• Coneix la UPF-BSM
 • Programes
 • Professorat i recerca
 • Actualitat

Recomanacions per a la pròxima declaració de la renda

30 Noviembre - 2020
Renta

Carmen Jover

Professora del Dept. de Finances, Comptabilitat i Control

 

Arriba final d'any i molts contribuents desitgen realitzar una correcta planificació fiscal de la seva pròxima declaració de l'IRPF. Per això, analitzarem algunes de les consideracions a tenir en compte abans que finalitzi el període impositiu.

Analitzarem algunes de les consideracions a tenir en compte abans que finalitzi el període impositiu per realitzar una correcta planificació fiscal de la seva pròxima declaració de l'IRPF

La primera pregunta que sorgeix és: què puc fer per pagar menys en la meva pròxima declaració de l'IRPF?

La resposta només pot anar per la via d'obtenir algun tipus d'exempció, reducció o deducció. Analitzem, en primer lloc, les seves diferències per entendre el seu significat:

 • Exempció: determina l'existència d'un fet imposable subjecte, però que el legislador decideix de què està exempt de tributació.
   
 • Reducció: disminueix la base imposable i, per tant, l'import a què s'aplica el tipus impositiu serà menor.
   
 • Deducció: disminueix la quota, és a dir, l'import a liquidar i, per tant, és menys a pagar.

Han de quedar clars els termes perquè, com veiem, no tindrà el mateix efecte en la nostra declaració que un import ens redueixi la base imposable a què aplicarem el tipus impositiu, o la quota, que serà directament menys import a pagar.

Doncs bé, enumerem algunes exempcions de l'IRPF, reduccions i deduccions que hem de tenir en compte abans de final d'any:

 • Exempcions
  • Començarem amb una àmpliament coneguda: si ha transmès el seu habitatge habitual i, amb això, ha obtingut un benefici, no tributarà si reinverteix l'import de la venda en la compra d'un altre habitatge habitual. El termini per comprar el nostre habitatge és de dos anys anteriors o posteriors a la venda, comptats de dia en dia. Amb l'estat d'alarma, aquest termini de dos anys s'ha allargat 78 dies.
    
  • El mateix passa amb aquelles persones més grans de 65 anys que han transmès béns pels quals pretenen no tributar. Si reinverteixen l'import de la venda en una renda vitalícia, el termini de sis mesos per a aquesta reinversió també s'ha allargat 78 dies.
    
  • D'altra banda, recordi que si pretén transmetre el seu habitatge habitual, si espera a tenir 65 anys, el benefici patrimonial obtingut estarà totalment exempt de tributació.
    
  • Moltes retribucions en espècies que obtenim del nostre ocupador podrien ser exemptes com, per exemple, el pagament de la llar d'infants, els tiquets restaurant, l'assegurança mèdica privada amb determinats límits, entre altres, però perquè sigui així, el nostre contracte de feina ha de reconèixer el pagament d'aquestes retribucions en espècies.
    
 • Reduccions
  • En primer lloc trobem la reducció per declaració conjunta que poden realitzar tant els matrimonis com les famílies monoparentals, sempre que els sigui més beneficiós que la declaració individual. L'apartat més conflictiu en aquest punt es refereix a les parelles separades i amb fills amb custòdia compartida. Qui pot aplicar-se la reducció per declaració conjunta amb el nen? Qualsevol dels dos progenitors, però no els dos, ja que podria comportar una sanció. Així que hem d'acordar-ho amb la nostra exparella per evitar requeriments innecessaris per part de l'Agència Tributària.
    
  • En segon lloc hi trobem els plans de pensions. Sembla que si s'aprova la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per 2021, tal com s'indica al projecte, l'import màxim a aportar serà de 2.000 euros, així que aquest any serà l'últim en què es podrà realitzar l'aportació màxima de 8.000 euros, tenint en compte que la reducció màxima serà el 30% de la suma dels rendiments del treball i d'activitats econòmiques de l'exercici.
    
 • Deduccions
  • Si va adquirir el seu habitatge habitual fins a 31 de desembre de 2012, sap que podrà seguir aplicant la deducció en quota de la hipoteca pagada. Aquesta deducció té una base màxima de 9.040 euros per declaració, així que, si pot, amortitzi el pagament de la hipoteca fins a assolir aquest import i maximitzar la deducció a practicar. I si va adquirir l'habitatge a mitges amb la seva parella i facin la declaració de forma individual, aquest límit es duplica, és a dir, 9.040 euros per a cadascun d'ells. Així doncs, entre els dos, l'import de la base de deducció màxima serà de 18.000 euros. La majoria de CCAA tenen un import d'aquesta deducció del 15% i, per tant, l'import de deducció en quota entre ambdues declaracions seria de 2.712 euros.
    
  • Per últim, recordem la deducció l'import del qual és més elevat: la d'inversió en start-up, és a dir, societats "capital llavor". Si vostè acudeix a l'amplificació de capital o a la constitució d'aquest tipus d'entitats que realitzen activitats econòmiques, sempre que es compleixin uns requisits en relació amb el percentatge de participació en l'entitat o la xifra de negocis o de fons propis, la deducció, pot abastar fins a un màxim de 18.000 euros a la quota.

Així que, sense pretendre fer una anàlisi exhaustiva de mesures a adoptar abans de final d'aquest any per planificar la renda del 2020, recordem la importància de planificar correctament la declaració, per tal que arribats el moment de la seva presentació entre l'abril i el juny de 2021, tinguem quantificada la seva presentació i no apareguin sorpreses que ja no som a temps de planificar.

També et pot interessar

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic