Màster Universitari en Màrqueting

Metodologia

La Barcelona School of Management es distingeix per oferir una experiència d'aprenentatge interactiu. Les classes s'imparteixen en forma de conferències i seminaris.

Els seminaris permeten als participants compartir idees i experiències, així com diferents punts de vista. Molts dels seminaris es basen en casos pràctics, i la majoria dels treballs es duen a terme en equip. Els casos pràctics contenen els elements necessaris per aplicar models i tècniques d'adquisició de coneixements. Igualment, les simulacions permeten experimentar els coneixements que s'han après en els seminaris. Les classes són molt interactives i s'avaluen de manera continuada. L'exercici acadèmic de cada estudiant s'avalua contínuament per mitjà d'exàmens escrits i treballs.

PROJECTE DE MÀSTER:

El programa inclou un projecte individual que es treballa al llarg del curs. El projecte:

 • ha de donar resposta a un repte professional connectat amb la realitat: pot abordar qualsevol problema, oportunitat o iniciativa que sigui de l'interès de l'estudiant.
 • connecta la teoria apresa a classe amb la pràctica professional.
 • constitueix una oportunitat d'interacció, debat, contrast d'idees i d'aprenentatge entre iguals.

ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT:

La Direcció del programa assigna un mentor a cada estudiant d'acord a les característiques del seu projecte. El mentor:

 • actua com a guia i desafia el pensament i les idees del participant.
 • ajuda el participant a identificar docents, projectes, empreses i activitats de referència amb els quals poder contrastar i enriquir el seu projecte.

AVALUACIÓ

 

El sistema d'avaluació estarà basat en:

 • Assistència a les classes presencials
 • Assistència als seminaris d'experiències professionalitzadores
 • Tutories presencials per personalitzar del procés d'aprenentatge

Fora de l'aula es combinaran:

 • El projecte individual
 • L'estudi personal i l'experiència de pràctica professionalitzadora
 • El treball en grup

Cada docent podrà distribuir de forma particular el pes creditici que es dedica a classes presencials, seminaris i tutories o la càrrega de treball individual i en grup de l'alumne.

L'alumne serà avaluat en base a examens i/o treballs a presentar en finalitzar cada assignatura i a la presentació i superació del treball final del màster.

  Eines

  Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

  .