• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

Efectes de la covid-19 en la declaració de la renda de 2020 a Catalunya

23 Noviembre - 2020


Carles Pont

Carmen Jover
Professora de Finances i Comptabilitat de la UPF-BSM

-

Una de les principals conseqüències es deu al cobrament de l'ERTO. Aquest import serà objecte de retenció, però només per la quantitat reportada, així que en molts casos serà un import reduït o, fins i tot, nul

La pandèmia ocasionada per la covid-19 no tan sols ha tingut greus efectes en la salut i l'economia, sinó també en molts aspectes del nostre sistema tributari. Abordarem en aquestes línies les possibles conseqüències al tribut de més recaptació –i que presenten més de 20 milions de contribuents–, és a dir, l'Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF).

Parlarem de les conseqüències més importants que aquesta nova situació pot comportar a la fiscalitat, encara que no seran les úniques i dependrà de la situació personal de cada contribuent.

Els casos d'ERTO

Una de les principals conseqüències es deu al cobrament de l'ERTO per part de molts contribuents. Les quantitats abonades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), tenen per al perceptor la consideració de rendiments del treball, independentment de si amb anterioritat era treballador per compte d'altri o propi ("autònom"). Aquest import serà objecte de retenció, però només per la quantitat reportada, així que en molts casos serà un import reduït o, fins i tot, nul.

D'aquesta manera, la percepció haurà de declarar-se rendiment del treball i, per tant, en cas que un treballador posseeixi més de dos pagadors, i si l'import percebut per l'ERTO és superior a 1.500 euros a l'any, la seva obligació de declaració pot reduir-se de 22.000 euros a 14.000 euros. Dels molts contribuents que treballaven per a una empresa i no superaven l'import de rendiments bruts de 22.000 euros i que, per tant, no tenien l'obligació de fer la declaració de l'IRPF, aquest any –si han cobrat del SEPE–, el límit se'ls reduirà a 14.000 euros.

Haurà d'analitzar-se si a causa del cobrament de l'ERTO neix l'obligació de declarar i, en alguns casos, de tributar, ja que les retencions aplicades no són suficients per cobrir la quota líquida obtinguda

Haurà d'analitzar-se detingudament, per tant, si a causa del cobrament de l'ERTO neix l'obligació de declarar i, en alguns casos, de tributar, ja que les retencions aplicades no són suficients per cobrir la quota líquida obtinguda.

Variacions a l'escala de retencions

A conseqüència d'això i del decalatge existent a Catalunya, entre l'escala de retencions –marcada per l'Estat– i l'escala de tributació de la base liquidable general (a la qual han de tributar els rendiments de treball, de capital immobiliari i d'activitats econòmiques, entre altres) –aprovada per Catalunya en el seu 50%–, per a rendes de fins a 12.450 euros, l'escala de retencions de rendiments del treball és d'un 19%, i l'escala de tributació, a Catalunya, del 21,15%.

Per pal·liar l'efecte que aquest desajustament pot suposar a un bon nombre de contribuents que, a causa del cobrament d'un ERTO i, per tant, per tenir dos pagadors, tenen aquest any l'obligació de presentar la declaració –i als quals, segurament, la retenció no els cobrirà la tributació–, la Generalitat de Catalunya ha aprovat amb el Decret-Llei 36/2020 (amb efectes per la declaració del 2020), una nova deducció en quota. Aquesta deducció serà la diferència entre la quota íntegra autonòmica menys l'estatal, en cas que sigui positiva.

Teletreball i canvi de residència

Un altre dels temes a tenir en compte és el de la residència habitual en una o altra CCAA. A causa de la covid-19, alguns treballadors i empresaris han decidit realitzar el teletreball des d'una Comunitat Autònoma diferent de la que residien habitualment. Doncs bé, si és en aquella CCAA on han passat més dies de l'any, serà on hauran de presentar la seva pròxima declaració de l'IRPF –sempre que s'hagi realitzat amb l'objectiu que comporti menys tributació efectiva– i, per tant, aplicant la norma de la CCAA en qüestió.

Alguns treballadors han decidit realitzar el teletreball en una CCAA diferent de la de residència habitual. Si és en aquesta CCAA on han passat més dies de l'any, serà on hauran de presentar la seva pròxima declaració de l'IRPF

D'altra banda, el teletreball ha obligat moltes empreses a entregar als treballadors ordinadors, impressores, mòbils –o qualsevol altre element per facilitar-los la feina al seu domicili–, o, fins i tot, l'abonament dels subministraments. L'entrega de tots aquests béns i el pagament d'aquestes prestacions pot tenir la consideració de retribució en espècie per al treballador si també s'utilitzen per a finalitats particulars. Per tant, abans de final d'any hauria de pactar-se amb l'empresa que aquests béns i prestacions s'utilitzen només amb finalitats laborals i compensen únicament aquestes despeses, reflectint-ho també així en el contracte de feina.

Maternitat i família nombrosa

Recordi també que si és mare i tenia dret a la deducció per maternitat i ha entrat en un ERTO amb suspensió del contracte –i, per tant, ha adquirit la condició d'aturada– perdrà el dret a aquesta deducció d'aquests mesos. El mateix passarà si és un contribuent amb dret a la deducció per família nombrosa.

Durant l'Estat d'Alarma es va aprovar el Reial-Decret Llei 15/2020 que va permetre rescatar els drets consolidats del pla de pensions, amb un límit màxim en funció del període de duració de l'ERTO i dels rendiments deixats de percebre.

Durant l'estat d'alarma es va aprovar un decret llei que va permetre rescatar els drets consolidats del pla de pensions amb un límit màxim en funció del període de duració de l'ERTO i dels rendiments deixats de percebre

Si ha fet efectiva aquesta opció extraordinària, recordi que, si els drets rescatats provenen d'aportacions i rendibilitat fins a 31 de desembre de 2006 i es rescata en forma de capital, pot beneficiar-se d'una reducció del 40% de l'import obtingut a efectes de la seva declaració com a renda de treball a l'IRPF del 2020.

Aquestes són algunes de les mesures tributàries en l'IRPF del 2020 i que s'han produït per la situació extraordinària de pandèmia sanitària que estem vivint, així que han de tenir-se en compte a l'hora de planificar la pròxima declaració de l'IRPF que es presentarà entre l'abril i el juny de l'any 2021.

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic