Postgrau en Coaching

Metodologia

La metodologia del Pograma de postgrau de Coaching (DCEP) empra diverses eines que són fruit de la investigació i la innovació aplicada. Cal destacar el treball cooperatiu i de col·laboració entre els alumnes i el professorat.

Les pràctiques són una part important del programa i es basen a treballar de manera interna amb altres companys i amb persones externes per portar a terme un procés de formació coaching real.

Finalment, cada participant completa el seu propi pla de desenvolupament individual i de transferència dels aprenentatges. Tot aquest procés té continuïtat en el temps, mitjançant la creació d'una xarxa de professionals en coaching que dóna suport i desenvolupament futur.

Coaching

Sessions a l'aula:

 • Exposició teòrica per mòduls.
 • Metodologia pràctica i vivencial.
 • Experimentació personal de les dinàmiques dutes a terme a l'aula i anàlisi posterior per aplicar-les de manera integral en diferents àmbits.
 • Casos pràctics (mètode Harvard) i simulacions.

Pràctiques:

 • Assessorament individualitzat a l'alumne en el desenvolupament de les pràctiques.
 • Presentació dels treballs del programa i del projecte individual final davant del grup.
 • Debat pautat i conclusions.
 • Assaig conductual (role playing).
 • Supervisió one to one.
 • Treball cooperatiu i de col·laboració.

Avaluació

Per superar el Programa de postgrau de Coaching (DCEP) cal:

 • Assistir al 80% de les classes de teoria i pràctica.
 • Lliurar i presentar tots els treballs assignats.
 • Elaborar la monografia corresponent o treball aplicat a cada part amb les característiques predeterminades (dimensió, qualificació i presentació).
 • Fer i aprovar tots els exàmens escrits i/o orals assignats.

Coaching

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'eCampus, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.