Avaluació i indicadors

Master of Science in Marketing

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Resolució de verificació

Memòria d'acreditació o verificació

Autoinforme

Informe de seguiment (any 2014-2015)

Informe de seguiment (any 2017-2018)

Annex

AQU MSCMKT

Indicadors:

Accés i matrícula 2017-2018 2018-2019
Nombre de places ofertes de nou accés 30 30
# total estudiants matriculats 17 11
# matriculats de nou ingrés 17 11
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 100%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 60
     
Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés 2017-2018 2018-2019
UPF 1 0
Altres universitats catalanes 0 0
Altres universitats espanyoles 3 0
Universitats estrangeres i d'altres 13 11
     
Mobilitat 2017-2018 2018-2019
# estudiants en programes de mobilitat (incoming / outgoing) 0/0 0/0
     
Satisfacció 2017-2018 2018-2019
% resposta 58,8% 100%
Intenció de repetir estudis (EIL) 100% 63,6%
Professorat (bé + excel·lent) 70% 64%
     
Resultats acadèmics 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment 100% -
Taxa d'abandonament 0% -
Taxa de graduació en t+1 100% -
Taxa d'eficiència en t 100% -
Durada mitjana dels estudis 1 -
     
Inserció laboral 2017-2018 2018-2019
Taxa d'ocupació (EIL) 100% -
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) 100% -
.