Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament

Metodologia

Requisits tècnics

PC amb càmera i micròfon. La càmera i el micròfon seran necessaris per la defensa del Treball de Final de Màster.

El Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament s'imparteix totalment a través d'un entorn virtual d'aprenentatge. La metodologia didàctica situa el participant en el centre del procés d'ensenyament-aprenentatge i es fonamenta en l'estudi i la realització de casos pràctics, la participació en fòrums de discussió, la realització d'exercicis individuals d'avaluació i activitats cooperatives. Tots els punts del temari inclouen a més activitats d'autoavaluació. Cada un dels vuit primers mòduls s'organitza en 4 unitats didàctiques, compostes per:

• Una descripció precisa dels objectius i de les habilitats que el participant haurà d'adquirir.

• Un test introductori que el participant haurà de fer per poder continuar.

• Els continguts didàctics als quals el participant podrà accedir en format web i que també podrà descarregar-se i imprimir, si vol.

• Les activitats d'autoavaluació corresponents, que consisteixen en la realització de diversos exercicis de manera interactiva. Són tests i exercicis pràctics que es resolen de manera immediata amb el feedback de les solucions.

• Un exercici final d'avaluació personalitzat per a cada participant i format per deu preguntes de tipus test amb quatre opcions de resposta, amb només una de correcta. El participant fa aquest exercici final en l'espai virtual de l'assignatura i obté la qualificació immediatament.

• Una activitat d'avaluació, individual o en grup, que forma part de l'avaluació del rendiment acadèmic de cada participant.

• Un accés personalitzat al tutor del mòdul mitjançant correu electrònic.

• Complements de l'aprenentatge: bibliografia complementària, articles relacionats i diversos vincles.

La durada de cada unitat didàctica serà de dues setmanes. Cada unitat didàctica s'imparteix durant dues setmanes (de dimecres a dimarts), de manera que el participant podrà, si vol, aprofitar el cap de setmana per fer les activitats. S'establirà un període especial per a la realització dels exercicis de recuperació corresponents a les unitats didàctiques que no hagin estat superades.

El mòdul 8 consta de 5 unitats didàctiques. 

Avaluació

L'avaluació de cada un dels 8 primers mòduls es durà a terme de la manera següent:

  • El 75% de la qualificació correspondrà a la mitjana de les puntuacions obtingudes en els exercicis finals de cada una de les quatre unitats didàctiques. Per superar cada mòdul, el participant haurà de tenir una puntuació igual o superior a 5 en tres dels quatre exercicis finals de cada unitat didàctica. Es considera superat l'exercici final si el participant obté un mínim de cinc respostes sobre 10 (o xifra equivalent si el nombre de preguntes és diferent de 10). En cas que no s'hagin superat almenys els exercicis finals de tres unitats didàctiques, el mòdul queda automàticament pendent.
  • El 25% de la qualificació correspondrà a la nota obtinguda en l'activitat individual o de grup que s'estableixi per a cada mòdul.
  • En cas de no superar el mòdul, s'establirà un període de temps durant el curs acadèmic al llarg del qual el participant tindrà la possibilitat de fer, per segona i última vegada, un altre exercici final per a les unitats didàctiques no superades. L'activitat individual o en grup que es faci per a cada mòdul no tindrà període de recuperació.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos online de la UPF Barcelona School of Management s'adrecen a professionals que prefereixen un treball basat 100% en la comunicació virtual, sense assistència a sessions presencials. Aquest tipus d'aprenentatge requereix la participació activa de l'estudiant a través d'una àmplia diversitat de recursos online (documentació, bibliografia, eines 2.0, vídeos i aplicacions interactives, etc.) que faciliten l'aprenentatge, l'execució de les activitats pràctiques i l'adquisició de competències clau.

.