Informació per a:

 • Màsters
 • Postgraus
 • Cursos
 • Professorat i recerca
 • Coneix la UPF-BSM

AJUTS COVID-19

11 Junio - 2020

Bases de la Primera convocatòria d'ajuts als estudiants de la comunitat UPF-BSM davant la situació de COVID-19

1. Àmbit d'aplicació

1.1 El COVID-19 ens ha afectat de manera molt negativa a la majoria d'entitats i persones. Hi ha persones de la Comunitat Universitaria de l'Escola que es poden trobar davant de dificultats que afectin de manera greu a la seva economia. Per aquest motiu, l'Escola ha decidit mobilitzar recursos que puguin contribuir, encara que sigui modestament, a millorar la situació.

Aquests ajuts van adreçats als estudiants de la UPF-BSM matriculats en ensenyaments oficials i propis de postgrau i de màster a l'any acadèmic 2019-2020 i sempre que el programa s'hagi cursat en el moment de publicació del Real Decret 463/2020 de declaració de l'estat d'alarma.

1.2 Els ajuts d'aquesta Primera convocatòria es podran atorgar només una vegada.

2. Finançament

2.1 La UPF-BSM assegura la dotació d'un mínim de 100.000€ per al funcionament d'aquests ajuts.

2.2 També s'hi afegiran les aportacions efectuades per persones físiques (professors, personal de gestió de l'Escola, alumnes, antic alumnes i altres persones) o jurídiques (membres del patronat de l'Escola i altres organitzacions) la finalitat de les quals sigui dotar aquests ajuts.

3. Modalitats dels ajuts

3.1 Les modalitats dels ajuts consisteixen en:

 • Entrega d'una quantitat econòmica com a contribució als alumnes destinataris en concepte d'adquisició dels dispositius necessaris per seguir la formació en remot (tablet, ordinador o wifi) o per altres finalitats similars.
 • Entrega d'una quantitat econòmica com a compensació de la despesa de salut (malaltia del COVID-19) i no coberta per la Seguretat Social.
 • Entrega d'una quantitat econòmica per compensar l'ajut deixat de percebre per la interrupció de pràctiques curriculars a empreses.

L'import dels ajuts dependrà de cada cas, però s'estima entre 500 euros i 2.000 euros per alumne beneficiari, atenent a la situació econòmica del sol·licitant i pel caràcter limitat del fons d'ajut disponible, segons el que consideri la Comissió de selecció.

Retencions:
L'ajut estarà subjecte a la retenció fiscal corresponent.

4. Requisits

Els sol·licitants que vulguin optar a aquests ajuts han de complir els requisits següents:

4.1 Estar cursant a la UPF-BSM uns estudis oficials o propis de postgrau o màster a l'any acadèmic 2019-2020 i que el programa que estan cursant s'hagi vist afectat per la publicació del Real Decret 463/2020 de declaració de l'estat d'alarma (els alumnes matriculats a programes finalitzats abans de que es decretés l'estat d'alarma no es poden acollir a aquest programa d'ajuts).

4.2 Acreditar que la seva situació econòmica durant el darrer trimestre de l'any acadèmic 2019-2020 s'ha vist alterada per la crisi del COVID-19 per causes com atur, impacte a la unitat familiar, etc.

4.3 El compliment de les condicions i requisits previstos a la convocatòria no implicarà necessàriament la concessió de l'ajut, el qual està subjecte a les disponibilitats pressupostàries.

5. Sol·licitud

5.1 Els estudiants que vulguin optar a aquests ajuts han de sol·licitar-ho a partir de la data de publicació de la convocatòria fins el 30 de juny del 2020.

5.2 La convocatòria, que inclourà el formulari de sol·licitud corresponent, es publicarà a la pàgina web de la UPF-BSM i caldrà presentar la sol·licitud acompanyada de la documentació acreditativa a l'adreça electrònica ajutscovid19@bsm.upf.edu.

6. Documentació

6.1 Els sol·licitants han d'aportar necessàriament la documentació següent:

 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Documentació acreditativa suficient de la situació econòmica: document acreditatiu emès per un organisme oficial / estatal de la situació d'atur, certificat de defunció d'algun dels sustentadors de la unitat familiar o altres documents, segons correspongui.
 • Número de compte i certificat de titularitat d'aquest compte.

6.2 Potestativament, els sol·licitants poden aportar informes dels Serveis Socials justificant la situació econòmica al·legada, o qualsevol altre document que considerin oportú.

7. Procediment de selecció

7.1 Les sol·licituds presentades seran analitzades per una Comissió de selecció constituïda a l'efecte i que estarà composada per la Gerent, la Secretària General, i el Cap d'Administració i Finances.

7.2 La Comissió de selecció establirà un ordre de prioritat de les sol·licituds atenent la situació de greus dificultats econòmiques familiars i determinarà la modalitat de l'ajut a concedir a cada sol·licitud.

7.3 La Comissió de selecció resoldrà les sol·licituds en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la data límit de presentació de les sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

7.4 La resolució es comunicarà individualment per correu electrònic. La resolució indicarà import concedit o motiu de denegació de la sol·licitud, segons correspongui.

7.5 Es faculta la Comissió de selecció per decidir totes aquelles qüestions que no es trobin previstes en aquestes bases.

8. Autorització per a l'obtenció de dades

La presentació de la sol·licitud d'aquest ajut comporta l'autorització a la UPF-BSM per obtenir i contrastar les dades necessàries amb els organismes públics, universitats o centres d'estudis d'ensenyament superior que correspongui en cada cas, amb l'objectiu de resoldre el procediment.

9. Comunicacions als sol·licitants

Les comunicacions amb les persones sol·licitants es faran únicament mitjançant l'adreça de correu electrònic que les persones interessades hagin fet constar a la sol·licitud.

10. Protecció de Dades

10. 1.- Informació bàsica sobre Protecció de dades.

10.1.1.- Responsable: El responsable del tractament de les dades personals del sol·licitant i/o beneficiari és la FUNDACIÓ INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTÍNUA (d'ara endavant, "Fundació IDEC o UPF-BSM"), fundació privada titular del centre docent privat d'ensenyament superior, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra denominat "Barcelona School of Management", amb domicili social a Barcelona, C/Balmes, 132.134, 08008 i amb correu electrònic de contacte a l'efecte de protecció de dades de caràcter personal rgpd@bsm.upf.edu

10.1.2.- Finalitats i legitimació:

UPF-BSM realitzarà el tractament de les dades de caràcter personal dels sol·licitant i/o beneficiaris, en virtut de l'execució d'aquestes bases legals, amb les finalitats següents:

 • Per a analitzar l'adequació del sol·licitant i poder realitzar un procés d'assignació per a la possible concessió de l'ajut.
 • Per a procedir al pagament corresponent en cas que se li concedeixi l'ajut.
 • Per a complir els drets i obligacions que l'ajut impliquen per a la UPF-BSM i per al beneficiari.

10.1.3.- Destinataris: No es cediran les dades personals dels sol·licitant i/o beneficiaris a tercers excepte obligació legal o en el seu cas i sempre que aquest accés i tractament de dades sigui imprescindible per a la prestació d'un servei concret a la UPF-BSM. UPF-BSM en tot cas subscriurà el corresponent contracte d'encarregat de tractament amb cadascun d'aquests terceres, els quals tractaran les dades exclusivament per a les finalitats que es determinin en cada cas.

10.1.4.- Conservació de les dades: Les dades personals dels sol·licitant i/o beneficiaris es conservaran al llarg de tot el període per a concessió dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria i durant el compliment dels drets i obligacions assumides per la UPF-BSM i pel beneficiari descrites a aquestes bases legals. I una vegada finalitzat aquest, el termini necessari per a complir amb les obligacions legals aplicables.

10.1.5.-Drets: Els interessats podran exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat de dades i oposició.

Per a l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot enviar la seva sol·licitud, adjuntant còpia del seu DNI passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui, a Balmes 132-134, 08008, Barcelona; o a través de l'adreça de correu electrònic següent: rgpd@bsm.upf.edu

En tot cas, l'interessat té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si ho estima oportú.

10.2.- Informació Addicional

Pot/n obtenir informació addicional en la política de privacitat de la UPF-BSM publicada a la web a l'adreça https://www.bsm.upf.edu/ca/politica-de-privacitat.

11. Revocació de l'ajut

La Comissió de selecció podrà revocar l'ajut en cas de comprovar que s'han falsejat les dades o que hi ha un incompliment dels requisits d'aquesta convocatòria.

Temes relacionats

Programa UPF-BSM+

MESURES ADOPTADES UPF-BSM

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic