Postgrau en Gestió i Dinamització de Projectes d'Envelliment Actiu i Saludable ("Active & Healthy Ageing Project Management")

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Persones grans: procés evolutiu

 1. El procés d'envellir. La vellesa i les seves etapes.
 2. Canvis físics i psicològics de l'envelliment.
 3. Qualitat de vida en l'envelliment: autonomia i dependència.
 4. L'aprenentatge de la gent gran.

Persones grans i societat

 1. Demografia i sociologia de l'envelliment.
 2. Polítiques socials. Recursos.
 3. Accessibilitat. Mobilitat. Ciutats amigues de la gent gran.
 4. La representació social de la vellesa. La imatge.
 5. La discriminació per edat. Els maltractaments.

Persones grans actives

 1. Concepte de 'persona gran activa'.
 2. Envelliment actiu. Eixos fonamentals: salut, participació i seguretat.
 3. Polítiques per a un envelliment actiu. Eines per a la seva gestió i avaluació.
 4. Jubilació laboral. Envelliment productiu. Oci actiu.

Estratègies per promoure la participació de les persones grans

 1. Les polítiques de participació. Nous models de participació.
 2. L'associacionisme de les persones grans.
 3. Integració de les persones grans a la comunitat.

El voluntariat sènior

 1. Experiències innovadores.
 2. Estratègies d'actuació. Models de gestió.

Eixos d'intervenció en grups de persones grans

 1. La formació i la cultura com a elements dinamitzadors.
 2. El temps de lleure relacional.

Els programes i projectes intergeneracionals

 1. La solidaritat entre generacions.
 2. Propostes originals. Projectes que han funcionat.

Els equipaments/espais de lleure i de salut per a les persones grans

 1. L'organització del temps d'oci per a un envelliment actiu i saludable.
 2. Models i funcions dels diversos equipaments públics i privats.

Bones pràctiques i innovació en envelliment actiu i saludable

 1. Polítiques i actuacions. Les millors pràctiques en el món.
 2. Iniciatives de les Administracions i del sector privat. Projectes pioners.
 3. Programes de l'OMS i de la Unió Europea.

Recursos per a un envelliment actiu i saludable

 1. Estimulació de la memòria i de la motricitat.
 2. Altres activitats i teràpies diverses.
 3. Innovacions i bones pràctiques.

Titulació acadèmica

Curs de postgrau de Dinamització de Projectes en Envelliment Actiu, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.