, amb indemnitat total per a aquesta última.

Per accedir a la informació actualitzada sobre els mitjans de finançament que la Fundació IDEC posa a la seva disposició, l'estudiant haurà de consultar la informació específica de l'apartat «Beques i finançament» del web de la UPF Barcelona School of Management (https://www.bsm.upf.edu/es/becas-y-financiacion).

En concret, la Fundació IDEC ofereix als seus estudiants els mitjans següents de finançament del pagament de matrícula dels seus programes:

L'estudiant que vulgui optar-hi haurà de consultar els requisits d'accés i el procés de sol·licitud en les bases publicades esmentades. També podrà consultar al web les diferents convocatòries previstes durant l'any acadèmic.

Descomptes: la Fundació IDEC ofereix descomptes sobre el preu total de matrícula (exclòs l'import corresponent a la tutela acadèmica en el cas dels màsters universitaris) de la seva programació als candidats en què concorri qualsevol de les circumstàncies personals o professionals que es detallen en l'apartat «Descomptes» del nostre web. La circumstància personal o professional que doni dret al candidat a gaudir d'aquest descompte haurà d'existir i ser acreditada per aquest candidat com a màxim el dia abans de la data d'inici del programa (vegeu la informació sobre això al nostre web). La Fundació IDEC revisarà la documentació aportada pel candidat per acreditar el dret a gaudir d'aquest descompte, que no es farà efectiu fins que el candidat no hagi lliurat la documentació, dins el termini previst anteriorment i amb la documentació acreditativa suficient, i aquesta hagi estat rebuda i aprovada per la Fundació IDEC. En cas que el candidat no acrediti el dret al descompte dins el termini previst o en la forma esmentada, se li denegarà aquest descompte.

8. Modificació, baixa voluntària, renúncia i baixa d'ofici o anul·lació de matrícula.

Reincorporació

8.1. Modificació

El termini màxim per presentar una sol·licitud de modificació de la matrícula (canvi de programa o modalitat) no podrà superar en cap cas els quinze (15) dies a partir de la data d'inici del programa. Les sol·licituds presentades fora d'aquest termini no s'admetran a tràmit. La sol·licitud s'haurà de presentar per escrit a l'atenció de la Secretaria General de la Fundació IDEC (presencialment a la tercera planta de l'Edifici Balmes o virtualment per correu electrònic a secretaria.general@bsm.upf.edu). El comitè d'admissions corresponent avaluarà les sol·licituds i determinarà, en cada cas, la idoneïtat o no del canvi.

Quan la modificació comporti un increment del preu total de la matrícula, el participant haurà d'abonar l'import addicional en un únic termini. Quan la modificació suposi una disminució del preu total de la matrícula, no es farà cap reemborsament, llevat de si la modificació és deguda a causes imputables a la Fundació IDEC.

8.2. Baixa voluntària

L'estudiant que vulgui donar-se de baixa fora del termini de desistiment haurà de sol·licitar-ho formalment a la Fundació IDEC, mitjançant un escrit presentat a aquest efecte a l'atenció de la Secretaria General (presencialment a la tercera planta de l'Edifici Balmes o virtualment mitjançant correu electrònic a secretaria.general@bsm.upf.edu).

Segons el moment en què l'estudiant formalitzi la sol·licitud de baixa esmentada, la Fundació IDEC aplicarà, sobre l'import satisfet fins a aquest moment per l'estudiant, les retencions que es detallen en el quadre adjunt. A més, si l'estudiant s'ha matriculat en un programa que porta a una titulació oficial (màster universitari), la Fundació IDEC aplicarà aquesta retenció i en cap cas no tornarà a l'estudiant l'import corresponent a la tutela acadèmica, atesa la seva naturalesa de preu públic i la seva subjecció al dret administratiu.

Si l'import satisfet per l'estudiant fins al moment de la sol·licitud de baixa no és suficient per cobrir la quantitat resultant d'aplicar la retenció prevista, així com la tutela acadèmica en els casos de títol oficial, l'estudiant haurà de satisfer l'import que determini la Fundació IDEC fins a cobrir aquest o aquests conceptes. En cas d'impagament, la Fundació IDEC es reserva el dret a exercir les accions legals que li corresponguin a aquest efecte.

  Període en què es duu a terme la sol·licitud de baixa
  Més de 2 setmanes abans de la data d'inici del programa Menys de 2 setmanes o just 2 setmanes abans de la data d'inici del programa Data d'inici del programa o data posterior
Retenció (1) 10% del preu total del programa per la prestació del servei 25% del preu total del programa per la prestació del servei 100% del preu total del programa per la prestació del servei

(1) En el cas de programa conduent a l'obtenció d'un títol oficial (màster universitari), a més de la retenció indicada en el quadre anterior, la Fundació IDEC no tornarà en cap cas a l'estudiant l'import corresponent a la tutela acadèmica, atesa la seva naturalesa de preu públic i la seva subjecció al dret administratiu.

La sol·licitud de baixa presentada formalment pel participant implicarà que, si es vol tornar a matricular en aquest o un altre programa impartit per la Fundació IDEC, l'estudiant haurà d'iniciar novament el procés d'accés i admissió, a més d'haver de fer efectiu l'import total de matrícula corresponent.

8.3. Renúncia

Els estudiants matriculats en un programa que condueixi a l'obtenció d'un títol oficial (màster universitari) que vulguin donar-se de baixa en el programa un cop iniciat hauran de sol·licitar formalment la renúncia mitjançant el formulari següent, que hauran de presentar a l'atenció de la Secretaria General (presencialment a la tercera planta de l'Edifici Balmes o virtualment mitjançant correu electrònic a secretaria.general@bsm.upf.edu). La sol·licitud de renúncia a la matrícula es podrà presentar dins el termini màxim de dos mesos a comptar de la data de matriculació.

És requisit imprescindible perquè s'accepti la renúncia que l'estudiant hagi presentat la sol·licitud dins el termini establert i que hagi pagat l'import complet de la matrícula. Un cop acceptada la renúncia, els seus efectes comptaran a partir de la data de la sol·licitud de renúncia de l'estudiant. Cal indicar que no es preveu en cap cas la devolució de l'import abonat en concepte de matrícula.

Acadèmicament, l'acceptació de la renúncia a la matrícula té els mateixos efectes que si l'estudiant no s'hagués matriculat, de manera que es podrà tornar a matricular en aquest mateix programa sempre que es compleixin els requisits de permanència exigits per la normativa de la Universitat Pompeu Fabra. A manca de renúncia formal dins el termini establert i en la forma pertinent, o en cas d'incompliment dels requisits de permanència esmentats, l'estudiant es considerarà no apte a efectes acadèmics i no es podrà tornar a matricular en aquest mateix programa en aquest centre docent. Excepcionalment, el rector de la UPF podrà autoritzar una nova matrícula quan, segons el seu criteri i segons disposi la normativa de permanència de la UPF, es donin causes justificades.

8.4. Baixa d'ofici o anul·lació de matrícula

La Fundació IDEC podrà resoldre unilateralment el contracte de prestació de servei que aquestes Condicions Generals documenten i procedir a la baixa d'ofici o anul·lació de la matrícula en els casos següents:

 1. Falsedat o irregularitats en les dades/documentació facilitades, especialment en les relatives als requisits d'accés i admissió.
 2. Confirmació de la manca de concurrència dels requisits d'accés i admissió.
 3. No presentació, dins el termini establert i en la forma pertinent, de la documentació acadèmica necessària a aquest efecte (en el cas d'admesos en programes de màster universitari).
 4. Manca de pagament del preu total de matrícula dins els terminis establerts.
 5. Incompliment total o parcial dels deures que es deriven de la seva condició d'estudiant universitari de conformitat amb el que disposa l'Estatut de l'estudiant universitari i, en particular, incompliment total o parcial de les obligacions següents, que li són pròpies i exigibles:
  • Estudiar i participar activament en les activitats acadèmiques que ajudin a completar la seva formació.
  • Respectar els membres de la comunitat universitària i el personal de les entitats col·laboradores o que prestin serveis a la Fundació IDEC.
  • Cuidar i utilitzar degudament els béns, els equips, les instal·lacions i el recinte de la Fundació IDEC i d'aquelles entitats col·laboradores, inclosa la UPF.
  • Abstenir-se de la utilització de procediments fraudulents o de la cooperació en aquests en les proves d'avaluació, treballs que es facin o documents oficials de la Fundació IDEC i de la UPF.
  • Participar de forma responsable en les activitats universitàries i cooperar per al seu desenvolupament normal.
  • Conèixer i complir els Estatuts i altres normes reglamentàries de la Fundació IDEC i de la UPF, quan li siguin aplicables.
  • Conèixer i complir les normes internes sobre seguretat i salut.
  • Respectar el nom, els símbols i els emblemes de la Fundació IDEC i de la UPF o dels seus òrgans, així com el seu ús degut.
  • Respectar els actes acadèmics de la Fundació IDEC i de la UPF, així com els seus participants, sense menyscabament del seu lliure exercici d'expressió i manifestació.
  • Exercir i promoure activament la no discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, sexe, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, nacionalitat, malaltia, orientació sexual i identitat de gènere, condició socioeconòmica, idiomàtica o lingüística, o afinitat política i sindical, o per raó d'aparença, sobrepès o obesitat, o per qualsevol altra condició o circumstància personal o social, dels membres de la comunitat universitària i del personal de les entitats col·laboradores
  • que prestin serveis a la Fundació IDEC o a la UPF.
  • Exercir, si escau, les responsabilitats pròpies del càrrec de representació per al qual hagin estat escollits.
  • Informar els seus representats de les activitats i resolucions dels òrgans col·legiats en què participa, així com de les seves pròpies actuacions, amb la reserva i discreció que s'estableixin en aquests òrgans.
  • Participar de forma activa i responsable en les reunions dels òrgans col·legiats per als quals hagi estat escollit.
  • Contribuir a la millora de les finalitats i el funcionament de la Fundació IDEC i de la UPF.
  • Complir qualsevol altre deure que se li assigni en els Estatuts de la Fundació IDEC o de la UPF.
 6. Realització de qualsevol comportament, expressió o contingut il·legal, difamatori, ofensiu o que atempti contra els valors i la dignitat de les persones o contra la bona imatge i la reputació de la Fundació IDEC, o que es produeixin en l'entorn i els espais de la institució, tant físics com virtuals, incloses les xarxes socials.

La resolució unilateral i conseqüent baixa o anul·lació d'ofici de la matrícula no comporta en cap cas la devolució dels imports abonats.

8.5. Reincorporació

Els estudiants que hagin abandonat els estudis en qualsevol dels programes que donin dret a l'obtenció d'un títol oficial o propi impartit per la Fundació IDEC, per no haver formalitzat la matrícula durant dos cursos consecutius, i que vulguin reprendre els estudis abandonats, hauran de sol·licitar la seva reincorporació.

La sol·licitud de readmissió ha d'anar acompanyada de la documentació acreditativa dels motius pels quals se sol·licita la readmissió. És requisit imprescindible no haver esgotat en cap cas el règim de permanència de la UPF en el cas de programes que donin dret a l'obtenció d'un títol oficial (màster universitari).

Correspon a la Secretaria General, en col·laboració amb el Deganat i seguint la valoració que sobre això faci la Direcció Acadèmica del programa, resoldre les sol·licituds de reincorporació, prèvia valoració de l'expedient acadèmic dels estudis abandonats i de les motivacions exposades en la sol·licitud, i tenint en compte l'oferta i demanda de places existents en els estudis sol·licitats.

No serà procedent la reincorporació a plans d'estudis extingits.

9. Anul·lació de programes. Modificació de la data d'inici de programes

9.1. Anul·lació de programes

La Fundació IDEC es reserva el dret a suspendre un programa fins a una setmana abans de la seva data d'inici, cosa que comunicarà als interessats, candidats, admesos o participants, i només estarà obligada a retornar les quantitats abonades per l'estudiant en concepte de dret d'admissió, matrícula o reserva de plaça fins a aquest moment.

9.2. Modificació de la data d'inici de programes

La Fundació IDEC es reserva el dret a modificar la data d'inici d'un programa, cosa que haurà de notificar tan aviat com sigui possible als interessats, candidats, admesos o participants.

El participant podrà acceptar les noves dates; si no ho fa, la Fundació IDEC li reemborsarà les quantitats abonades fins a la data en concepte de sol·licitud d'admissió o matrícula.

10. Itineraris formatius i modularitat

 • Màsters universitaris: en aquest tipus de programes, l'itinerari formatiu queda definit com un únic itinerari possible en la memòria corresponent de verificació del títol, la superació de la qual condueix a un únic títol oficial de màster. Per això, no és possible que l'estudiant segueixi l'itinerari formatiu de manera modular o que obtingui qualsevol títol diferent del títol de màster universitari en finalitzar amb aprofitament el programa.
   
  Sense perjudici de l'anterior, hi ha titulacions que inclouen especialitats i la possibilitat de selecció d'assignatures optatives.
 • Títols propis UPF (màsters, diplomes de postgrau i cursos de postgrau): en aquest tipus de programes, l'itinerari formatiu queda definit en la memòria corresponent d'aprovació del títol per part de la UPF, i aquest itinerari pot ser formatiu de naturalesa modular.
   
  En el cas d'itineraris formatius modulars, l'estudiant podrà escollir entre dues opcions:
  • La matrícula a la totalitat del programa que condueixi a l'obtenció d'un títol propi de la UPF dotat del nombre màxim de crèdits ECTS del programa o pla d'estudis.
  • La matrícula independent als diferents mòduls que formen part de l'itinerari del programa.
   Els estudiants que hagin superat algun d'aquests mòduls i que vulguin formalitzar la matrícula en el màster o diploma de postgrau vinculat a l'itinerari podran reconèixer els crèdits ja cursats tenint en compte els criteris següents:
    • El període màxim durant el qual es reconeixeran els crèdits de programes o mòduls cursats prèviament és de tres (3) anys des de la seva data de finalització.
    • Hi ha un límit de reconeixement de fins al 60% dels crèdits cursats en programes vinculats a l'itinerari formatiu. En cas de reconeixement, no serà possible l'obtenció de la totalitat de titulacions vinculades a l'itinerari formatiu.
    • Si la part cursada prèviament suposa més del 60% dels crèdits totals del programa superior, prevaldrà la finalització de forma modular i no serà possible l'obtenció de la titulació del programa de nivell superior de l'itinerari formatiu.

El procediment formal i l'abast econòmic d'aquest reconeixement es descriuen en la condició general 14 següent.

La Fundació IDEC no es compromet a mantenir els programes en la seva oferta més enllà de l'any acadèmic en què s'ofereixen.

11. Pràctiques acadèmiques externes (PAE)

De conformitat amb el Reial decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, aquestes constitueixen una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants universitaris i supervisada per les universitats, que té com a objectiu permetre que els estudiants apliquin i complementin els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, cosa que afavoreix l'adquisició de competències que els preparen per a l'exercici d'activitats professionals, faciliten la seva ocupabilitat i fomenten la seva capacitat d'emprenedoria.

DESTINATARIS

Els estudiants matriculats en programes amb un valor acadèmic igual o superior a quinze (15) crèdits ECTS tenen la possibilitat de fer un període de pràctiques acadèmiques externes de caràcter curricular o extracurricular. S'entén com a estudiant qualsevol persona que cursi ensenyaments oficials en algun dels tres cicles universitaris, ensenyaments de formació contínua o altres estudis oferts per les universitats (article 1.3. de l'Estatut de l'estudiant universitari).

La possibilitat de fer pràctiques acadèmiques externes està sempre subjecta a la consecució satisfactòria del procés de selecció pertinent de l'entitat col·laboradora, sobre la qual recau la decisió última d'incorporar o no l'alumne en pràctiques, sense que en cap cas pugui resultar responsable d'aquesta incorporació el Servei de Carreres Professionals.

TIPOLOGIA

Les pràctiques es podran fer a la universitat mateixa, als centres adscrits a aquesta o en entitats col·laboradores, com ara empreses, institucions i entitats públiques i privades en l'àmbit nacional i internacional.

S'estableixen dues modalitats de pràctiques acadèmiques externes: les curriculars i les extracurriculars.

Pràctiques curriculars (PAE C):

Es configuren com a activitats acadèmiques integrants del pla d'estudis del programa.

Són de realització obligatòria, sempre que no hi ha una assignatura alternativa per la qual es puguin substituir.

Es gestionen a través del Servei de Carreres Professionals, que manté una relació activa amb empreses i organitzacions per identificar oportunitats de pràctiques i promoure la candidatura dels estudiants i, en cas que l'estudiant sigui seleccionat per fer les pràctiques, també gestiona la subscripció del conveni de cooperació educativa corresponent. Així mateix, tramitarà la subscripció d'aquest conveni quan l'alumne hagi aconseguit per si mateix una entitat col·laboradora on fer les pràctiques, sempre que el supòsit compleixi la normativa vigent i els requisits establerts en el pla d'estudis del programa cursat.

Els estudiants que acreditin experiència professional en un camp relacionat amb els seus estudis podran sol·licitar el seu reconeixement com a pràctiques curriculars, sempre que així ho permeti el programa. A aquest efecte, l'estudiant haurà de presentar una sol·licitud formal a través d'e-Secretaria, que haurà d'anar acompanyada de la documentació requerida. Aquesta sol·licitud s'avaluarà i es resoldrà segons correspongui.

Igualment, si el programa ho permet, l'alumne podrà dur a terme estudis o projectes que impliquin l'aplicació de totes i cadascuna de les competències adquirides durant el programa i que permetran la superació dels crèdits obligatoris de l'assignatura de pràctiques.

Pràctiques extracurriculars (PAE E):

No formen part del pla d'estudis corresponent. Els estudiants podran fer-les amb caràcter voluntari durant el seu període de formació amb les mateixes finalitats que les pràctiques curriculars.

El sol·licitant haurà de manifestar el seu interès per fer-les en el moment de cursar la sol·licitud d'admissió.

En funció del tipus de programa que les inclogui, el Servei de Carreres Professionals determinarà, amb caràcter previ, l'abast del servei que prestarà a l'alumne mitjançant la realització d'aquestes pràctiques i n'informarà en l'apartat corresponent de difusió del programa al web. A aquest efecte, el Servei de Carreres Professionals distingirà entre dues modalitats d'abast:

 • Assessorament i gestió de pràctiques: inclou el contacte actiu amb empreses per part del Servei de Carreres Professionals i la promoció de la candidatura dels alumnes, a més de la formalització de la seva estada en pràctiques mitjançant la subscripció del conveni de cooperació educativa corresponent en cas que l'alumne sigui seleccionat per l'entitat col·laboradora.
 • Gestió del conveni: inclou la gestió de la subscripció del conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques quan l'alumne hagi aconseguit per si mateix una entitat col·laboradora on fer-les, sempre que el supòsit compleixi la normativa vigent.

El Servei de Carreres Professionals impulsarà l'establiment de convenis amb empreses i institucions, amb prioritat per als estudiants que facin pràctiques curriculars davant dels que sol·liciten pràctiques extracurriculars, en compliment de la normativa vigent.

12. Convocatòries. Avaluació. Superació

12.1. Convocatòries

Els estudiants matriculats en qualsevol dels programes disposaran de dues convocatòries ordinàries d'examen per assignatura. Aquestes convocatòries a examen es faran a raó d'una única convocatòria per any acadèmic per a cada assignatura.

Hi ha la possibilitat d'una tercera convocatòria, extraordinària, que l'estudiant haurà de sol·licitar de manera expressa i per escrit mitjançant el formulari destinat a aquest efecte per la Fundació IDEC, al qual haurà d'adjuntar la documentació que acrediti els motius que la fonamenten. El termini màxim per sol·licitar aquesta excepció serà de quinze (15) dies des de la notificació definitiva de les qualificacions. Es considerarà com a data de notificació definitiva de qualificacions, a l'efecte de sol·licitud de tercera convocatòria, la data en què la Fundació IDEC notifiqui a l'estudiant el tancament del programa i la qualificació global final, si escau, d'apte o no apte. El formulari de sol·licitud esmentat s'haurà de remetre a la Secretaria General de la Fundació IDEC (presencialment a la tercera planta de l'Edifici Balmes o virtualment per correu electrònic a secretaria.general@bsm.upf.edu).

Si l'estudiant està matriculat en un programa que dona dret a l'obtenció d'un títol oficial (màster universitari), només podrà gaudir de la segona convocatòria ordinària si compleix la normativa de permanència de la UPF (és a dir, si ha superat, com a mínim, el 50% dels crèdits corresponents a les matèries de què s'hagi matriculat en el primer curs acadèmic del màster). Aquest requisit de permanència no serà aplicable als títols propis.

12.2. Avaluació

12.2.1. Sistema de qualificacions

L'estudiant haurà de ser avaluat i qualificat d'acord amb el que s'especifica en el pla docent de l'assignatura i segons la normativa vigent.

12.2.2. Revisió de les qualificacions

L'estudiant té dret a la revisió de la qualificació davant el personal docent responsable de l'assignatura.

Aquesta revisió es farà el dia i l'hora indicats pel professor o professora responsable de l'assignatura en el moment de lliurar les qualificacions provisionals. El resultat es comunicarà als estudiants quan s'incorpori al seu expedient, un cop tancada l'acta de l'assignatura.

Tant si ha exercit el dret expressat en els anteriors apartats com si no ho ha fet, l'estudiant podrà presentar una sol·licitud contra la qualificació definitiva davant la Secretaria General de la Fundació IDEC (presencialment a la tercera planta de l'Edifici Balmes o virtualment per correu electrònic asecretaria.general@bsm.upf.edu). Per fer-ho, disposa d'un termini de cinc (5) dies naturals a comptar de la data de notificació d'aquestes qualificacions definitives. S'entendrà per data de notificació de les qualificacions definitives aquella en què la Fundació IDEC les notifiqui a l'estudiant.

Una comissió, prèviament nomenada pel degà, resoldrà la sol·licitud formulada per l'estudiant dins els cinc (5) dies naturals següents un cop finalitzat el seu termini de presentació. En els casos en què concorrin circumstàncies que impossibilitin constituir la comissió esmentada dins el termini establert, la Fundació IDEC podrà ampliar-lo fins a un màxim de trenta (30) dies naturals. Abans d'emetre la seva resolució, la comissió haurà d'escoltar el professor o professora responsable de l'assignatura. La resolució de la reclamació serà inapel·lable, tot i que l'estudiant podrà exercir les accions civils que corresponguin.

12.3. Superació

Per obtenir el títol, s'hauran de superar les proves corresponents i presentar i aprovar els treballs sol·licitats, de conformitat amb el que disposi el pla d'estudis de cada assignatura (programes de titulació oficial) o la guia del programa (títols propis o títols propis de centre).

En el cas dels programes presencials o semipresencials, també serà requisit imprescindible poder acreditar l'assistència a un mínim del 80% de les sessions lectives del conjunt del programa. L'assistència és personal i intransferible i qualsevol irregularitat en la seva acreditació podrà determinar l'anul·lació o baixa d'ofici de la matrícula en el programa.

12.4. Anul·lació o dispensa de convocatòria

Els alumnes podran anul·lar lliurement i sense justificació un màxim d'una convocatòria per assignatura sempre i quan aquesta petició es faci com a màxim una setmana abans de la prova d'avaluació de l'assignatura enviant el formulari adjunt al gestor del programa. Únicament si existeixen causes sobrevingudes que hagin impedit l'assistència, es podrà fer fora d'aquest termini emplenant la instància adjunta i fent-la arribar a la Secretaria Acadèmica i General ja sigui presencialment, a la tercera planta de l'edifici Balmes, o bé enviant-la per correu electrònic a secretaria.general@bsm.upf.edu. Aquestes causes sobrevingudes hauran d'estar degudament justificades.

La sol·licitud d'anul·lació de convocatòria no te cost ni tampoc cap devolució associada.

La dispensa de convocatòria no eximeix del pagament per repetició de l'assignatura a la matrícula següent o fins a un màxim de tres (3) anys posteriors, moment a partir del qual es considerarà que l'alumne ha abandonat els seus estudis.

13. Crèdits no superats

En cas que l'estudiant, en la data de finalització del programa, no hagi aprovat tots els crèdits ECTS requerits, podrà tornar a cursar els crèdits no superats.

Per als programes que donin dret a l'obtenció d'un títol oficial (màster universitari), s'haurà de complir la normativa de permanència en els termes ja esmentats.

Per fer novament els crèdits no superats, s'haurà d'abonar:

 • L'import de reactivació de matrícula, que serà de:
  • Tres-cents euros (300,00 €) en els màsters universitaris i en els títols propis de màster i postgrau.
  • Cinquanta euros (50,00 €) en la resta de programes.
 • El 20% del preu crèdit vigent pel nombre de crèdits no superats.
 • L'import de la tutela acadèmica aplicable per a l'any acadèmic en què es faci la reactivació de matrícula, en cas que l'estudiant vulgui recuperar crèdits no superats en un programa que doni dret a l'obtenció d'un títol oficial (màster universitari). L'import que la Fundació IDEC hagi comunicat al participant per aquest concepte es podrà veure modificat si l'import fixat per aquest decret per a la tutela acadèmica d'aquest any acadèmic és superior o inferior al previst per la Fundació IDEC. La Fundació IDEC notificarà les variacions al participant i podrà dur a terme les actuacions pertinents per regularitzar les diferències resultants, tant a favor com en contra d'aquest.

No s'aplicarà cap descompte sobre cap d'aquests conceptes.

14. Reconeixement i transferència de crèdits

14.1. Reconeixement i transferència de crèdits en títols oficials

14.1.1. Concepte

S'entén per reconeixement de crèdits l'acceptació per part de la Fundació IDEC dels crèdits que, tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials de màster a la UPF o en una altra universitat, es computen en ensenyaments diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol de màster universitari.

La transferència de crèdits consisteix en la inclusió en l'expedient acadèmic de l'estudiant dels crèdits obtinguts en estudis oficials, cursats amb anterioritat a la UPF o en una altra universitat, que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

14.1.2. Reconeixement de l'experiència professional o laboral i d'ensenyaments no oficials

L'experiència laboral i professional acreditada també es pot reconèixer en forma de crèdits a l'efecte de l'obtenció del títol de màster universitari, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

En cap cas seran objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de fi de màster.

El nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement a partir de l'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15% del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorpora la seva qualificació, per la qual cosa no computaran a l'efecte del barem de l'expedient.

Tanmateix, de forma excepcional es podran reconèixer els crèdits procedents de títols propis, en un percentatge superior a l'indicat en el paràgraf anterior o, si escau, en la seva totalitat, sempre que el títol propi corresponent estigui extingit i s'hagi substituït per un títol oficial. A aquest efecte, en la memòria de verificació del nou pla d'estudis proposat i presentat per a verificació s'hi haurà de fer constar aquesta circumstància i adjuntar-hi la informació i la documentació que estableix la normativa vigent en matèria de reconeixement de crèdits.

14.1.3. Criteris de reconeixement de crèdits

Els criteris de reconeixement de crèdits seran els inclosos i justificats en la memòria de verificació del pla d'estudis.

14.1.4. Òrgans competents per al reconeixement de crèdits

La Secretaria General de la Fundació IDEC, juntament amb el Deganat, resoldrà les sol·licituds de reconeixement seguint la valoració que hagi dut a terme la Direcció Acadèmica del programa.

14.1.5. Procediment de sol·licitud de reconeixement de crèdits

L'estudiant haurà de presentar una sol·licitud formal de reconeixement de crèdits, a través del formulari habilitat per fer-ho, a l'atenció de la Secretaria General de la Fundació IDEC (virtualment per correu electrònic a admissions@bsm.upf.edu o presencialment a la tercera planta de l'Edifici Balmes).

14.1.6. Documentació per sol·licitar el reconeixement de crèdits

Les sol·licituds de reconeixement de crèdits obtinguts en programes impartits per unes altres universitats o centres adscrits diferents de la Fundació IDEC hauran de detallar les assignatures per a les quals es demana reconeixement i la seva correspondència i, a més, hauran de tenir adjunta la documentació següent:

 • Certificat acadèmic en què constin les assignatures, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda.
 • Fotocòpia del pla d'estudis cursat, degudament segellat pel centre corresponent.
 • Fotocòpia dels programes o plans docents de les assignatures cursades, degudament segellats pel centre corresponent.

14.1.7. Constància en l'expedient acadèmic

L'assignatura figurarà com a reconeguda en l'expedient acadèmic un cop s'hagi formalitzat la seva matrícula.

Els crèdits que es reconeguin es faran constar en l'expedient de l'estudiant d'acord amb el que estableixi la normativa de qualificacions vigent en el moment en què es produeixi aquest reconeixement de crèdits.

14.1.8. Preu de la sol·licitud de reconeixement i preu dels crèdits reconeguts

El preu de la sol·licitud del reconeixement de crèdits serà de tres-cents euros (300,00 €).

Els crèdits reconeguts no tindran cost per a l'alumne, excepte en el cas de títols oficials. En aquest cas, l'alumne haurà de satisfer l'import que resulti aplicable per concepte de tutela, de conformitat amb el que disposa el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics per a l'any acadèmic en què s'iniciï la impartició del programa pertinent.

Així mateix, l'alumne haurà d'abonar a la Fundació IDEC el preu dels crèdits que hagi de cursar per completar la titulació. El preu d'aquests crèdits pendents de cursar serà el que resulti de multiplicar el preu per crèdit, aprovat per la Fundació IDEC per a l'edició del programa en què es matriculi l'estudiant, pel nombre de crèdits que hagi de cursar per obtenir la titulació corresponent. En el cas dels títols oficials, a aquest preu se li haurà de sumar l'import corresponent per tutela acadèmica per a l'any acadèmic en què es dugui a terme el reconeixement.

Sobre els imports especificats en aquest epígraf no serà d'aplicació cap descompte corresponent a alumni de la Fundació IDEC. Així mateix, els estudiants que hagin reconegut crèdits no podran optar al programa de Beques Talent de la Fundació IDEC.

14.2. Reconeixement i transferència de crèdits en títols propis

14.2.1. Es podrà sol·licitar el reconeixement o la transferència dels crèdits cursats en altres estudis propis de la UPF o d'altres universitats fins a un límit del 60% del total de crèdits.

14.2.2. Les sol·licituds les avaluarà i resoldrà la Secretaria General de la Fundació, previ informe del director de l'estudi propi. La resolució de reconeixement o transferència es concedirà sempre que s'hagi pogut comprovar que els crèdits que es reconeguin s'han cursat en un programa que compleix els requisits de qualitat acadèmica propis de la UPF.

14.2.3. El procediment i la documentació per a la sol·licitud del reconeixement o la transferència de crèdits en títols propis serà el mateix que el previst en els punts corresponents de l'apartat 14.1 precedent.

14.2.4.- Aquesta possibilitat únicament estarà disponible al llarg d'un període de 3 anys.

14.2.5. Així mateix, en tot allò que no s'hagi regulat en aquestes condicions generals, pel que fa al reconeixement de crèdits en títols propis, serà aplicable el que disposa l'apartat 14.1 precedent. Sense perjudici de l'anterior, no seran aplicables aquells requisits exclusivament exigibles al reconeixement de crèdits en títols oficials.

15. Permanència

Com a centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra que imparteix màsters universitaris, la normativa aplicable en qüestions de permanència és la normativa de la UPF en els estudis de màster oficial de postgrau.

De conformitat amb aquesta normativa, l'estudiant matriculat en un programa conduent a l'obtenció d'un títol oficial (màster universitari) que vulgui continuar aquests estudis haurà d'haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits corresponents a les matèries de què s'hagi matriculat en el primer curs acadèmic del màster.

16. Règim de dedicació als màsters universitaris

El règim de seguiment dels estudis de màster universitari podrà ser a temps complet o parcial, d'acord amb la memòria de verificació del pla d'estudis.

En els programes que donen dret a l'obtenció d'un títol propi no hi ha la possibilitat de dedicació a temps parcial.

17. Sol·licitud i emissió de certificats

La sol·licitud dels certificats, així com el seu pagament, es durà a terme a través de l'e-Secretaria. Tots els certificats s'emetran a partir de la confirmació del pagament de la quantitat establerta i els terminis d'entrega indicats es computaran des d'aquesta data.

La Secretaria General donarà a conèixer el tipus d'informació certificable en funció del curs acadèmic de què se sol·liciti aquesta certificació.

L'expedició de qualsevol certificat està condicionada al fet que el sol·licitant es trobi al corrent dels pagaments que corresponguin al programa cursat, així com a l'entrega de la documentació acadèmica requerida.

TIPUS DE CERTIFICAT PREUS TERMINIS DE LLIURAMENT
Certificats acadèmics estàndard de matrícula, superació o notes 30€ (*) El primer certificat de matrícula o superació emès serà gratuït

(4) dies hàbils en tots els casos, excepte en el cas del certificat de notes, que serà de set (7) dies hàbils

(*) Aquests terminis poden veure's alterats en períodes festius o de vacances.

Certificat de Pla d'Estudis 50€
Certificat a mida 60€
Còpia addicional de certificat 6€
Enviament per correu certificat 20€

18. Emissió de títols i duplicats

18.1. Màsters propis i postgraus: els participants que superin amb èxit el programa en què s'han matriculat tindran dret a rebre el títol del programa.

GESTIÓ PREU
Duplicat títol propi 80€
Legalització títol o altres documents 50€
Enviament per correu certificat 20€

18.2. Màsters universitaris: els participants que hagin superat amb èxit el programa en què s'han matriculat hauran d'abonar la quantitat estipulada en la normativa vigent en el moment de la sol·licitud del títol (decret de preus publicat anualment per la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició de títol. El participant només es considerarà titulat un cop hagi sol·licitat i pagat els drets d'expedició del títol corresponent.

Atès que el participant no rebrà el títol de màster universitari de manera immediata, un cop superat el programa i satisfets els drets d'expedició vigents s'emetran, sense cost addicional, el resguard del títol i un certificat acadèmic personal.

En cas de pèrdua del resguard del títol de màster universitari, es podrà sol·licitar un certificat supletori, que tindrà un cost de cinquanta euros (50,00 €).

En cas que no s'hagi presentat la documentació dins els terminis establerts, encara que el participant sigui apte, no serà possible sol·licitar ni obtenir el títol corresponent ni cap altra certificació.

La gestió de l'enviament per correu certificat del resguard del títol dels màsters universitaris de qualsevol modalitat tindrà un preu de vint euros (20,00 €).

El títol, un cop expedit, l'haurà de retirar personalment el participant a la Secretaria General de la Fundació IDEC. Per fer-ho, haurà de presentar el resguard de pagament dels drets d'expedició, així com el seu document nacional d'identitat (DNI) o el passaport vigent. Si no li és possible fer-ho personalment, l'interessat podrà autoritzar una altra persona, sempre mitjançant poder notarial, perquè el retiri en nom seu. El poder notarial es pot obtenir a una notaria o a qualsevol representació diplomàtica o consular d'Espanya a l'estranger. Si es resideix fora d'Espanya, la darrera opció és la més recomanable donat que no seran necessaris els tràmits de legalització i/o traducció posterior del poder notarial amb efectes a Espanya. En cas contrari, seran necessaris aquests tràmits.

En cas que el participant resideixi en una localitat diferent de Barcelona, podrà sol·licitar a través d'e-Secretaria, després d'abonar l'import establert, la remissió del títol a la delegació/subdelegació del Govern —quaranta euros (40,00 €) per a màsters de qualsevol modalitat— o a l'ambaixada/consolat —setanta euros [70,00 €] per a màsters de qualsevol modalitat— que indiqui l'interessat. És molt important tenir en compte que aquest import no inclou possibles aranzels que puguin requerir les duanes dels països on s'adrecen els enviaments. L'import corresponent a aquests possibles aranzels anirà a càrrec de l'interessat.

La Fundació ofereix assessorament sobre els tràmits necessaris per poder legalitzar tant el resguard com el títol de màster universitari. Aquest assessorament no té per objecte la gestió ni la realització d'aquests tràmits.

18.3. Duplicats

18.3.1. Màsters propis i postgraus

Els duplicats d'aquests títols tindran un preu d'expedició de vuitanta euros (80,00 €).

18.3.2. Màsters universitaris

Aquests títols són documents públics amb validesa a tot el territori nacional, per la qual cosa no poden ser objecte de modificacions, alteracions ni esmenes. Qualsevol alteració derivada de possibles modificacions que afectin el seu contingut (canvi de nom o cognoms, canvi de nacionalitat, etc.) exigirà l'expedició d'un duplicat, amb l'abonament previ de l'import establert en la normativa vigent.

18.3.3. Carnets

Els duplicats de carnets d'estudiant o d'Alumni tindran un preu d'expedició de quinze euros (15,00 €).

19. Propietat intel·lectual

De conformitat amb la normativa vigent, el participant té dret al reconeixement de l'autoria sobre els treballs elaborats durant els programes impartits per la Fundació IDEC que cursi i, en concret, en cas que el participant cursi un programa de màster, sobre el treball final de màster. De la mateixa manera, el participant té dret a la protecció de la propietat intel·lectual d'aquests treballs. Tot això, en els termes que s'estableixen en la legislació vigent sobre la matèria i sempre amb el benentès que en aquest treball concorrin els requisits legalment exigibles per ser considerat una obra o prestació protegida per propietat intel·lectual. Es donarà el mateix tractament als treballs finals de postgrau.

Sense perjudici de l'anterior, i en consideració a la col·laboració rebuda per part de la Fundació IDEC i del seu cos docent en la creació d'aquests treballs, el participant es compromet a (i) incorporar la cita següent en els crèdits o en un lloc destacat de l'obra o prestació protegida: «Desenvolupada en el marc del programa [NOM DEL PROGRAMA], impartit per la Barcelona School of Management, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra» i (ii) autoritzar la Fundació IDEC a fer un ús docent i promocional de l'obra o prestació protegida en el context de la programació de la Fundació IDEC, així com a utilitzar el nom i la imatge del seu autor o coautors amb aquestes finalitats. L'ús docent i promocional autoritzat pel participant a favor de la Fundació IDEC s'estendrà únicament a fragments d'aquesta, en una proporció que no superi el 50% del total de l'obra o prestació protegida, i mai a la seva totalitat, i la Fundació IDEC haurà de citar la font i l'autor de l'obra o prestació protegida.

Així mateix, en els casos en què el treball del participant es desenvolupi en el marc d'alguna acció concreta proposada per una empresa (tant si és l'empresa per a la qual treballa el participant com una tercera empresa que pugui plantejar un repte, cas pràctic, projecte, etc., al participant en el marc del programa impartit per la Fundació IDEC), es reconeixerà a favor del participant l'autoria d'aquest, per bé que els drets de propietat intel·lectual sobre el treball (la titularitat i el règim d'explotació dels drets de propietat intel·lectual sobre aquest treball) seran els que el participant hagi pactat amb la seva empresa ocupadora (en el primer cas) o els que la tercera empresa hagi determinat a la Fundació IDEC respecte a l'activitat proposada i als seus resultats.

20. Custòdia de documentació

20.1. Expedient de l'alumne

Tota la documentació lliurada pels alumnes admesos/matriculats a qualsevol programa impartit per la Fundació IDEC serà custodiada, sense data límit de conservació, per la Fundació IDEC.

Aquesta documentació no es podrà retornar en cap cas.

20.2. Exàmens o documents sobre els quals es fonamenti la qualificació

En qualsevol cas, s'estableix un període mínim d'un (1) any de conservació des de la data de finalització del programa.

20.3. Treballs finals disponibles per a consulta

Els treballs de fi de programa que s'hagin cedit per a la seva consulta al Centre de Recursos de la Fundació es conservaran durant un màxim de dos (2) anys. Un cop superat aquest període, no es garanteix la seva conservació.

En cas que a l'estudiant li interessi que la Fundació IDEC tracti el treball final amb caràcter confidencial, haurà de notificar-ho de manera formal i per escrit a la Secretaria General de la Fundació IDEC, indicant l'abast de la confidencialitat que demana i justificant adequadament la sol·licitud de l'aplicació d'aquest règim. Si la Fundació IDEC estima la sol·licitud de confidencialitat, l'estudiant haurà de col·laborar en tot el que calgui per formalitzar els documents oportuns a aquest efecte, i el règim de confidencialitat no podrà, en cap cas, obstaculitzar o impedir el compliment dels deures d'informació, acreditació ni cap altre que competeixin a la Fundació IDEC en el desenvolupament i avaluació normals del programa en qüestió per part de les entitats de qualitat o per la UPF.

21. Protecció de dades personals. Drets d'imatge

21.1. Protecció de dades personals.

21.1.1. Informació bàsica sobre protecció de dades

21.1.1.1. Responsable: el responsable del tractament de les dades personals que el sol·licitant d'informació, el candidat, l'admès o el participant/alumne/estudiant facilita a la Fundació IDEC, així com d'aquelles que se li proporcionen durant la relació contractual com a alumne o antic alumne, és la FUNDACIÓ INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTÍNUA (d'ara endavant, «Fundació IDEC»), fundació privada titular del centre docent privat d'ensenyament superior, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, denominat «Barcelona School of Management», amb domicili social a Barcelona, c/ Balmes, 132-134, 08008 i amb adreça electrònica de contacte pel que fa a la protecció de dades de caràcter personal rgpd@bsm.upf.edu.

21.1.1.2. Finalitats i legitimació: La Fundació IDEC farà el tractament de les dades de caràcter personal amb les finalitats que s'enumeren, com a informació bàsica, a continuació i que es desenvolupen de manera àmplia en la política de privacitat de la Fundació IDEC:

 • Per oferir informació sobre la seva programació a qualsevol persona que ho sol·liciti.
 • Per dur a terme el procés d'accés i admissió dels candidats a qualsevol dels cursos de la seva programació.
 • Per prestar al participant/alumne/estudiant els serveis de formació que aquest hagi contractat respecte al programa en què hagi estat admès i per al qual hagi formalitzat, dins el termini establert i en la forma pertinent i amb plena eficàcia, la matrícula corresponent.
 • Per a la gestió, la preparació i el seguiment adequat del curs.
 • Per a la gestió de l'expedició dels títols.
 • Per a la gestió de pràctiques externes en empreses.
 • Per a la gestió dels pagaments que hagi de fer a la Fundació IDEC.
 • Per a la gestió dels descomptes, ajudes i beques que la Fundació IDEC o un tercer pugui oferir al participant/alumne/estudiant.
 • Per a tots aquells assumptes que es derivin de la condició d'alumne o antic alumne.
 • Per a l'enviament de comunicacions —electròniques o no— sobre els serveis, activitats, esdeveniments i novetats de la Fundació IDEC que puguin interessar a l'interessat o sol·licitant d'informació, al candidat, a l'admès i/o al participant/alumne/estudiant, o a aquests quan adquireixin la condició d'antic alumne.
 • Per a l'enviament de comunicacions comercials electròniques sobre els serveis, activitats, esdeveniments i novetats de la Fundació IDEC que puguin interessar als admesos i als participants/alumnes/estudiants, de conformitat amb el que disposa l'art. 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació. Aquestes comunicacions comercials electròniques es faran respectant les previsions contingudes en aquesta regulació legal i, en particular, oferint al titular de les dades la possibilitat de donar-se'n de baixa.
 • Per a l'enviament de comunicacions comercials electròniques de qualsevol mena i sobre qualsevol servei, producte, activitat, etc., quan el titular de les dades hagi sol·licitat la recepció d'aquesta mena de comunicacions o l'hagi acceptat expressament.

21.1.1.3. Destinataris: no se cediran les dades personals a tercers llevat d'obligació legal o, si escau, sempre que l'accés a les dades i el seu tractament siguin imprescindibles per a la prestació d'un servei concret a la Fundació IDEC, cas en el qual la Fundació IDEC subscriurà el contracte corresponent d'encarregat del tractament amb cadascun d'aquests tercers, els quals tractaran les dades exclusivament per a les finalitats que es determinin en cada cas. 

No obstant això, la Fundació IDEC cedirà les dades de caràcter personal a la Universitat Pompeu Fabra i a les entitats del Grup UPF amb les finalitats acadèmiques i de gestió pròpies d'aquestes entitats, afins a les esmentades anteriorment.

21.1.1.4. Conservació de les dades: les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i de negoci amb la Fundació IDEC.  I, un cop finalitzada, durant el termini necessari per complir les obligacions legals aplicables (en concret, encara que sense caràcter exhaustiu, per respondre davant de possibles reclamacions legals).

21.1.1.5. Drets: els interessats podran exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició. 
Per a l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot enviar la seva sol·licitud, adjuntant-hi una còpia del seu DNI, passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui, al carrer Balmes, 132-134, 08008, de Barcelona; o a través de l'adreça electrònica següent: rgpd@bsm.upf.edu.

En qualsevol cas, l'interessat té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si ho creu oportú.

21.1.2. Informació addicional: es pot obtenir informació addicional a la política de privacitat de la Fundació IDEC, publicada al web de UPF-BSM: https://www.bsm.upf.edu.

21.2. Drets d'imatge

S'autoritza expressament la Fundació IDEC perquè fixi i reprodueixi la imatge personal de l'admès i/o del participant/alumne/estudiant, sempre vinculada a la relació acadèmica amb la Fundació IDEC, en vídeos o fotografies destinats a la seva reproducció o comunicació pública en comunicacions corporatives de la Fundació IDEC amb la finalitat de promoure les seves activitats acadèmiques. Aquesta autorització a favor de la Fundació IDEC s'estendrà durant tot el període en què el participant/alumne/estudiant adquireixi la condició d'antic alumne, i sempre que aquest no la revoqui expressament.

22. Compromís amb la qualitat

Amb la finalitat d'acomplir el compromís de la Fundació IDEC amb la qualitat de la formació que imparteix, posem a disposició del participant i de tota la comunitat universitària la possibilitat de formular els seus suggeriments, felicitacions, queixes i reclamacions a través dels diferents canals establerts per fer-ho.

Bústia de suggeriments o felicitacions

Hi ha una bústia de suggeriments o felicitacions, a la qual es pot fer arribar qualsevol mena de comentari sense necessitat d'identificació personal; en aquest cas, cada comentari rebut s'analitzarà internament.

Comunicació de queixes i reclamacions amb identificació personal

Per fer arribar les queixes i reclamacions, se sol·licita emplenar el formulari adjunt i presentar-lo a l'atenció de la Secretaria Acadèmica i General de l'Escola (presencialment a la tercera planta de l'Edifici Balmes o virtualment mitjançant correu electrònic a secretaria.general@bsm.upf.edu).

Aquestes queixes o reclamacions es poden formular a títol individual o de forma col·lectiva. Per fer-ho, s'haurà d'aportar el número d'identificació (DNI o passaport) i el nom i cognoms de tots els interessats. Les comunicacions es duran a terme amb la persona que s'hagi assenyalat com a interlocutora o que figuri en primer lloc.

Des de la Secretaria Acadèmica i General es rebrà el document i, abans de quaranta-vuit (48) hores laborables, es durà a terme un justificant de recepció. A més, es realitzarà el seguiment de la queixa o reclamació amb les àrees o departaments implicats i es resoldran dins el període màxim de quinze (15) dies laborables a comptar des del dia en què s'hagi remès el justificant de recepció. La resolució es notificarà a l'interessat mitjançant un correu electrònic enviat a l'adreça electrònica que s'hagi indicat al formulari presentat. Es podran sol·licitar aclariments addicionals o ampliació de la informació aportada per part de la persona o persones que hagin dut a terme la queixa o reclamació; en aquest cas, el termini establert per a la resolució quedarà interromput fins que es rebi la informació addicional.

Cal indicar que aquests terminis es poden veure alterats en períodes de vacances.

Enquestes de satisfacció

Així mateix, tots els programes impartits per la Fundació IDEC integren la planificació corresponent, durant tot el procés formatiu, de les seves enquestes d'avaluació de qualitat. Aquestes enquestes es facilitaran al participant i al professorat perquè les responguin amb la voluntat de la millora contínua del programa i dels serveis prestats per la Fundació.

23. Normativa aplicable

La relació de prestació de serveis docents que regulen aquestes condicions generals es regirà per la normativa civil i mercantil que resulti d'aplicació, per la normativa universitària vigent i per la dictada per a les titulacions oficials i per a les titulacions pròpies de la UPF, quan sigui aplicable en virtut del règim d'adscripció a aquesta i dels acords assolits en aquest sentit entre la Fundació IDEC i la UPF.

24. Resolució de controvèrsies

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi de la interpretació d'aquest document se sotmetrà a la llei espanyola i a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pugui correspondre.

25. Pertinences en cas de robatori

Sense perjudici de les altres previsions contingudes en les presents Condicions Generals, ni la UPF-BSM ni el seu personal serà responsable de cap pèrdua, dany o sostracció dels objectes personals de tot tipus que portin els estudiants o altres usuaris puntuals de les instal·lacions.

.