Avaluació i indicadors

Màster Universitari en Gestió Financera i Auditoria de l'Empresa

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Resolució de verificació

Memòria d'acreditació o verificació

Autoinforme

Informe de seguiment (2014-2015)

Informe de seguiment (2017-2018)

Annex

AQU MUGFA

Indicadors:

Accés i matrícula 2014-2015   2015-2016   2016-2017  
  presencial semipresencial presencial semipresencial presencial semipresencial
Nombre de places ofertes de nou accés 30 250 30 250 30 250
# total estudiants matriculats 14 209 19 217 18 223
# matriculats de nou ingrés 14 209 19 217 18 223
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 60 60 60 60 60
             
Accés i matrícula 2017-2018   2018-2019      
  presencial semipresencial presencial semipresencial    
Nombre de places ofertes de nou accés 30 250 30 250    
# total estudiants matriculats 29 237 42 212    
# matriculats de nou ingrés 29 237 26 153    
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 100% 62% 72%    
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 60 65,43 46,5    
             

Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés

2014-2015   2015-2016   2016-2017  
  presencial semipresencial presencial semipresencial presencial semipresencial
UPF 1 81 5 73 1 85
Altres universitats catalanes 8 114 9 121 10 121
Altres universitats espanyoles 3 12 2 23 4 14
Universitats estrangeres i d'altres 2 2 3 0 3 3
             

Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés

2017-2018   2018-2019      
  presencial semipresencial presencial semipresencial    
UPF 5 75 14 55    
Altres universitats catalanes 9 146 14 147    
Altres universitats espanyoles 3 9 5 7    
Universitats estrangeres i d'altres 12 7 9 3    
             

Mobilitat

2014-2015   2015-2016   2016-2017  
  presencial semipresencial presencial semipresencial presencial semipresencial
# estudiants en programes de mobilitat (incoming / outgoing)

0%

0% 0/0 0/0 0/0 0/0
             

Mobilitat

2017-2018   2018-2019      
  presencial semipresencial presencial semipresencial    
# estudiants en programes de mobilitat (incoming / outgoing)

0/0

0/0 0/0 0/0    
             

Satisfacció

2014-2015   2015-2016   2016-2017  
  presencial semipresencial presencial semipresencial presencial semipresencial
% resposta 100% 51% 100% 78,6% 100% 76,7%
Intenció de repetir estudis (EIL) 92,9% 100% 100% 86,4% 100% 100%
Professorat (bé + excel·lent) 100% 100% 100% 98% 100% 99%
             

Satisfacció

2017-2018   2018-2019      
  presencial semipresencial presencial semipresencial    
% resposta 97% 37,3% 90% 91,5%    
Intenció de repetir estudis (EIL) 96% 100% 100% 95%    
Professorat (bé + excel·lent) 100% 95% 100% 99%    
             

Resultats acadèmics

2014-2015   2015-2016   2016-2017  
  presencial semipresencial presencial semipresencial presencial semipresencial
Taxa de rendiment 100% 91,7% 100% 100% 100% 98%
Taxa d'abandonament 0% 8,3% 0% 0% 0% 4%

Taxa de graduació en t

100% 91,7% 100% 100% 100% 93%
Taxa d'eficiència en t 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Durada mitjana dels estudis 1 1 1 1,5 1 1,5
             

Resultats acadèmics

2017-2018   2018-2019      
  presencial semipresencial presencial semipresencial    
Taxa de rendiment 100% 99% - -    
Taxa d'abandonament 0% 6% - -    

Taxa de graduació en t

100% 94% - -    
Taxa d'eficiència en t 100% 100% - -    
Durada mitjana dels estudis 1 1 - -    
             

Inserció laboral

2014-2015   2015-2016   2016-2017  
  presencial semipresencial presencial semipresencial presencial semipresencial
Taxa d'ocupació (EIL) 100% 100% 75% 100% 100% 100%
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) 100% 100% 75% 100% 100% 100%
             

Inserció laboral

2017-2018   2018-2019      
  presencial semipresencial presencial semipresencial    
Taxa d'ocupació (EIL) 83,3% 100% - -    
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) 100% 100% - -    
.