Màster en Comunicació Política i Institucional

Metodologia

La metodologia s'articula basant-se en la tipologia de sessions següent:

  • Sessions teòriques. En aquestes sessions s'impartiran coneixements fonamentals i avançats sobre mètodes aplicables a les pràctiques professionals de la comunicació política i institucional.
  • Sessions d'anàlisi de casos. En aquestes sessions s'oferiran explicacions descriptives, analítiques, crítiques i d'avaluació de processos concrets del desenvolupament de campanyes que s'han dut a terme i dels resultats que han tingut. En aquestes sessions s'estimularà els estudiants perquè participin en l'anàlisi crítica i l'avaluació de les propostes presentades i dels resultats obtinguts.
  • Sessions pràctiques. En aquestes sessions, les pràctiques es desenvoluparan a partir d'explicacions concretes oferides en sessions teòriques o en sessions d'estudi de casos, en què es planteja l'execució d'exercicis per solucionar un problema de comunicació política o institucional. Les pràctiques les avaluaran els professors que les hagin plantejat en les sessions teòriques o d'anàlisi de casos.
  • Conferències. En aquestes sessions, diferents professionals d'àmbits específics de la comunicació política i institucional oferiran una conferència, seguida d'un debat amb els estudiants, sobre el seu àmbit d'especialització.
  • Sessions de tutoria de projecte. Fer el projecte suposa, principalment, un treball personal per part de l'estudiant, però a la vegada aquest treball el tutoritzen, de manera contínua i en les diferents fases, professors que orienten els estudiants i n'avaluen constantment el procés de treball.

El projecte final, també conegut com a treball final de màster, és un treball que pot realitzar-se de manera individual o grupal (màxim grups de tres persones) i que exigeix posar en pràctica els coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del curs. Aquest treball pot tenir una vessant pràctica (dissenyar una campanya de comunicació institucional, per exemple) o un vessant teòrica (analitzar l'ús de les xarxes socials d'un partit en un període electoral concret, entre d'altres) i, en qualsevol d'ambdós casos, finalitza amb una presentació pública davant un tribunal compost per tres professors del programa.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.