Postgrau en Internacionalització de Recursos Humans i Global Mobility

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Aquest programa s'estructura en un únic mòdul que conté tres blocs temàtics. Cada un d'ells correspon a una assignatura. En cada matèria s'aniran abordant els aspectes i conceptes més rellevants i importants que permeten l'elaboració i gestió d'un pla de mobilitat internacional, des d'un enfocament pràctic basat en la realitat professional.

Matèria I: 3 ECTS -25 hores lectives

Comprendre i entendre com ha evolucionat el paper de les àrees de RRHH en els projectes d'internacionalització.

Assignatura: INTERNACIONALITZACIÓ. DIRECCIÓ INTERNACIONAL DE RRHH

Entre altres qüestions s'analitzaran:

· Introducció a l'economia global. Entorn VUCA.

· Gestió estratègica de RRHH. Noves destinacions i nous reptes per RRHH. Nous desafiaments compliance global i gestió de riscos reputacionals.

· Impacte: Noves generacions en la mobilitat global. Nous perfils d'expatriació global nòmades, local plus, commuters, Swaps, etc.

· Gestió estratègica de costos (ROI).

· Cultura de desigualtats. Reducció de les diferències de gènere.

· Repatriació: Definició i implantació del compliment de criteris.

· Gestió del talent en l'àmbit internacional.

· Reclutament, selecció i contractació de personal internacional.

· Dimensió estratègica. Identificació del perfil & posició a cobrir. Criteris. Competències. Base internacional.

· Definició de polítiques d'atracció, retenció i promoció del talent, vinculades a l'estratègia del negoci.

· El valor de l'experiència internacional. Transferència del coneixement.

· Gestió de la diversitat cultural i intel·ligència. Cross Cultural

· Mesures d'integració i adaptació a les diferents cultures.

· Gestió local d'equips multiculturals.

Matèria II: 3 ECTS -25 hores lectives

Aquest bloc té com a objectiu entendre i conèixer tots aquells aspectes considerats com a tècnics, relatius a situacions i qüestions sobre: ​​Compensació i Beneficis i Aspectes Migratoris, Laborals i Seguretat Social, Fiscals, que s'hauran de definir i concretar abans de la partida, específics i diferents per a cada projecte i destinació.

Assignatura: NORMATIVES I PROCEDIMENTS: COMPENSACIÓ-BENEFICIS, LEGALS, LABORALS, FISCALS, MIGRATORIS

Entre d'altres temes s'analitzaran:

· Introducció a les polítiques de compensació i beneficis.

· Estratègies de compensació en entorns multinacionals i el seu impacte en la mobilitat. Paquet retributiu i pràctiques més esteses en matèria de compensació.

· Disseny d'estructures de retribució. Salari més Incentius. Curt / llarg termini. Tipologia de primes i complements. Formats mixtes.

· Processos d'emigració: Preparació i gestió internacional de documents. Requisits. Sol·licitud de permisos de residència i treball, obtenció de poders. Formats.

· Immigració: Lleis i Reglament d'Estrangeria.

· Causes i procediments: Tipologia de contractes i cartes d'assignació internacional.

· Finalització de l'assignació internacional.

· Seguretat Social: Introducció als problemes pràctics de Seguretat Social. Regularització. Convenis internacionals.

· Convenis bilaterals per País. Normatives aplicables.

· Normativa internacional no regulada

· Obligacions fiscals de l'empresa. Residència fiscal situació. Convenis. Impostos. Doble Imposició.

· Legislació: Règim especial per a treballadors residents i desplaçats.

· Incentius Fiscals per tipus de desplaçament: Deduccions Fiscals. Obligacions. Planificació Fiscal.

Matèria III: 3 ECTS -20 hores lectives

Aquest tercer bloc està destinat a conèixer els aspectes rellevants i imprescindibles de cobertura i obligació legal de les empreses pel que fa a la seva responsabilitat en la seguretat i protecció de les persones desplaçades.

L'impacte de la transformació digital a tot projecte d'internacionalització.

Descripció del full de ruta. Pla de Mobilitat Internacional.

Assignatura: SEGURETAT I COBERTURES ASSISTENCIALS. TRANSFORMACIÓ DIGITAL expat

Entre d'altres temes s'analitzaran:

· Seguretat Internacional; anàlisi de riscos reals i potencials, mitjans de protecció i protocols de seguretat, evacuació col·lectiva en situacions d'emergència.

· Travel Risk Management.

· Deure de protecció. Obligacions legals, financeres i morals. Management.

· Cobertures mèdiques i assistencials.

· Relocation Services.

· Gestió i anàlisi de les dades. HR Analytics Expat.

· Solucions tecnològiques per donar suport als projectes de mobilitat.

Treball final (1 ECTS)

Elaboració individual del Pla de Mobilitat Internacional d'una empresa.

Titulació acadèmica

Postgrau en Internacionalització de Recursos Humans i Global Mobility, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.