Màster en Mediació Professional

23 FEB 2022
Descompte per inscripció anticipada

Sol·licita l’admissió ara i opta a un descompte del 10%.

Més informació

El mediador social és un perfil cada vegada més demandat per a la resolució de conflictes i la mediació intercultural, civil i mercantil. El Màster en Mediació Professional et forma en la gestió de conflictes per exercir com a mediador laboral, tant en contextos empresarials com en conflictes civils, mercantils i penals.

 • Mediació Professional
 • Mediació
 • Resolució de conflictes
Pròxima edició
Inici classes
14 Octubre, 2022 (Per confirmar)
Fi programa
02 Juliol, 2023 (Per confirmar)
Horari
Divendres de 16:00 a 21:00 i dissabte de 9:00 a 14:00
Idioma
Castellà
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
60
Preu
7780 €

Amb el Màster en Mediació Professional et formaràs en la mediació professional i la gestió de conflictes, tant en contextos empresarials com en conflictes civils, mercantils i penals. Al final del màster, obtindràs el reconeixement requerit per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Justícia espanyol per inscriure't al registre oficial de mediadors.

En el Màster en Mediació Professional aprendràs com aplicar les principals teories de mediació professional: els 7 elements de Harvard, l'empoderament del model Transformatiu, la història alternativa de l'escola Circular Narrativa, etc. per mediar en conflictes laborals, transaccions financeres, d'assegurances o en desacords entre socis.

En el màster també et formaràs en Workplace Mediation per introduir tècniques de la cultura de la mediació en les empreses i organitzacions i, així, gestionar de manera efectiva la resolució de conflictes en equips de treball i promoure la salut laboral. En la mediació civil i penal també estudiaràs com tractar conflictes familiars, disputes entre veïns i malentesos en equips de treball des de l'equidistància.

El màster t'introduirà també en conceptes de dret civil i mercantil, en treball social, en la psicologia dels conflictes interpersonals i en les teories econòmiques necessàries per exercir una bona mediació professional.

Col·laboradors:

Per què triar aquest programa

01

Aconsegueix una acreditació oficial

El títol està reconegut per la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Justícia espanyol per inscriure't al registre oficial de mediadors.

02

Realitza pràctiques reals

120 hores serà la mitjana de temps de pràctiques reals que podràs realitzar a l'any, amb professionals de la mediació i resolució de conflictes, en institucions públiques i privades dedicades a la mediació professional.

03

Practica en Role playing

Treballaràs amb casos reals simulats de mediació professional i resolució de conflictes, exercicis d'anàlisi de casos i entrenaments filmats per autoavaluar-te. D'aquesta manera podràs visualitzar, aprofundir i consolidar els nous aprenentatges.

04

Rep una formació personalitzada

Un equip de mediadors-coachs, conjuntament amb el professorat, t'entrenaran en tècniques de mediació professional. A més, rebràs un feedback personalitzat i confidencial sobre els teus avenços i dificultats en l'adquisició del rol i les tècniques que s'expliquen a l'aula. Dominaràs les principals tècniques de mediació i gestió de conflictes.

05

Seguiment després del màster

Un cop acabat el màster, i al llarg d'un any, els estudiants del programa comptaran amb la supervisió i seguiment de la direcció acadèmica perquè els seus projectes de treball en la mediació professional i gestió de conflictes es facin realitat.

A qui està dirigit

El Màster en Mediació Professional s'adreça a aquelles persones que vulguin ser experts professionals en la resolució dialogada de conflictes i mediadors professionals. El màster s'adreça especialment als professionals de l'àmbit del dret, les ciències socials i jurídiques, la psicologia, el treball social, la sociologia, l'educació o l'economia, i a altres diplomats, llicenciats i graduats que vulguin trobar una sortida professional innovadora, enriquidora i complementària a la seva.

Admissió i matrícula

Acreditacions

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya

Pla d'estudis

El pla d'estudis del Màster en Mediació Professional s'estructura en 5 matèries i un Projecte Final de Màster que es desenvolupa al llarg de tot el curs.
 

En cadascuna de les assignatures es veuran casos pràctics i es realitzaran entrenaments monitoritzats en la mediació professional i la resolució de conflictes. És una formació personalitzada que compta amb professors i coachs dins de l'aula que t'acompanyen en el desenvolupament d'un nou rol professional.

La Mediació en el nou canvi de paradigma social, polític i econòmic
La Mediació en el nou canvi de paradigma social, polític i econòmic
L'anàlisi del conflicte: context, persones, mètodes d'avaluació i procés
La mediació tradicional-lineal de Harvard
El Concepte
ADR: la negociació col.laborativa
El Mediador
El Procés
 1. Els set Elements de Harvard
 2. Les Etapes del Procés:
 • Obertura d'un procés de mediació
 • De les posicions als interessos
 • Establiment d'una agenda de treball
 • El treball dels Criteris objectius del conflicte
 • Anàlisi de les alternatives
 • Generació d'opcions
 • Els acords i el seguiment
 • Aportacions del Dret, la Psicologia, el Treball Social, l'Antropologia, la Sociologia i la Pedagogia en la mediació de Harvard
La Mediació Transformativa
Concepte
El Mediador
Els elements de la mediació transformativa
L'anàlisi del conflicte
Els participants
L'Empoderament i revaloració dels participants
El Reconeixement
La transformació individual
La transformació conjunta
Els processos de mediació transformativa

Justícia restaurativa
Tècniques i estratègies en la mediació penal
Tècniques i estratègies en la mediació comunitària
Tècniques i estratègies en la mediació familiar

Aportacions del Dret, la Psicologia, l'Antropologia, la Sociologia i la Pedagogia en la mediació transformativa
La Mediació Circular Narrativa
El rol del professional mediador. Participació activa en el sistema
Teoria sistèmica, construccionisme social
Els diferents processos del model
Els elements

Legitimació, deconstrucció del conflicte, treball amb les diferències, posició subjectiva, co-construcció de la relació

Tècniques, eines i habilitats del model

Narratives en mediació, converses d'externalització i reciprocació, preguntes pel miracle, connotació positiva, etc.

El rol de l'advocat dins de la mediació circular narrativa. La multiparcialitat
Aportacions multidisciplinàries al model: Sara Coob, Marinés Suares, Humberto Maturana
Mòdul relatiu a l'itinerari de Mediació en Dret Privat: Família, Civil i Penal
 • Mediació a l'àmbit del Dret Privat: Família, Civil, Penal, Comunitari, Conflicte entre Particulars
 • L'Entorn, els professionals, la tipologia dels conflictes i les persones
 • El procés, les estratègies i les tècniques pròpies d'aquest àmbit d'especialització
 • Mediació en temes de propietat horitzontal, en el barri, en la ciutat
 • Mediació en temes de divorci, problemes familiars, herències, acolliment, filiació, empresa familiar, etc.
 • Tècniques multiparts en conflictes públics 
 • Els continguts necessaris d'altres disciplines
 • El rol del mediador en aquest àmbit d'especialització
 • Entrenament en casos simulats. Co-mediació amb docents del curs
Mòdul relatiu a l'itinerari de Mediació Mercantil i en les Organitzacions
 • Mediació Mercantil: Relacions Empresarials i de les organitzacions
 • Conflictes dins de les organitzacions: Workplace Mediation
 • Conflictes entre organitzacions. El valor dels diners en la mediació
 • Eines de gestió d'equips. Millorar resultats i incrementar volum de negoci
 • Mediacions amb advocats i les parts en disputes distributives
 • El procés, les estratègies i les tècniques de la mediació en temes monetaris
 • Mediació en conflictes dins i entre organitzacions, en temes mercantils, d'assegurances, entre socis, lloguers i morositat hipotecària, etc.
 • Aportacions necessàries d'altres disciplines
 • El rol i el perfill del mediador en aquest àmbit d'especialització
 • Entrenament en casos simulats. Co-mediació amb docents del curs
Management i Mediació
El conflicte en les organitzacions empresarials
 • La relació entre empreses: comunicació, negociació i emocions
 • La mediació com a procés i canvi per a resolució de conflictes
 • Conflictes entre organigrama formal i informal
 • Tècniques de gestió d'equips de treball: Open Space, Cercles de Diàleg, Lego Serious Play, Focus Group, text únic
 • Elements de la teoria i dinàmica de grups per analitzar problemes
 • Exemple de casos en organitzacions (sanitàries, empresarials, escolars, del tercer sector, formals i informals, etc.)
 • Principis sistèmics de la comunicació interpersonal
 • Eines tècniques de la Gestalt per analitzar la comunicació deficient, Counseling, coaching, mapes mentals i mediació en l'empresa
Mediació relacional per a les organitzacions
 • El procés de mediació: aportacions del model de Harvard, el model transformatiu i el Model Circular Narratiu
 • La legitimació del discurs de les parts
 • Tipus de preguntes per reestructurar el discurs dels involucrats, les converses d'externalització, la construcció de la història alternativa, la pregunta del miracle
 • El concepte de mentalització de Peter Fonagy
 • Aportacions de Folger i Bush (reconeixement, vincle, revaloració i empoderament)
 • Tècniques mirall per al foment del reconeixement
 • Tècniques comunicacionals del mediador (discurs, escolta activa, replanteig, paràfrasi, preguntes pressuposades, Agent de la realitat)
 • La cultura de la mediació com a agent de transformació de la cultura organitzacional i corporativa
La mediació de transaccions
 • La mediació en conflictes pecuniaris, tècniques per avaluar i preparar a les parts. La ZOPA.
 • El treball amb els advocats de les parts en la mediació
 • Tècniques de pre-mediació: comunicacions prèvies, anàlisi de documentació, conveni previ a la intervenció
 • De la mediació col·laborativa a la mediació avaluativa
 • Tècniques per superar estancaments en negociacions i mediacions
 • Principis psicològics per a un mediador. Tècniques d'influència per desencallar una negociació: reciprocitat, consistència, similitud, autoritat, escassetat, devaluació reactiva, sentit de justícia, errors d'atribució, false consensus bias
 • Les dificultats de la mediació per regateig i habilitats per superar-les
 • Tècniques d'avaluació: fórmula d'avaluació de Robert Simmons, arbres de decisió, anàlisi de risc, esquematitzar el problema
 • Med-Arb. El mediador participant, les propostes del mediador, tècniques per proposar escenaris de sortida a la situació problemàtica
TFM
Treball final de Màster

El Treball Final de Màster (TFM) pot realitzar-se de manera individual o grupal (màxim tres alumnes) i exigeix posar en pràctica els coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del programa. El TFM es realitza amb un seguiment per mitjà d'un tutor i la mentorització dels directors del programa.

Aquest treball pot tenir una vessant pràctica (dissenyar un projecte innovador d'implementació o de complementació de la mediació en la societat) o un vessant teòric (analitzar i reflexionar sobre diversos vessants que els ADR i la mediació aporten a una ciutadania que vol accedir a sistemes de Justícia i propiciar polítiques de convivència) i, en tots dos casos, finalitza amb una presentació pública davant un tribunal format per un director del programa, un/a membre de GEMME (Grup Europeu de Magistrats per la Mediació) i un/a professional de la mediació.

Activitats complementàries

El BSM Inside és un mòdul transversal i interdisciplinar, comú a tots els màsters i postgraus de la UPF Barcelona School of Management, que ha estat concebut per treballar un conjunt de competències clau per al desenvolupament professional en conjunció amb les necessitats reals de les organitzacions actuals.

Aquest mòdul s'estén durant tot el curs acadèmic i està format per 3 àmbits de coneixement que constitueixen els trets identitaris de la UPF-BSM: Comunicació, Emprenedoria i Innovació i Benestar Planetari i Humanitats.

Totes les assignatures del mòdul BSM Inside són 100% online i han estat dissenyades com a assignatures d'autoaprenentatge: des del primer dia de l'assignatura i fins al final del trimestre tindràs disponible a l'eCampus tots els materials didàctics i podràs anar treballant amb el material i les diferents activitats que aquest contingui, al teu ritme, segons la teva disponibilitat i de forma autoorganitzada.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Màster en Mediació Professional, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

Tots els professors del màster són mediadors professionals en actiu.

Direcció acadèmica

Maria Munné Tomàs

Lecturer BSM

Pere Notó Brulles

Associate Professor UPF

Javier Wilhelm Wainsztein

Lecturer BSM

Professorat

Maria Munné Tomàs

Lecturer BSM

Jaume Solé Riera

Associate Professor UPF

Javier Wilhelm Wainsztein

Lecturer BSM

 • Andreu Calvet Cortés
  Coordinador
  Advocat, mediador en centres de Mediació i Convivència, sl
  Mediador associat de Wilhelm-Munné & Associats
  Mediador a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes
 • Enrico Cirla Bracchi
  Coordinador
  Psicòleg i mediador del Centre de Mediació i Convivència a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes
 • Milena Prokopljevic Bugarski
  Coordinadora
  Investigadora del projecte Llibre blanc de la Mediació a Catalunya.
  Mediadora associada de Wilhelm-Munné & Associats
  És mediadora a l'Ajuntament de Barcelona.
 • Arantxa Vilar López
  Coordinadora
  Mediadora, advocada i art terapeuta
  Mediadora a l'Ajuntament de Castelldefels
 • Mariano Aguirre
  Director del Centre Noruec per a la Construcció de la Pau i investigador associat del Transnational Institute de Ámsterdam.
  Periodista i analista de política exterior expert en conflictes internacionals, consolidació i manteniment de la pau, acció humanitària i conflicte i desenvolupament.
 • Raquel Alastruey
  Magistrada a la sala 12 de la Audiència Provincial de Barcelona.
  Ha estat professora de l'Escola Judicial de 2002 a 2004 i assessora del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per a la implantació de l'Oficina Judicial el 2006.
 • Miguel Bonet
  Advocat i mediador professional
 • Marcos Hernando
  Director adjunt de Recursos Humans al Consorci Mar Parc de Salut (Barcelona).
  És llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració.
 • Carme Guill
  Magistrada de l'Audiència provincial de Barcelona
  Mediadora professional (UPF)
  Vicepresidenta de GEMME España
 • Dina Jansenson
  Mediadora i àrbitre experimentada, entrenadora en mediació, negociació i resolució de conflictes.
  És defensora del poble per a una de les companyies de mitjans més important del món.
 • Adrián Jofre Bosch
  Economista, Negociador i mediador professional, màster en Ciències, negociació i resolució de conflictes de la Universitat de Columbia.
 • Rafael Llinás
  Psicòleg clínic i mediador professional
  Director de l'àrea de mediació del Ajuntament de Sant Adrià del Besós
 • Miriam Markus
  Lic en Ciències de l'Educació, mediadora i psicodramatista
  Avaluadora de mediadors del Ministeri de Justícia de l'Argentina
 • John Paul Lederach
  Doctorat en Sociologia de la Universitat de Colorado.
  Professor de Consolidació de la Pau Internacional a la Universitat de Notre Dame (Notre Dame, Indiana).
  Distingit Acadèmic a la Universitat Menonita de l'Est. Ha escrit diversos llibres sobre la resolució de conflictes i mediació.
 • Anna Pérez Soto
  Mediadora de Mediació i Convivència a l'Ajuntament de Castelldefels.
  És mediadora judicial i advocada.
 • Ana Uzqueda
  Mediadora y abogada especializada en conflictos mercantiles y organizacionales
  Directora científica de la Asociación Equilibrio & RC de Bolonia, Italia
 • Charo Soler
  Psicòloga i mediadora
  Coordinadora del servei de mediació i assessorament tècnic de la Generalitat de Catalunya
 • Marc Taravilla
  Direcció d'hostaleria, MBA, Mediador (BSM-UPF) i Negociador professional
 • Antoni Vidal Teixidó
  Soci fundador d'Alter-Serveis Integrals de Mediació.
  Diplomat en Mediació per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i l'Ohio State University.
 • Carlos Villagrasa Alcaide
  Jutge de l'Audiència Provincial de Barcelona.
  Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona.
  Professor titular de Dret Civil a la Universitat de Barcelona.

Metodologia

La metodologia d'ensenyament i aprenentatge en mediació professional és a través d'explicacions teòriques i tècniques i de simulacions de mediació per saber aplicar les diverses metodologies i habilitats a l'aula, amb actors i entre l'alumnat. L'objectiu del màster és comprendre les conseqüències i la utilitat de les tècniques a adquirir, des de diversos rols que actuen en processos de mediació i gestió de conflictes.

El màster ensenya els 3 models de mediació: Harvard, transformatiu i narratiu, així com el mètode relacional en mediació.

01.

Equip docent format per professionals de la mediació

Tots els professors del màster són professionals de la mediació de diversos àmbits: família, empresa, penal, comunitària, instàncies judicials, de l'administració pública, organitzacions i en la pràctica privada.

02.

Connexió amb la realitat professional

Les sessions del màster combinen el coneixement teòric i l'aplicació pràctica, cosa que permet mostrar en profunditat els reptes amb què es troben diàriament els professionals de la mediació i la gestió de conflictes.

03.

Pràctiques reals i simulades de mediació

Al llarg del màster es duran a terme simulacions en aula, amb actors i entre l'alumnat, amb diversos rols, per posar en pràctica els conceptes adquirits en la gestió de conflictes i entendre les conseqüències i la utilitat de les diferents tècniques des de cadascuna de les parts implicades en la mediació.

04.

3 models de mediació

Els professionals de la mediació utilitzen diverses metodologies que responen a diferents escoles de mediació, cadascuna amb el seu marc teòrico-tècnic, que s'ha d'incorporar i entrenar en profunditat. El màster entrena en els 3 models de mediació: Harvard, transformatiu i narratiu, així com el mètode relacional en mediació.

Avaluació

El Màster en Mediació Professional té una avaluació contínua i una final per obtenir el títol acreditatiu en mediació professional.
 

D'una banda s'avalua la participació i creixement en l'adquisició de tècniques, habilitats i competències mediadores. L'alumne està acompanyat i mentoritzat, en el desenvolupament d'un nou rol professional per a coaches professionals de la mediació, rebent feedback contínuament.
 

Cada estudiant tindrà dos reunions confidencials amb la Direcció del Màster per avaluar el seguiment, aprofitament i evolució en l'entrenament d'un nou rol professional.

D'altra banda, a l'acabar cada assignatura, s'ha de realitzar una autoavaluació de coneixements adquirits a través d'exàmens autoavaluatius i en els quals els directors del màster assenyalen aspectes a millorar i/o aclarir conceptes.

Eines

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinars

Sortides professionals

En el Màster en Mediació Professional compartiràs aula amb alumnes nacionals i internacionals i aprendràs a ser i a exercir com a mediador professional en conflictes que es donen en les organitzacions, les empreses, la família o la comunitat, entre d'altres camps d'actuació. També incorporaràs habilitats i tècniques de gestió de conflictes i crearàs programes d'intervenció en gestió dialogada de disputes.

Perfil dels estudiants

El Màster en Mediació Professional reuneix estudiants d'arreu del món amb un perfil molt heterogeni en el qual destaquen especialment els graduats en Dret i Criminologia, però també comparteixen aula estudiants procedents de diferents diciplines com ara arquitectura, ADE, economia, filologies, enginyeria, educació social, etc.

36

Mitjana d'edat

13

Mitjana d'experiència professional

17%

Graduats en Dret

17%

Graduats en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció

Sortides professionals

La formació en mediació i altres formes alternatives de gestió i resolució de conflicte et dona les eines i tècniques necessàries per analitzar situacions conflictives interpersonals, planificar i dissenyar metodologies, intervenir per prevenir i millorar o resoldre la situació plantejada. En el màster et preparem per intervenir en disputes de parella, intrafamiliars, societàries, en equips de treball, comunitàries, organitzacionals, amb empreses o en temes de consum. Aprendràs estratègies i tècniques de negociació i gestió de conflictes quan hagis de representar a un organisme o hagis de gestionar un problema propi i entendràs les dinàmiques pròpies d'un grup o les organitzacions per pensar quan i com intervenir.

El Màster en Mediació Professional inclou la possibilitat de realitzar pràctiques extracurriculars. No formen part dels continguts acadèmics del màster o postgrau. Es consideren un complement a les sessions lectives.

 • No són de realització obligatòria. Si vols fer-les, hauràs de manifestar-ho en el moment de l'admissió.
 • Inclouen el servei d'assessorament i gestió del conveni
 • El Servei de Carreres Professionals manté un contacte actiu amb les empreses, promou la teva candidatura i gestiona el conveni de pràctiques. Recorda que el responsable últim del procés de selecció són les pròpies empreses i organitzacions.

Sortides professionals:

 • Mediador/a judicial
 • Mediador/a prejudicial
 • Mediador/a privat o contractat per empreses
 • Negociador/a professional
 • Analista de situacions de conflicte
 • Conflictòleg/a
 • Promoció de salut laboral en RRHH

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Titulats universitaris i graduats amb títol propi d'universitat.

El candidat ha de presentar el seu CV, una carta de motivació exposant les raons per les quals vol realitzar el curs i superar una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Aquells estudiants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què es requereixi, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
110/11/202125/11/2021
201/12/202116/12/2021
316/12/202131/12/2021
412/01/202227/01/2022
502/02/202217/02/2022
623/02/202210/03/2022
716/03/202231/03/2022
806/04/202228/04/2022
927/04/202212/05/2022
1018/05/202202/06/2022
1108/06/202223/06/2022
1222/06/202207/07/2022
1306/07/202221/07/2022
1419/07/202229/07/2022
1501/09/202216/09/2022
1614/09/202230/09/2022
1705/10/202220/10/2022
1819/10/202203/11/2022

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 1244.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajuts d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Màster en Mediació Professional
Modalitat: Presencial
Idioma: Castellà
Preu: 7780
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3

Màster en Mediació Professional