Postgrau en Compliance

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Estructura bàsica

 • Aspectes essencials d'ètica corporativa (business ethics)
 • Les fonts d'obligacions de compliment: hard law i soft law
 • Models de gestió empresarial GRC
 • Sistemes de gestió de compliment (CMS)
 • Marcs de referència genèrics
 • Marcs de referència específics
 • Desenvolupament pràctic de models de compliment a Espanya
 • Processos de denúncia i investigació interna
 • Classificació de conductes de grup i individuals
 • Competències de comunicació

Casos pràctics durant el programa:

 • Correcció d'iniciatives de negoci inadequades
 • Detecció i gestió de comportaments corruptes
 • Gestió de conductes de compliment no alineades amb els objectius

Temari desenvolupat

I. Aspectes essencials d'ètica corporativa (business ethics). Aspectes de business ethics aplicats al món de les empreses i projectats a aspectes que habitualment produeixen normes d'aplicació interna. Relació de l'ètica en els negocis amb el compliment de les normes i l'establiment d'estàndards voluntaris per damunt dels llindars legals de compliment obligat.

II. Les fonts d'obligacions de compliment: hard law i soft law. Importància de les bones pràctiques i estàndards internacionals com a fonts d'obligacions. La seva naturalesa interpretativa i fins i tot vinculant. Fonts de soft law.

 • Sistema tradicional de fonts del dret i de les obligacions.
 • Fonts de soft law i eficàcia pràctica.
 • Taxonomia de normes tècniques (ISO, ISA, i ISAE).

III. Models de gestió empresarial GRC. Els models de gestió empresarial moderns enquadren les comeses de compliment (compliance) dins models integrats amb la governança i gestió del risc (models GRC). En aquest apartat es tractaran les interaccions entre aquestes tres esferes.

 • Concepte de governança, gestió del risc i compliment (GRC).
 • Models de gestió integrada GRC: aplicacions i solucions.
 • Ubicacions de la funció de compliment en l'organigrama empresarial. III.4 Interaccions entre compliment, control intern i auditoria interna.

IV. Sistemes de gestió de compliment (CMS). A causa de la proliferació de normes que afecten les empreses (de caràcter obligat o autoimposades), es fa necessari disposar de sistemes que permetin una gestió eficaç del seu compliment. A aquests efectes, s'estan elaborant estàndards tant internacionals com nacionals que determinen l'estat de l'art en aquesta matèria.

 • Concepte de CMS i àrees de compliment.
 • Estàndards genèrics i específics.
 • Estructures orgàniques de compliment.
 • Perfil i funcions del compliance officer.
 • Política de compliment i CMS.
 • Estàndard ISO en CMS.
 • Estàndard ISO en ABMS.

V. Marcs de referència genèrics. Tant els estàndards internacionals com els nacionals en matèria de compliment fan ús d'una sèrie de principis i components que es desenvolupen en l'entorn del control intern empresarial. En aquest apartat es tracten aquests marcs de referència genèrics i els principis que s'han desenvolupat a través d'ells.

 • El COSO Framework: COSO I, COSO II i COSO III.
 • El Capability Model d'OCEG.
 • Directrius de l'OCDE.
 • Perfil i funcions del Compliance Officer.
 • L'Australian Standards AS 3806-2006.
 • La norma tècnica d'auditoria IDW AssS 980.

VI. Marcs de referència específics. Per motiu de matèria tècnica o de sector d'activitat, s'han desenvolupat marcs de compliment especialment adaptats a ells. Entre aquests, hi ha els de prevenció de la corrupció, que s'han convertit en models de gestió ètica i font d'inspiració per a un gran nombre de normes sobre la matèria.

 • Les línies directrius del "Corporate Guidelines" de la US Sentencing Commission nord-americana.
 • Les normes OCDE contra la corrupció.
 • La Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) nord-americana.
 • La Bribery Act Britànica.
 • El model de compliment del Codi penal espanyol
 • Tax Governance, Tax Morality i Tax Transparency.
 • Model de prevenció del blanqueig de capitals
 • Entorns de compliment en matèria de competència. VI.9 Entorns de defensa de consumidors en el sector bancari. VI.10 Models de gestió mediambiental.
 • Models de gestió de la privadesa.

VII. Desenvolupament pràctic de models de compliment a Espanya. L'aplicació pràctica de models de compliment necessita seguir tècniques desenvolupades tant arran dels marcs de referència genèrics com dels específics sobre compliment.

 • Risk assessment: priorització de conductes de risc.
 • Polítiques, procediments, controls i investigacions.
 • Mapa de risc de compliment i de prevenció penal.
 • Mesures organitzatives.

VIII. Processos de denúncia i investigació interna. L'aplicació pràctica de models de compliment busca implantar mecanismes de detecció i desenvolupar, posteriorment, processos d'investigació que conjugaran el respecte de la legalitat amb les tècniques forenses més avançades.

 • Canals de denúncia i protocols d'investigació.
 • Garanties de privadesa i no represàlia.
 • Garanties de procediment en la investigació interna.
 • Tècniques d'investigació forense.
 • Obtenció i tractament d'evidències digitals

IX. Classificació de conductes de grup i individuals. El comportament tant dels individus com dels col•lectius de persona s'ha de tenir en consideració tant en el disseny com en l'aplicació de models de compliment. En aquest apartat s'abordaran qüestions essencials de psicologia social que afecten l'àmbit del compliment.

 • Risk assessment: priorització de conductes de risc.
 • Polítiques, procediments, controls i investigacions.
 • Mapa de risc de compliment i de prevenció penal.

X. Competències de comunicació. El comportament tant dels individus com dels col•lectius de persona s'ha de tenir en consideració tant en el disseny com en l'aplicació de models de compliment. En aquest apartat s'abordaran qüestions essencials de psicologia social que afecten l'àmbit del compliment.

 • Tècniques de framing i influència en la propensió al compliment.
 • Tècniques de comunicació en circumstàncies adverses.
 • Comunicació en mitjans. Casos pràctics durant el màster

Casos Pràctics al llarg del programa: 

Tots ells a través de metodologia d'immersió simulada.

1. Correcció d'iniciatives de negoci inadequades

Per mitjà d'aquest cas pràctic es gestionarà una iniciativa comercial inadequada des del punt de vista del compliment, a través de diferents moments:

 • Moment 1. el CO participa en un comitè de llançament de productes en què es planteja una iniciativa molt beneficiosa des del punt de vista de negoci, però que vulnera el dret de la competència.
 • Moment 2. el CO participa en un Consell d'Administració en què s'avalua la iniciativa anterior.

2. Detecció i gestió de comportaments corruptes

Per mitjà d'aquest cas pràctic es gestionarà un supòsit d'incompliment deliberat per part d'una àrea de negoci:

 • Moment 1. un empleat reporta un supòsit greu de corrupció. El CO l'estudia. Afecta el responsable de la unitat de negoci més rellevant de l'organització.
 • Moment 2. després d'un període d'investigació, en què s'involucra el Departament de Compres, es confirma el cas de corrupció. El CO prepara el report per al Consell d'Administració.
 • Moment 3. el CO reporta el cas de corrupció davant el Consell d'Administració.

3. Gestió de conductes de compliment no alineades amb els objectius

Per mitjà d'aquest cas pràctic es gestionarà una situació en què el responsable de compliment d'una àrea concreta no es mostra alineat amb els objectius de compliment declarats per l'organització:

 • Moment 1. en una reunió del Compliance Committee, el responsable de l'àrea fiscal reporta l'execució d'una reestructuració fiscal d'alt risc. La política de compliment i els valors de l'organització es declaren expressament conservadors. El CO manifesta la seva opinió.
 • Moment 2. el CO presenta el report mensual de compliment al Consell d'Administració. Explica la seva visió pel que fa a la iniciativa fiscal.

Titulació acadèmica

Al final del programa rebràs doble titulació de Postgrau en Compliance per la Universitat Pompeu Fabra i per la Universitat Carles III.

.