Avaluació i indicadors

Master of Science in Corporate Finance and Banking

Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Resolució de verificació

Memòria d'acreditació o verificació

Autoinforme

Informe de seguiment (2017-2018)

Annex

AQU MSCFIN

Indicadors:

Accés i matrícula 2014-2016 2015-2017 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Nombre de places ofertes de nou accés 35 40 40 40 30
# total estudiants matriculats 15 22 26 17 22
# matriculats de nou ingrés 15 22 26 16 20
% matriculats de nou ingrés respecte al total 100% 100% 100% 94,1% 90,9%
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 60 60 60 60,4 60,5
           
Distribució dels estudiants matriculats en funció de la titulació d'accés 2014-2016 2015-2017 2016-2017 2017-2018 2018-2019
UPF 0 2 0 0 1
Altres universitats catalanes 2 1 2 0 1
Altres universitats espanyoles 1 1 1 0 0
Universitats estrangeres i d'altres 12 18 23 17 20
           
Mobilitat 2014-2016 2015-2017 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% estudiants propis que surten en programes de mobilitat 0/0 0/0 2/0 1/0 3/0
           
Satisfacció 2014-2016 2015-2017 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% resposta 86,6% 86,4% 76,9% 68,8% 54,5%
Intenció de repetir estudis (EIL) 46,2% 57,9% 55% 100% 100%
Professorat (bé + excel·lent) 85% 79% 80% 100% 83%
           
Resultats acadèmics 2014-2016 2015-2017 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment 95,1% 96,2% 100% 98,8% -
Taxa d'abandonament 6,7% 9,1% 0% - -
Taxa de graduació en t 93,3% 90,9% 100% 88,2% -
Taxa d'eficiència en t 100% 100% 100% 99,3% -
Durada mitjana dels estudis 1 1 - - -
           
Inserció laboral 2014-2016 2015-2017 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa d'ocupació (EIL) 100% 75% 89% 66,7% -
Taxa d'adequació del treball als estudis (EIL) 100% 75% 89% 62,5% -
.