Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

El Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament consta d'un total de 60 crèdits ECTS. Les assignatures de 1 a 7 tenen, cada una, un valor de 6 crèdits; l'assignatura 8 té un valor de 8 crèdits i el treball final de màster val 10 crèdits.

A continuació es detallen els mòduls del programa:

Assignatura 1. Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (1): conceptes bàsics.

Assignatura 2. Tècniques quantitatives aplicades a la gestió de serveis sanitaris. 

Assignatura 3. Economia i polítiques de finançament del medicament. 

Assignatura 4. Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (2): avenços. 

Assignatura 5. Gestió del medicament en els sistemes sanitaris. 

Assignatura 6. Economia de la salut (1): oferta.

Assignatura 7. Economia de la salut (2): demanda. 

Assignatura 8. Tècniques de modelització en l'avaluació econòmica de medicaments i tecnologies sanitàries. 

Assignatura 9. Treball Final de Màster (TFM). Per cursar aquest mòdul cal haver superat els 8 primers mòduls.

CONTINGUTS

ASSIGNATURA 1: Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (1): conceptes bàsics.

Professors: Jaume Puig Junoy

L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix a guiar l'alumne en la introducció al coneixement dels aspectes bàsics i fonamentals de les tècniques i els instruments bàsics de l'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques mitjançant la seva aplicació a diversos casos d'estudi. Aquest mòdul constitueix la primera part d'un conjunt de dos mòduls docents amb aquests objectius.

 • Unitat 1. Els mètodes d'avaluació econòmica de medicaments, tecnologies mèdiques i programes de salut.
 • Unitat 2. L'anàlisi de costos en l'avaluació econòmica (1).
 • Unitat 3. L'anàlisi cost-utilitat.
 • Unitat 4. L'anàlisi cost-benefici (1).

ASSIGNATURA 2: Tècniques quantitatives aplicades a la gestió de serveis sanitaris.
Professor: Pilar García Gómez

L'objectiu d'aquest mòdul consisteix a proporcionar les eines bàsiques per analitzar el comportament conjunt de variables d'interès en la gestió farmacèutica i sanitària. Es tracta d'aprendre a interpretar els resultats d'una selecció de tècniques d'anàlisi estadística i economètrica que poden ser útils en la presa de decisions en aquest àmbit.

 • Unitat 1. Mesurament de la relació entre despesa en medicaments i renda.
 • Unitat 2. Els determinants de l'eficàcia d'un tractament.
 • Unitat 3. L'elaboració de pressupostos de farmàcia i el comportament del prescriptor.
 • Unitat 4. La regressió logística.

ASSIGNATURA 3: Economia i polítiques de finançament del medicament.
Professors: Jaume Puig Junoy

L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix a guiar el participant en l'anàlisi de la justificació i l'efectivitat de les principals polítiques de regulació i de finançament dels medicaments en un sistema de salut.

 • Unitat 1. La despesa farmacèutica: interpretació i característiques distintives del mercat.
 • Unitat 2. Les assegurances i la demanda de medicaments.
 • Unitat 3. La regulació del preu dels medicaments.
 • Unitat 4. Patents i polítiques de foment de la competència en el mercat farmacèutic.

ASSIGNATURA 4: Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (2): avenços.
Professors: Jaume Puig Junoy

L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix a guiar l'alumne en el coneixement d'alguns avenços recents en la utilització de les tècniques i els instruments de l'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques mitjançant la seva aplicació a diversos casos d'estudi. Aquest mòdul constitueix la segona part d'un conjunt de dos mòduls docents amb aquests objectius.

 • Unitat 1. L'anàlisi de costos en l'avaluació econòmica (i 2).
 • Unitat 2. L'anàlisi cost-benefici (i 2).
 • Unitat 3. Models i incertesa en l'avaluació econòmica.
 • Unitat 4. Utilització i aplicació de l'avaluació econòmica en la presa de decisions.

ASSIGNATURA 5: Gestió del medicament en els sistemes sanitaris.
Professors: Josep Lluís Segú i Gonzalo de Miquel Serra.

L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix a guiar l'alumne en les possibilitats d'aplicació de la utilització racional dels medicaments amb la finalitat de garantir la millor utilització possible del recurs farmacològic tant des del punt de vista de l'efectivitat com de l'eficiència de les intervencions farmacològiques mitjançant la seva aplicació a diversos casos d'estudi.

 • Unitat 1. Podem gestionar el medicament?: la visió de la microgestió.
 • Unitat 2. Elements per a la gestió del medicament en els sistemes de salut: la visió de la microgestió.
 • Unitat 3. Operativització de la gestió del medicament en entorns micro: informació, coresponsabilització, integració i avaluació.
 • Unitat 4. El procés de desenvolupament de nous fàrmacs: la perspectiva de la indústria farmacèutica.

ASSIGNATURA 6: Economia de la salut (1): oferta.
Professors: Carlos Campillo i Marisol Rodríguez.

L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix a guiar el participant en l'anàlisi econòmica del funcionament del sector de la salut i del comportament econòmic dels agents que hi intervenen, amb especial referència a l'aplicació dels conceptes i els instruments econòmics a la gestió dels serveis de salut. Aquest objectiu es desenvolupa de manera conjunta en aquest mòdul i al mòdul 7 d'aquest programa de formació.

 • Unitat 1. Economia i aplicabilitat al camp de la salut.
 • Unitat 2. La funció de producció de salut i l'anàlisi de la despesa en salut.
 • Unitat 3. Els mercats de béns i serveis de salut.
 • Unitat 4. Costos, sistemes de pagament i incentius en la producció de serveis de salut.

ASSIGNATURA 7: Economia de la salut (2): demanda
Professors: Carlos Campillo i Marisol Rodríguez.

L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix a guiar el participant en l'anàlisi econòmica del funcionament del sector salut i del comportament econòmic dels agents que hi intervenen, amb especial referència a l'aplicació dels conceptes i els instruments econòmics a la gestió dels serveis de salut. Aquest objectiu es desenvolupa de manera conjunta en aquest mòdul i al mòdul 6 d'aquest programa de formació.

 • Unitat 1. La demanda de salut i d'atenció mèdica.
 • Unitat 2. La variabilitat en la pràctica mèdica (VPM).
 • Unitat 3. Tecnologia, contractació externa i competència en els serveis de salut.
 • Unitat 4. L'objectiu d'equitat en salut: teoria i aplicacions.

ASSIGNATURA 8: Tècniques de modelització en l'avaluació econòmica de medicaments i tecnologies sanitàries.
Professors: José Manuel Rodríguez Barrios i Carlos Crespo Palomo.

L'objectiu del seminari és dotar el participant d'habilitats i capacitats pràctiques a l'hora de buscar solucions a un problema d'avaluació econòmica en salut. Per aconseguir-ho, es revisaran els conceptes de l'anàlisi de decisions i de les tècniques de modelització en avaluació econòmica per fer èmfasi en el desenvolupament pràctic de models d'anàlisi de decisió i models de Markov que comparin diversos cursos d'acció, programes de salut, intervencions sanitàries o tractaments complementaris. D'aquesta manera el participant afronta, al llarg del mòdul, els problemes típics de l'aplicació pràctica dels models d'avaluació econòmica i desenvolupa diferents eines per solucionar-los.

 • Unitat 1. Introducció a les tècniques de modelització en els estudis d'avaluació econòmica de tecnologies sanitàries.   
 • Unitat 2. Fases d'elaboració d'un model.
 • Unitat 3. Introducció als models de Markov.
 • Unitat 4. Models de Markov avançats. Maneig de la incertesa mitjançant models probabilístics. 
 • Unitat 5. Tècniques estadístiques i eines per l'elaboració de models de decisió.

ASSIGNATURA 9: Treball final de màster (TFM).
Coordinadors: Carles Campillo Artero y Jaume Puig-Junoy.

El tutor s'assignarà de manera individualitzada a cada participant depenent del tema escollit per a l'elaboració del TFM. La direcció del curs assignarà a cada participant un tutor que portarà a terme el seguiment i el control de les activitats i servirà de suport per als dubtes que puguin sorgir al llarg de la realització del curs.

El TFM consisteix a redactar un document, sobre un tema que escollirà cada un dels participants, que contingui elements d'anàlisi econòmica al voltant d'alguns dels punts d'interès de les matèries i els continguts del curs.

Titulació acadèmica

 • La realització de les assignatures 1 a 8 més l'informe final (Assignatura 9) permet l'obtenció del Máster Universitario en Economía de la Salud y del Medicamento, expedit per la Universitat Pompeu Fabra i el Ministeri d'Educació.

Títol màsters universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol.

.