Central de casos

Presentació

La UPF Barcelona School of Management, així com la Universitat Pompeu Fabra, sempre ha apostat per a les millors tècniques alhora de transmetre coneixements als seus alumnes dotant-los dels coneixements bàsics i preparant-los per a desenvolupar-se de forma exitosa en el món professional.

Igualment, sempre s'ha mostrat una voluntat clara d'enfortir el vincle entre universitat i empresa, ja sigui amb la incorporació de professionals del món empresarial a l'equip de professors, com amb la presentació de casos reals per a explicar el contingut teòric.

Amb aquesta Central de Casos es vol donar un pas més cap a la utilització de tècniques innovadores que mantinguin l'excel·lència docent. Així doncs, partir d'aquesta secció (web) es posarà a disposició dels alumnes, professors, professionals, etc. una selecció dels millors casos pràctics que descriguin situacions reals a empreses i donin peu a reforçar conceptes bàsics dins el món de les finances.

Es  convida, per tant, a tots els professors que ho desitgin a col·laborar amb aquesta Central de Casos per tal d'enriquir-la encara més i poder dotar a la resta de professors d'una eina útil i atractiva per a mantenir l'excel·lència de la qualitat docent.

El recull de casos es classificarà en les següents àrees temàtiques:

 • Comptabilitat i Finances
 • Estratègia i Emprenedoria
 • Dret i gestió pública
 • Màrqueting i comunicació
 • Operacions i tecnologia
 • Economia i ciències de la salut
 • Persones i organitzacions


Per més informació, contacteu amb centraldecasos@bsm.upf.edu

Metodologia del cas

Què és el mètode del cas?

El mètode del cas té els seus orígens en la Facultat de Dret de la Universitat de Harvard, quan en 1870 Chistopher Laudell el va introduir com a estratègia per a la formació de professionals.

És una tècnica docent activa, centrada en la investigació per part de l'estudiant sobre un problema real i específic que l'ajuda a adquirir la base per a un estudi inductiu (Boehrer, i Linsky, 1990), és a dir, un mètode d'aprenentatge basat en la participació activa, cooperativa i en el diàleg democràtic dels estudiants sobre una situació real (Asopa i Beye, 2001).

En el cas concret de l'àmbit de la gestió empresarial, el mètode del cas representa una situació específica en una empresa, amb dades reals que s'han d'interpretar per a poder elaborar una anàlisi de la situació actual de l'empresa i que afecti a la presa de decisions.  Un cop plantejat i descrita la situació actual de l'empresa es proposen una sèrie de qüestions per tal d'enfocar una les propostes de solució que ajudin a l'equip directiu a prendre decisions.

Així, mitjançant l'anàlisi del problema o situació plantejada els estudiants poden posar en pràctica els coneixements adquirits i prendre una sèrie de decisions que afectarien al funcionament de l'empresa.

Com s'utilitza

L'objectiu principal del mètode del cas és que els alumnes treballin en base a una situació real plantejada i puguin reflexionar sobre aquesta situació per a després posar en comú les diferents idees. Així doncs, és una metodologia que implica un major grau d'implicació per part dels alumnes i també per part del professor.

En primer lloc, serà el professor qui presentarà el cas i llançarà una sèrie de qüestions per tal de donar peu a la reflexió dels alumnes. Posteriorment, seran els alumnes qui, amb un temps prudencial, hauran de llegir a fons el cas plantejat i proposar una sèrie de solucions als reptes proposats per a millorar la situació de l'empresa.

Un cop formulat el cas i treballat per part dels alumnes tindrà lloc la part més important d'aquesta metodologia: la posada en comú d'idees i la discussió d'alternatives per a dotar als directius de l'empresa d'accions que millorin el seu futur.  En aquesta fase, el professor només exercirà de moderador i anirà fent èmfasi en aquells aspectes importants que calgui remarcar o fent contrapunt a algunes idees per tal de generar debat.

És important destacar que en la metodologia del cas no hi ha una resposta correcta i una incorrecta, sinó que el més important és l'argumentació de les propostes per a la presa de decisions dins l'empresa.

Bibliografia

Boehrer, J. y Linsky, M. (1990). Teaching with cases: Learning to question, New directions for teaching $ learning, Vol. 42, pág. 1-130. https://doi.org/10.1002/tl.37219904206

Asopa, B i Beye, G. (2001). Appendix 2: The case method. http://www.fao.org/docrep/W7500E/w7500e0b.htm

Subscriu un cas

Per a l’acceptació dels casos, serà imprescindible seguir les següents normes d’elaboració:

 • A la primera pàgina hi constaran el títol del cas i al peu d’aquesta primera pàgina hi constarà la frase: "Cas redactat per nom i afiliació de l’autor o autors. Any de redacció”.
 • Tots els casos que es publiquin portaran el logo de la UPF Barcelona School of Management juntament amb el de la institució d’on provingui l’autor o autors.
 • El text haurà de ser en lletra Times New Roman 12, amb un interlineat de 1,5 i els paràgrafs s’iniciaran sense sagnat. Els títols han d’estar tots alineats a l’esquerra.
 • Els casos poden ser escrits en català, castellà o anglès.
 • Les taules, gràfiques o figures s'anomenaran figures i han de ser originals o indicar la font de procedència i cal que portin un número d’ordre (per exemple, figura 1, figura 2...) i un títol que es posarà al peu de la figura. Degut als problemes de composició, els autors no han de suposar que les figures aniran situades en el mateix lloc on apareix a l’original, pel que s’evitaran redaccions tal com “en la figura que segueix...” o “la figura de la pàgina 11...”. En el redactat, caldrà utilitzar la referència de la figura com per exemple, “en la figura 2 es veu...”.
 • Les cites bibliogràfiques hauran d’aparèixer entre parèntesis, contenint indicacions sobre l’autor o autors, l’any de publicació i la pàgina o pàgines a les que s’al·ludeix, per exemple: (Blake, 1992: 72-83), Blake (1992:22) o (Blake et al., 1992: 72-83). Les paraules o frases que l’autor escrigui en un altre idioma hauran d’anar en lletra cursiva. Les referències bibliogràfiques aniran al final del treball sota el títol “Referències Bibliogràfiques”, ordenades alfabèticament per autors i d’acord amb els següents formats per normes, articles, comunicacions a congressos i llibres respectivament:
  • BENJAMIN, J.J. i BRENNER, V.C. (1974) "Perceptions of Journal Quality" The Accounting Review, April, 99.360-362.
  • PINA, V., i TORRES, L. (1999) "Análisis de la Información Externa, Financiera y de Gestión de las Administraciones Públicas", Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Madrid.
 • Les cites del mateix autor i any apareixeran diferenciades amb un lletra col·locada al darrera de la data corresponent (per exemple, 2000a, 2000b...). Per l’assignació de les lletres s’atendrà a una ordenació temporal i, si no es coneix, a una ordenació alfabètica dels treballs citats.
 • Cada treball s’estructurarà en apartats, subapartats i altres divisions més petites dins dels mateixos. Les divisions s’estructuraran de la forma següent, col·locant els mateixos al principi de la línia:
  • 1.APARTATS PRINCIPALS EN LLETRA MAJÚSCULA, NEGRETA (MIDA FONT 14)
  • 1.2.APARTATS SECUNDARIS LLETRA MAJÚSCULA, CURSIVA (MIDA FONT 14)
  • 1.2.1. Subapartats principals en lletres cursives (mida font 12)
  • 1.2.1.1. Subapartats secundaris en lletres normals (mida font 12)
 • L’estructura del cas pot seguir l’estructura que es proposa a continuació:
  • Introducció i breu història de l'empresa
  • Descripció general del sector, de la competència, oportunitats i amenaces
  • Descripció de la situació actual de l'empresa i aspectes clau a analitzar
  • Preguntes que s'han de resoldre
  • Annexes
  • Referències bibliogràfiques

Els casos, juntament amb la seva nota tècnica s’enviaran a la següent adreça centraldecasos@bsm.upf.edu.

Nota tècnica

La nota tècnica, apart de l’estil i format determinats en les instruccions per a l’elaboració del cas, ha d’incloure els següents apartats:

 1. Sinopsi del cas.
 2. Públic objectiu: Indicar els destinataris del cas elaborat, ja siguin estudiants, de grau, postgrau, professionals del sector, etc. 
 3. Objectius d'aprenentatge i temes clau.
 4. Forma d’ensenyament: Descriure com es pot utilitzar el cas a classe. Per exemple, suggerir preguntes obertes per a fomentar el debat; oferir idees per al treball en grup; suggerir com l'aprenentatge pot consolidar-se al final de la sessió del cas, i així successivament.
 5. Preguntes per al debat: Preguntes per promoure la discussió del cas a classe.
 6. Resposta de les preguntes plantejades pel cas.
 7. Antecedents del cas: Proporcionar referències a material complementari rellevant en el cas o altres relacionats. També pot proporcionar informació sobre "el que va passar després", dada que acostuma a interessar als estudiants.
 8. Multimèdia: Incloure possibles enllaços a clips de vídeo i àudio que siguin rellevants per al cas.

Repositori de casos

Contabilidad y Finanzas

 • 3M. Kristelle Domingo, Lisa-Marie Sicard, Estefanía Galván, Jacqueline Raffel,2020 (descarregar)
 • Air China. Víctor Caparrós, Thomas Mustafa, Oscar Orellana and Lucas Parés, 2020 (descarregar)
 • Alencop. Jaume Gil i Pujol, 2020 (descarregar)
 • Alphabet. Èlia Adroher, Marta Elorduy, María Flores, Maria Huertas and Abel Rosado, 2020 (descarregar)
 • Ascensors EBYP, SA. Vega Rueda, Marina Fuster Agustín, Didier Carpeta Cano, Xavier Crivillés Gassó y Alberto Escartín Pérez, 2020 (descarregar)
 • Bimba y Lola. Gisela Pérez, Nieves Guadalupe, Ramón Díaz, Paula Gutiérrez y Queralt Obiols, 2019 (descarregar)
 • Companyia Cervesera Montseny. Ignacio Casero Gayo, Guillem Fort Barberà, Ferran García González, Jon Lacoste Arregui y Alex Moros Calleja, 2020 (descarregar)
 • Cellnex. Queralt Baizan, Eloi Bribian, Miguel Carvalho, Ainhoa Falcón y Irene Valbuna, 2020 (descarregar)
 • DAMM. Jinyu Yang, Mara García Pérez, Nahid Bouzid y Nuria Madroñal Colomé, 2020 (descarregar)
 • Danone. Natalia Lisa, Maria Romeu, Laura Sánchez and Laia Vivet, 2020 (descarregar)
 • Dentix. Fàtima Vidal, 2021 (descarregar)
 • Disney. Neus Linares, Anna Cardona y Mireia Carrera, 2019 (descarregar)
 • Distribuidora Uruguaya. Sabrina Beloqui, Juan Martín Echeguía, Marta Segú y Sara Oliva, 2020 (descarregar)
 • eCooltra. Arnau Bach, Irene Casañé y Adrián Flores, 2020 (descarregar)
 • H&M. Erola Palau, Madelaine Rosas, Sebastian Prieto and Magdalena Paula Brück, 2020 (descarregar)
 • Inoxpa. Sergio Hernández Haro, 2021 (descarregar)
 • Ilunion Hotels. Marcos Acosta, Juan Carlos Ardila, Cristian Leonardo Bonino, José Ignacio Medina, 2021 (descarregar)
 • Jocs & Games. Oriol Amat, 2021 (descarregar)
 • Macy's. Nirali Singh, Karol Bąk y Yawen Pan, 2019 (descarregar)
 • Mango. Laura Alboquers, Anna Bellot, Laia Ollé, Gal.la Sisquella and Olga Triay, 2020 (descarregar)
 • Nestlé. Clara Aguilar, Cristina Hey, Laura Plaza y Sara Zayas, 2019 (descarregar)
 • Netflix. Jordina Arbós, Raquel Bonillo, Laura Cariñena y Sergio Pareja, 2019 (descarregar)
 • New Finances: ¿El Netflix de las finanzas?. David Igual, 2020 (descarregar)
 • Nora Plast. Grujo Pejakovic y Luz Parrondo, 2018 (descarregar)
 • Norwegian. Maria Eugenia Castro Gilardoni, Rosa Montserrat Lengua, Joan Pibernat Tirado y Viviana Bahamonde Carcamo, 2020 (descarregar)
 • Qualcomm. Alessandro Fumi, Andreu Dominguez Ramonet, Alessio Mariani, Nick Lammers and Otis van der Meij, 2020 (descarregar)
 • Samsung. Arthur Rijsberman, Kadeem Williams, Frits Van Den IJssel and Clemens Alnor, 2020 (descarregar)
 • Siemens. Marc Perpiñan, Montse Castillo, Damià Rodríguez. and Iker Rodríguez, 2020 (descarregar)
 • Singapore Airline. Linda Kivine, Helen Weidler, Julia Florensa and Wera Wilkko, 2020 (descarregar)
 • Spotify. Albert García, Ana Martín, Markel Iglesias, Antonio Martín and Lluís Quintana, 2020 (descarregar)
 • Tesco. Maria Sallent, Nerea Pérez y Paula Valenzuela, 2019 (descarregar)
 • Tesla. Elena Cacciapaglia, Marc Solé, Alessio Matrone y Ruggero Giordano, 2019 (descarregar)
 • Turris. Ainoa Calvo Burrueco, Hans-Peter Zartenar y Katherine Benites, 2020 (descargar)
 • Unilever. Berta Algueró, Luka Markovic, Rita Rodríguez and Sandra Verneda, 2020 (descarregar)
 • Veritas. Clàudia Muratet, Mònica Segura, Joana Carrillo y Aina Vesa, 2019 (descarregar)
 • Volkswagen Group. Enric Miralbell, Daniel Alvarez, Jordi Rua, Ignacio Marin, Jan Bosch and Ignacio Gómez, 2020 (descarregar)
 • Walmart. Konstantin Bakharev, Maksim Smirnov, Mariia Grebenshchikova and Dmitrii Pravotorov, 2020 (descargar)
 • Zalando. Katrin Mazurek, Verena Schneider y Jonas Michalzik, 2019 (descarregar)
 • Zinkia. Andrés Crespo, Jorge Sirera y Valentina Tiberio, 2019 (descarregar)

Dret i gestió pública

Properament

Economia i ciències de la salut

Properament

Estratègia i emprenedoria

 • Amazon. Susana Domingo y Fàtima Vidal, 2021 (descarregar)
 • ByHours. Susana Domingo and Fàtima Vidal, 2020 (descarregar)
 • Santafixie. Susana Domingo and Fàtima Vidal, 2020 (descarregar)
 • TIC116 Digital Data Driven. Susana Domingo y August Mabilon, 2020 (descarregar)

Màrqueting i comunicació

 • Abacus Cooperativa. Carolina Luis-Basa, 2021 (descarregar
 • Banco Leche Materna. Raquel Borrás, Noa Cortiñas, Gemma Duran, Maider Juaristi, Sara Milian, Queralt Prat, Anna Prats, Patricia Ruiz y Salvador Vidal, 2020 (descarregar)
 • Hula Poke. Carolina Luis-Basa y Alberto Lempira Guevara, 2020 (descarregar)
 • Instituto de Religiosas de San José de Girona. William Santander Hernández, 2020 (descarregar)
 • Mercabarna. Manel Masià, Jaume Riera, Anna Vives, Alba Vilanova, Conxita Esteve y Xavier Ribera, 2020 (descargar)
 • Quimidroga. Jordi Inglada, Iris Roldan y Roger Prat, 2020 (descarregar)
 • SEAT GNC. Miquel Arranz, Montse Cantos, Javier Contreras, Núria Llabina y Diego Sábat, 2020 (descarregar)

Operacions i tecnologia

 • Bureau Veritas. Iker Caballero, Ferran Gascon, Candela Mazaira, Ferran Iliva and Andrea Rumí, 2019 (descarregar)
 • CoopAir: Blockchain Business Model. Clara Vilargunter, 2018 (descarregar)
 • Nostrum. Júlia Comabella, Chloé Nicolau, Paula Torres i Jingjie Ye, 2019 (descarregar)
 • TMB. María Calba y Rosa María Lamoglia, 2020 (descarregar)

Persones i organitzacions

 • El valor social: UPF-BSM. Sònia Marzo i Ramon Bastida, 2021 (descarregar)

Innovació