Postgrau en Coaching

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

A. COACHING FONAMENTAL

Mètode i pautes del coaching.

 • Mètode i procés del coaching executiu i personal.
  • Mètode científic (CCSS), enfocament i objectiu: definició i protocols. Naturalesa del coaching. L'univers del coaching. Introducció i referències professionals d'interès. Escenaris i beneficis identificats. Avantatges.
  • Acotació i enfocament. Origen i evolució. Relació i diferència amb d'altres disciplines. Etimologia. Modalitats de coaching, perspectiva de les escoles de coaching i tipus d'aplicació.
  • Coaching personal i coaching a l'empresa. Self-coaching. El repte de l'educació a la nova societat, empreses i activitats de negoci. L'organització com a sistema dinàmic: estratègia i gestió del canvi.
  • Anàlisi transaccional. Gestió del comportament humà: lideratge modern (personal i professional). Intervenció per al desenvolupament de la persona, l'organització i el negoci. Situacions de crisi i recerca de sentit i enfocament.
  • Procés introcoaching. Pràctiques supervisades I.
  • Procés introcoaching. Pràctiques supervisades II.
 • Checking de competències del coach, inventari i intervisió: aplicació a la disciplina.
  • Disseny introductori a la conversa de coaching: l'essència del procés i fases de la conversa en el coaching (maqueta i dinàmica). Perspectives del coaching: present i futur
  • Ètica del coaching i els seus actors (I). El canvi personal: definició i desenvolupament.
  • Ètica del coaching i els seus actors (II): enfocament a valors i compromisos. La ICF i l'AECOP-MCC. Introducció a les competències de les associacions professionals de coaching.
  • Recursos i habilitats aplicades al procés: gestió del temps, gestió del canvi i contradicció. Resiliència i coaching. Perspectiva empresarial.
  • Recursos aplicats al procés: resolució de conflictes i millora de l'autoestima. Tractament de l'estrès i la frustració. Estratègies per a la conciliació.
  • Procés introcoaching. Pràctiques supervisades II.
  • Procés introcoaching. Pràctiques supervisades IV.
  • Procés de síntesi de l'aprenentatge i validació: memòria i treball aplicat (enfocament de la tesina del programa avançat). Pla d'acció individual.

B. COACHING AVANÇAT

 • Principis rectors i competencials. Procés, essència i variables.
  • Procés (I). Conversa i maqueta del coaching executiu i personal.
   • El procés de coaching i la seva aplicació: què i per a què. Com.
   • Esquemes de procés: essència i variables (I). Emplaçament i positura. Descripció de l'objectiu. Alternatives i recursos.
   • La conversa de coaching. Metodologia i objectiu. Fases. Reptes i enfocament d'èxit: la clau de volta. Aplicació dels recursos principals del coaching personal.
   • La maqueta del coaching i la seva dinàmica. Aplicació sistematitzada: principis, activitats, competències, procés de conversa, recursos i resultats. Acció i resultats. Avantatges i limitacions a la pràctica real.
   • Procés introcoaching. Pràctiques supervisades V.
   • Procés introcoaching. Pràctiques supervisades VI.
  • Procés (II). Esquemes de procés i variables del coaching executiu i personal.
   • Actituds i rol del coach i del coachee. L'acord i el contracte de coaching.
   • Esquemes de procés i variables del coaching executiu i personal.
   • Esquemes de procés: essència i variables (II). Reaprenentatge i retroalimentació. Pla d'actuació. Seguiment i resultats: progressió i moviments regressius.
   • Eines i utillatges del coaching personal. Experiències d'èxit del professional del coaching.
   • Recursos addicionals vinculats i útils en els processos de coaching. La psicologia com a complement en el procés de coaching.
   • Procés introcoaching. Pràctiques supervisades V.
   • Procés introcoaching. Pràctiques supervisades VI.
 • Coaching avançat (coaching a l'organització i coaching d'equips).
  • Empresa i organització. Coaching a l'empresa. Coaching d'equips i sistemes
  • Coaching a l'empresa i l'organització. Coaching d'equips i sistemes (I). Coaching intern i mentoring. Mentoring: procés, beneficis i fases.
  • Coaching a l'empresa i l'organització. Coaching d'equips i sistemes (II). Tipus d'organització. Sistema, grup i equip. Enfocament del coaching d'equips. Perspectiva sistèmica, evolució permanent. Predicció, transparència, confiança, regles, protocols i promeses, alineació i resultat.
  • Coaching en l'àmbit empresarial. Context (I). El món de l'empresa. Tipus, procés i aliança corporativa. Lloc de treball i competències (visió pràctica).
  • Coaching a l'empresa i l'organització. Coaching d'equips i sistemes (III).
  • Coaching a l'empresa i l'organització. Coaching d'equips i sistemes (IV).
 • Coaching avançat (coaching aplicat).
  • Desenvolupaments específics: aplicacions temàtiques i sectorials.
   • Coaching en l'àmbit de l'educació (I). Coaching per a docents. Com millorar. Diferències i avantatges d'altres formes d'atenció: objectiu i benefici.
   • Coaching en l'àmbit de l'educació (II). Coaching a l'alumne. Universitat i escola. Sistema "per competències" i coaching. Model d'acció tutorial i d'acompanyament. Ensenyament superior.
   • Sector sanitari (I). Avantatges i dificultats. Fonaments i aplicació.
   • Sector sanitari (II). Avantatges i dificultats. Aplicacions pràctiques (casos reals i hàbits de salut).
   • Treball social i coaching. L'acompanyament professional en el treball social.
   • Treball social i coaching. Voluntariat, supervisió, actuació i resultat.
   • Talent a les organitzacions. L'eina superior: coaching, enfocament i aplicacions (I). Bases de la direcció. Codi de conducta i RSC. Ètica empresarial i beneficis. Fixació de metes. Motivació positiva, intel·ligència emocional i coaching.
   • Talent a les organitzacions. L'eina superior: coaching, enfocament i aplicacions (II). Potencial i competències. Aplicació del model de coaching sobre els esquemes. Gestió per competències. Context i treball a l'empresa. Estils personals, socials i directius. El directiu coach.
   • Talent a les organitzacions. L'eina superior: coaching, enfocament i aplicacions (III). Gestió del talent a l'organització. Vincle amb el procés de coaching.
   • Coaching en l'àmbit empresarial: context. El món de l'empresa (II) (visió pràctica i aplicació del coaching).
 • Coaching avançat (el procés del coaching professional).
  • Procés de coaching i variables.
   • Procés introcoaching. Pràctiques supervisades (VII). Pràctica de desenvolupaments específics. Pràctiques enfocades i activitats.
   • Procés introcoaching. Pràctiques supervisades (VIII). Pràctica de desenvolupaments específics. Pràctiques enfocades i activitats.
   • Coaching per a emprenedors. Aplicació de l'eina del coaching en els processos d'autoocupació i creació de negoci, anàlisi de perfil, obstacles i bloqueig. Definició de l'estratègia professional. Palanques i suports. Factors econòmics i pla de negoci: quadre de comandament, pressupost, objectiu i indicadors.
   • Els enneatipus (enneagrama) i el coaching. La perspectiva somàtica i el coaching.
   • Competències professionals i el coach: aplicacions a l'entorn laboral.
   • Treballs col·laboratius i el procés de coaching: aplicacions a la maqueta personal.
 • Coaching avançat (ètica i comercialització).
  • Ètica, associacions professionals i comercialització del coaching.
   • Màrqueting i comercialització del coaching: el mercat i l'entorn. Clients i competidors. Segmentació i targeting: públic objectiu i màrqueting. Cicle relacional. Customer need, communication, convenience, cost to customer. Societat digital. Impacte en el coaching.
   • Codi ètic i competències en el coaching executiu (I). Introducció.
   • Outdoortraining: consolidació, compromís i focalització del coach i el coachee. Experiència vivencial: aprenentatge, seqüència lògica i conclusió. Feedback grupal i individual.
   • Codi ètic i competències en el coaching executiu (II). Visió aplicada.
   • Competències de la ICF. Codi ètic i deontològic de la ICF.
   • Presentació i defensa pública. Tesines (per grup professor-tutor I, II, III).
   • Contrast d'aprenentatges col·laboratius (final). Associacions professionals de coaching.

 

DCEP

Programa de pràctiques i supervisió en coaching.

Objectius:

 • Adquirir experiència transversal i professional en coaching.
 • Aplicar i desenvolupar les core-competències del coach.
 • Ampliar el nivell d'observació i identificar possibilitats d'intervenció.
 • Revisar i retroalimentar l'enfocament personal del procés de coaching.
 • Facilitar processos de supervisió en pràctiques reals.

Característiques:

 • Adreçat a pràctiques de coaching de tipus: personal, executiu i de directiu com a coach.
 • Focalització en les habilitats crítiques.
 • Desenvolupament d'aplicacions enfocades a les situacions més habituals de la pràctica del coaching.
 • Enfocament a l'acció i indicadors de procés.
 • Acords amb diferents entitats per a la col·laboració en el desenvolupament de la pràctica.
 • Sessions gratuïtes i de pagament.
 • Confidencialitat dels noms i referències d'identitat de tots els coachees externs.

Metodologia:

 • Anàlisi de casos reals.
 • Treball amb casos i simulacions dels principals temes i problemàtiques observats en els processos de coaching.
 • Estructuració de sessions de coaching i grups de pràctiques per a la posada en pràctica i definició de pla de carrera professional del coach.
 • Pràctiques de coaching amb d'altres alumnes del programa i amb clients externs (no alumnes del curs).
 • Supervisió per professorat del programa.
 • Pràctiques en processos de mínim tres sessions per coachee.
 • Realització d'un resum escrit per cada procés de coaching (aquest resum s'utilitzarà com a part del procés d'avaluació de l'alumne).
 • Anàlisi d'enregistraments en vídeo sobre sessions de coaching. Enregistrament i anàlisi posterior de sessions realitzades pels alumnes-coach.
 • Utilització en paral·lel de supervisió grupal i individual.

Titulació acadèmica

Diploma de Postgrau en Coaching, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Coaching

.