Master of Arts in Communication Management

Metodologia

El programa es duu a terme en format presencial i a jornada completa. Les assignatures obligatòries es faran, principalment, durant el primer trimestre, i les assignatures optatives, al llarg del segon i el tercer. Un dels elements principals del màster és el projecte final de màster, que es desenvoluparà de manera individual i s’estructurarà mitjançant fites diverses que seran supervisades per un mentor. Paral·lelament, els estudiants desenvoluparan les eines i les capacitats necessàries per al seu desenvolupament professional. 

Projecte final de màster

El Master of Arts in Communication Management inclou un projecte final de màster que serà definit pel participant a l’inici del programa i en el qual s’haurà de treballar durant tot l’any.

El projecte final de màster és una part essencial del programa. El participant tindrà dues opcions: la primera serà el desenvolupament d’un projecte d’investigació centrat en un tema que triarà el participant. La segona opció serà el desenvolupament d’un projecte pràctic i aplicat a un cas, una situació o un escenari real vinculat a empreses i organitzacions que puguin interessar el participant.

El mentor

Com a eix central del model educatiu, el Master of Arts in Communication Management té una figura clau: el mentor.

La Direcció Acadèmica del programa assignarà a cada estudiant un mentor/a que s’adeqüi a les característiques del seu projecte final de màster.

El mentor:

 • Actua como un guia i planteja reptes per transformar el pensament i les idees del participant.
 • Ajuda l’estudiant a identificar el professorat, els projectes, les empreses i les activitats que poden donar-li suport i enriquir el seu projecte.

Fases de'aprenentatge

D’acord amb les línies d’aprenentatge i el model educatiu de la UPF Barcelona School of Management, el programa es desenvolupa mitjançant les fases següents:

 • Immersió: Aquesta primera fase endinsa el participant en els fonaments de la gestió de la comunicació i facilita la definició de la idea o del tema del projecte final. En una setmana inspiradora que tindrà lloc els primers dies, els participants podran desenvolupar de manera individual la idea del seu projecte per mitjà de sessions i d’exercicis d’ideació i creació amb metodologies innovadores com la del pensament de dissenyador (design thinking). Tot això ajudarà a definir el projecte final i a anticipar i resoldre els principals reptes que puguin sorgir durant el programa.
 • Desenvolupament: El participant avança en el programa a través de fites diverses que suposaran lliuraments parcials del projecte final. Els participants estaran assabentats d’aquestes fites des de l’inici del programa i l’entrega i el seguiment corresponents seran compartits amb la resta del grup d’igual a igual. Així, es compartiran els avenços, les dificultats i les lliçons que n’aprenguin amb tots els participants del programa, l’equip docent i els professionals del sector.
 • Emersió: El programa s’acaba amb una fase de cloenda en què els participants posaran en pràctica les habilitats que han adquirit al llarg del programa mitjançant la presentació del seu projecte final i la finalització d’un pla de desenvolupament professional.

Avaluació

La avaluació es basarà en exàmens escrits i proves d’opció múltiple, presentacions orals, assaigs individuals, projectes en grup i participació i debats a la classe.

Eines de desenvolupament professional

Juntament amb el contingut propi de cada assignatura, l’habilitat de comunicar-se eficientment serà especialment important i es treballarà al llarg del programa.

Per tal d’assolir-ho, es treballaran, de manera transversal i integrada amb la resta de continguts del programa, aquestes habilitats vinculades amb la comunicació:

 • Comunicació interpersonal
 • Comunicació escrita
 • Presentacions d’alt impacte
 • Negociació
 • Identitat digital

Metodologia

El Master of Arts in Communication Management ofereix una experiència d’aprenentatge interactiva que combina metodologies educatives diverses:

 • Seminaris i conferències
 • Casos pràctics
 • Activitats en grup
 • Simulacions
 • Lectura d’articles
 • Visionament de vídeos
 • Redacció d’escrits i exàmens

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'eCampus, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.