• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

La campanya de la renda torna amb nous matisos després de la covid-19

5 Abril - 2021

Entre altres canvis, les persones afectades per ERTO perdran el dret a les deduccions per baixa de maternitat durant els mesos que es mantingui l’expedient de regulació

 

CARMEN JOVER
Professora del Departament de Finances, Comptabilitat i Control

El pròxim 7 d’abril comença la campanya de declaració de la renda de l’exercici del 2020, que finalitzarà el 30 de juny del 2021. Més de 20 milions de contribuents tenen l’obligació de presentar-la en funció dels ingressos obtinguts. 

Aquesta campanya de renda no té gaires diferències legislatives respecte a la renda de l’any anterior, excepte aquelles mesures amb contingut tributari en relació amb la situació d’emergència provocada per la covid-19.

Qui ha de presentar la declaració? 

Recordarem qui té obligació de presentar l’autoliquidació, però, tanmateix, la norma no indica qui ha de presentar-la, sinó exactament el contrari: qui no l’ha de presentar. Així doncs, no haurà de presentar-la tot contribuent que no superi algun dels rendiments o imports que indiquem a continuació: 

  • Si obté rendiments de feina d’un sol pagador o de més d’un, però el segon i restant no superen en conjunt els 1.500 euros anuals, el límit de rendiments bruts serà de 22.000 euros anuals. Si obté rendiments de més d’un pagador i el segon i restants superen en conjunt els 1.500 euros, aleshores el límit es reduirà fins als 14.000 euros anuals. Cal recordar el cas de molts dels contribuents que han patit un expedient de regulació d’ocupació temporal (ERTO) i que hauran rebut retribucions de dos pagadors, per tant, el límit per presentar la declaració serà per a aquestes persones de 14.000 euros anuals de manera conjunta. Si no se supera la xifra de rendiments d’ocupació de 22.000 o 14.000 euros, depenent del cas, i a més es posseeixen rendes del capital mobiliari i guanys patrimonials amb retenció que no superen els 1.600 euros anuals, així com rendes immobiliàries imputades o guanys patrimonials per ajudes públiques que no superen els 1.000 euros anuals, el contribuent no estarà obligat a presentar la declaració.

  • En cap cas hauran de declarar les persones que obtinguin exclusivament rendiments íntegres d’ocupació de capital o d’activitats econòmiques com guanys patrimonials amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials d’una quantitat inferior als 500 euros anuals.

  • En qualsevol cas, estaran obligades a declarar les persones contribuents amb dret a la deducció per doble imposició internacional o que realitzin aportacions a patrimonis protegits de persones amb discapacitat, plans de pensions assegurats o mutualitat de previsió social que redueixin la base imposable.

És important analitzar detingudament si se supera algun d’aquests tres límits perquè això implicarà l’obligació de declaració, encara que no suposi cap pagament, sinó que únicament que la persona contribuent haurà de presentar-la, bé sigui una renda a retornar o bé sigui a pagar zero. 

Novetats derivades de la covid-19

Una novetat important per a aquest exercici és aquella que determina que, en el cas de les persones titulars de l’ingrés mínim vital, regulat al Reial Decret-Llei 20/2020, i les persones integrants de la unitat de convivència, estan obligades a presentar anualment la declaració per l’IRPF. És a dir, aquelles persones físiques que han obtingut l’ingrés mínim vital no només han de presentar declaració per a l’IRPF, sinó que també ho ha de fer tota la seva unitat de convivència.

Aquest any les persones que han obtingut l’ingrés mínim vital no només hauran de presentar declaració, sinó que haurà de fer-ho tota la seva unitat de convivència

Pel que fa a les novetats relatives a la covid-19 que caldrà tenir en compte per a la confecció de la declaració del 2020, en recordem algunes de les més importants:

  • Si un contribuent té dret a la deducció per maternitat, un dels requisits per a gaudir-ne és dur a terme una activitat per compte propi o d’altri i estar registrat d’altra en el règim corresponent de la seguretat social. No obstant això, aquelles persones afectades per un ERTO perdran el dret a ambdues deduccions durant els mesos que es mantingui l’expedient de regulació. 
  • Tant l’exempció per reinversió a l’habitatge habitual com l’exempció per reinversió a la renda vitalícia per contribuents més grans de 65 anys, el termini de reinversió s’ha ampliat amb els dies que es va mantenir l’estat d’alarma. És a dir, entre el 14 de març i el 30 de maig del 2020. 

  • Les prestacions extraordinàries rebudes per les persones empresàries o professionals individuals per la prestació extraordinària per cessament total, temporal o definitiu, segons el Reial Decret-Llei 8/2020 de mesures extraordinàries per la covid-19, tindrà la qualificació de rendiment del treball. 

  • Les subvencions rebudes de les CCAA per a les persones empresàries o professionals individuals amb dificultats que inclou, entre altres contingències, la suspensió de l’activitat o la caiguda dels ingressos a causa de la covid-19, atès que té l’objectiu de compensar-ne la caiguda, la seva qualificació s’estipula com a ingrés d’activitat econòmica en l’exercici en què es concedeixi.

Així doncs, serà important analitzar, en primer lloc, si hi ha l’obligació de presentar l’autoliquidació i, en segon lloc, qualificar correctament totes les rendes obtingudes i quantificar-les i declarar-les com correspongui. 

A partir del 7 d’abril ja es podrà accedir a l’esborrany de la declaració, però abans de confirmar-lo, caldrà corroborar que tota la declaració inclosa és correcta, ja que, un cop presentat i confirmat, esdevindrà autoliquidació i, per tant, la persona contribuent en serà l’única responsable davant possibles errors o omissions que s’hi hagin pogut cometre. 

Per saber-ne més: 

 

També et pot interessar

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic