Beques Talent

La UPF Barcelona School of Management, a través de la Fundació Institut d'Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra, concedeix anualment beques per a finançar els estudis de màster a aquelles persones que acreditin tenir talent i motivació. Les Beques Talent cobreixen un 25% del preu total de la matrícula. Excepcionalment, el Comitè d'assignació de Beques, pot decidir ampliar aquest import fins a un 25% addicional. Així mateix, i acreditant una situació econòmica dificultosa, el tant per cent de la beca podria ser ampliat.

El programa de Beques Talent està disponible per a tots els programes de màster de 60 ECTS o més, excepte: (i) per al Màster Universitari en Advocacia, (ii) per a aquells màsters en els quals el procés d'inscripció sigui extern a la UPF-BSM, (iii) per a programes de postgrau, encara que aquests condueixin a l'obtenció d'un títol de màster si es realitzen com a mòduls independents, (iv) per a aquells programes on l'alumne sol·liciti el reconeixement de crèdits corresponents a una titulació anterior, (v) repetidors i (vi) per als Master of Science.

Quins requisits he de complir?

 • Haver finalitzat i obtingut una titulació universitària oficial,
 • Haver obtingut en els teus estudis de grau una mitjana ponderada equivalent d'un mínim de 8 sobre 10 en el sistema educatiu espanyol o d'un GPA (Grade Point Average) de 3.0 sobre 4.0 (el Comitè de Beques es reserva el dret de determinar altres valors equivalents per a adaptar-se als sistemes de ponderació de cada país). Pots consultar la teva equivalència de notes dels estudis universitaris realitzats en centres estrangers al següent enllaç.
  Es tindrà en compte aspectes de transferència de coneixement aportats com a element d'avaluació addicional, podent-se assimilar a la nota, si aquesta no arriba a la nota requerida. Els aspectes de transferència de coneixement requerits són els següents:
  • Culminació excel·lent de la titulació prèvia: Treball Final de Grau amb nota "excel·lent" o matrícula d'honor i mínim una publicació derivada del mateix (article, cas d'estudi, etc.)
  • Iniciativa emprenedora: haver creat una empresa o un producte/servei que s'hagi comercialitzat en el mercat.
  • Iniciativa en recerca o consultoria: haver realitzat activitats de recerca aplicada o consultoria durant els estudis de grau.
 • Haver-la sol·licitat en el moment de l'admissió i
 • Haver estat admès en els estudis de màster per als quals se sol·licita la beca.

Tingues en compte que la teva sol·licitud haurà de complir amb tots els requisits de documentació i respectar els terminis de presentació. En cas contrari no podrà ser avaluada.

Com les sol·licito?

 1. Manifesta el teu interès per sol·licitar la Beca Talent a través del formulari de "Sol·licitud d'admissió" del programa que t'interessi.
 2. Presenta la documentació que detallem a continuació a través de la secció "Beques i Ajuts" de la plataforma eSecretaria a la qual tindràs accés en el moment de l'admissió:
  • Carta de motivació (adaptada a les raons per les quals s'opta a la Beca Talent).
  • Llistat o carta de mèrits o aspectes destacables contrastables.
  • En el cas de presentar un expedient estranger, caldrà presentar l'escala sobre la qual s'ha calculat la nota final de l'expedient, així com la nota mínima d'aprovat.
   No s'admetran expedients que no aportin la nota mitjana final ponderada ni la nota mínima d'aprovat.

Tots els documents excepte l'expedient acadèmic hauran de presentar-se en un d'aquests tres idiomes: català, castellà o anglès. Quant a l'expedient acadèmic, aquest podrà presentar-se en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès. Si està en un altre idioma, haurà d'anar acompanyat de la seva traducció jurada oficial al català o castellà.

Si desitges optar a l'ampliació de la beca per motius econòmics hauràs de sol·licitar-ho expressament i aportar la documentació addicional requerida que es detalla a continuació:

Sol·licitants que estudien i no treballen

 • Full resum de l'última declaració de la renda de la unitat familiar (a Espanya, model 100).
 • En cas de països on no es dugui a terme la declaració de la renda, document oficial que acrediti que el candidat estudia i no treballa.

Sol·licitants que treballen per compte d'altri

 • Full resum de l'última declaració de la renda (a Espanya, model 100).
 • Última nòmina.
 • Certificat d'ingressos d'empresa (a Espanya, model 190).
 • En cas de candidats de fora d'Espanya, informació oficial sobre el salari mínim interprofessional del país.

Sol·licitants que treballen per compte propi

 • Declaració d'alta d'autònoms.
 • Full resum de l'última declaració impositiva.
 • En cas de candidats de fora d'Espanya, informació oficial sobre el salari mínim interprofessional del país o informació que faciliti una referència comparativa.

Sol·licitants en situació de desocupació

 • Certificat oficial que acrediti la situació de desocupació (a Espanya, disponible a les oficines del Servei Públic d'Ocupació Estatal).

Serà responsabilitat del candidat buscar els ens públics dels quals obtenir els documents necessaris a presentar per a demostrar la seva situació econòmica. Si no s'aporten els documents necessaris, la sol·licitud d'ampliació de beca no serà admesa.

El Comitè de Beques es reserva el dret de demanar documentació addicional al sol·licitant de la beca en el cas que ho consideri oportú per a la seva avaluació.

En determinats casos els candidats poden ser requerits per a realitzar una entrevista personal presencial, telefònica o via Skype. Ens posarem en contacte amb tu per a programar-la.

La Beca Talent no és compatible amb els descomptes que ofereixen els programes Alumni de la UPF i de la UPF-BSM, ajudes pròpies del programa, beques atorgades pel MEC o altres beques pròpies de la UPF-BSM, o finançades per organitzacions externes.

Quan les sol·licito?

Les Beques Talent se sol·liciten i concedeixen d'acord amb les dates estipulades a continuació. Els fons disponibles en cadascuna de les convocatòries disminueixen a mesura que aquestes avancen.

Programes del curs acadèmic 2021-2022

Data límit sol·licitud de beca Concessió de la beca
12/01/2021 setmana del 25/01/2021
23/02/2021 setmana del 08/03/2021
08/04/2021 setmana del 19/04/2021
13/05/2021 setmana del 24/05/2021
08/06/2021 setmana del 21/06/2021
06/07/2021 setmana del 27/07/2021
20/07/2021 setmana del 27/07/2021
02/09/2021 setmana del 13/09/2021
05/10/2021 setmana del 18/10/2021
21/10/2021 setmana del 01/11/2021

Aquest total de rondes queden subjectes als fons disponibles que no s'hagin esgotat en rondes anteriors.
Aquest total de rondes queden subjectes als fons disponibles que no s'hagin esgotat en rondes anteriors.

Recorda que has de presentar la sol·licitud de la beca en el moment d'omplir el formulari de sol·licitud d'admissió al programa que t'interessa i sempre abans que comenci el curs. La Beca Talent no pot ser tramitada per a un màster que ja s'estigui cursant.

Igualment, no s'admeten sol·licituds presentades fora de la data límit, tot i que el màster encara no hagi començat.

Més informació?

Si tens qualsevol pregunta sobre com sol·licitar les Beques Talent, pots posar-te en contacte amb la nostra secretaria de beques a través de l'adreça de correu secretaria.beques@bsm.upf.edu. També podràs consultar les nostres bases al DOGC Núm. 7518 del 18.12.2017.

Podràs trobar informació sobre la tributació de la Beca Talent a les FAQS.

.