Postgrau Online en Comptabilitat Financera

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

 1. Normativa comptable espanyola
  • Marc normatiu comptable a Espanya
  • Darrers desenvolupaments
  • Consultes de l'ICAC
 2. Normes Internacionals d'Informació Financera (NIC/NIIF)
  • NIC/NIIF. Marc normatiu
  • Darreres novetats i projectes.
  • Estat de l'adopció a Espanya
  • Diferències entre NIIF i US GAAP
 3. Consolidació d'estats financers
  • Consolidació i normes relatives a la formulació de comptes consolidats
  • Etapes en la consolidació
  • Mètodes de consolidació
  • Normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats.
 4. Auditoria
  • Principis i normes d'auditoria.
  • Procediments d'auditoria.
  • Informes d'auditoria.
  • Procediments sancionadors de l'ICAC.
  • Execució de la tasca d'auditoria
 5.  Treball Final de Postgrau
  Amb el Treball Final de Postgrau es pretén que els participants integrin les diverses matèries del Programa. Això permetrà, per una part, aplicar els coneixements adquirits al món de l'empresa i per una altra banda, enriquir la visió que té el participant dels conceptes que està aprenent al llarg del Programa.

 

*La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Curs de postgrau de Comptabilitat Financera expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.