Informació per a:

 • Màsters
 • Postgraus
 • Cursos
 • Professorat i recerca
 • Coneix la UPF-BSM

Sense regulació del teletreball internacional

4 Enero - 2022
Teletreball

Mariano de les Heras, director del Màster en Gestió i Direcció de Persones en les Organitzacions

--

La intrusió a escala global de la covid-19 va provocar en l'entorn empresarial una imprescindible i necessària acceleració dels seus processos d'automatització i digitalització.

On entre altres aspectes a considerar, destaca el creixement exponencial d'un format laboral ja conegut: el teletreball.

Format laboral que també s'ha incorporat als processos de mobilitat internacional de persones, després de l'impacte directe provocat per la irrupció de la pandèmia.

La seva extrapolació al context internacional l'ha definit com a teletreball internacional i serà present en la composició de tot projecte de mobilitat internacional de persones en aquelles assignacions que validin la seva aplicació en determinats rols, on es consideri que part de les seves funcions siguin susceptibles de poder ser realitzades en format remot.

El treball internacional substituirà les actuals figures de mobilitat internacional? No, la presencialitat continuarà sent clau en un nombre significatiu de processos (segons tipologia del projecte i sector).

Teletreballador ≠ treballador desplaçat

Una nova realitat d'assignacions que les organitzacions hauran de tenir en compte i també adaptar-se ja que coexistirà amb les actuals posicions definides en els diferents processos de mobilitat internacional.

On i a grans trets, podríem definir aquest nou format internacional, com una nova forma laboral que permetrà a l'empleat la realització del treball a través de tecnologies de la informació mitjançant una relació laboral que ha estat generada des d'un país diferent al de l'empresa que contracta el treballador.

Un model flexible que permetrà, contractar un treballador d'un altre país diferent al de la seu on està situada l'empresa que el contracta, per a treballar en remot mitjançant mitjans informàtics, telemàtics, des del seu país de residència, sense necessitat d'integrar-se en cap estructura empresarial del país de destí.

Posició que, entre altres avantatges, pot generar oportunitats de captació del talent a escala global.

I on com tot format laboral present en un entorn internacional, necessita comptar amb un marc jurídic que empari i doni cobertura legal a aquest canvi de cultura laboral.

I on, a dia avui i tot i el creixement exponencial d'aquesta nova figura internacional, manca de regulació normativa en aspectes migratoris, laborals i Seguretat Social, prevenció de riscos laborals i fiscalitat, propis de la mobilitat internacional de persones.

Serveixi com a exemple la definició de la llei de Treball (Reial decret llei 28/2020 de 22 setembre de Treball a distància), en la qual no es contempla ni es regula la situació del teletreball internacional. A nivell europeu tampoc existeix regulació.

“Traslladar el treball al lloc de l'empleat i no l'empleat al lloc de treball en un context internacional”

Una realitat ja coneguda i posada en coneixement als diferents organismes de l'administració competents en aquestes matèries, a través d'estudis com el Llibre blanc de Teletreball Internacional elaborat i presentat el 2021 pel FEEX (Associació Espanyola de Mobilitat Internacional).

Davant això, donada la no existència de regulació específica i amb la màxima d'anticipar-se i evitar l'incompliment d'aquests aspectes normatius, el recomanable és, en aquest moment, analitzar les diferents casuístiques identificades en cadascun dels apartats no regulats, sobre la base de les normatives definides pels països d'origen i destinació.

Sent molt conscients de la manca de normativa i la necessitat de comptar amb un marc jurídic al més aviat possible, també és molt necessari considerar altres aspectes rellevants.

En primer lloc, aquesta posició requereix una pràctica voluntària per les parts, on l'empresa haurà de complir amb concretes necessitats d'àmbit organitzatiu i l'empleat, complir amb determinades obligacions.

La figura del responsable o manager serà una peça clau en aquesta nova forma laboral, que haurà d'assumir el que podríem qualificar com una mena de gestió més freda i centrada en la tasca

També que eines o tecnologies s'identificaran i es van implantar, que hauran de comptar amb estrictes i eficaces solucions en ciberseguretat amb l'objectiu bloquejar i contrarestar tot tipus d'eventual amenaça interna o externa en un entorn internacional.

La definició d'una política de teletreball remot? Amb tota seguretat necessària per a recollir aspectes com ara: 

 • Una definició de teletreball internacional, la qual cosa entén l'organització i quins supòsits integrarà.
 • Funcions, legislació quan escaigui, marc laboral, fiscal, migratori en el qual es va sustentar la relació laboral.
 • La identificació de factors legals o funcionals que desaconsellin o limitin aquest format.
 • Model retributiu, fix, variable, complements.
 • Flexibilitat, jornada de treball, desconnexió digital.
 • Polítiques de formació, transmissió de la cultura empresarial, programes d'acolliment (objectiu: aconseguir una ràpida integració).
 • La figura del responsable o manager serà una peça clau en aquesta nova forma laboral, que haurà d'assumir el que podríem qualificar com una mena de gestió més freda i centrada en la tasca.

Una gestió que amb tota seguretat va estar basada en la confiança i delegació i que va implicar una definició d'objectius clars i precisos amb base en consecució de ràtios de productivitat i compliment.

On per a això haurà de desenvolupar:

 • Competència d'intel·ligència cultural.
 • Capacitat per a gestionar remotament equips multiculturals.
 • Comunicació remota efectiva.

Quant al perfil de l'empleat, s'hauran de contemplar competències tals:

 • Un alt nivell d'autonomia.
 • Creativitat / proactivitat.
 • Gestió del temps i organització.
 • Planificació (gestió de projectes).
 • Adaptació al canvi.
 • Resiliència, empatia.
 • Habilitats i competències digitals en entorns remot (mindset digital).
 • Obertura de ment i capacitat d'aprenentatge.

El teletreball internacional és una realitat amb destacable nivell de complexitat, actualment, mancada de regulació i no exempt de riscos, però que pot generar diverses oportunitats d'àmbit internacional per a una empresa o organització.
 

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic