Postgrau en Gestió i Dinamització de Projectes d'Envelliment Actiu i Saludable ("Active & Healthy Ageing Project Management")

Metodologia

  • El total d'hores lectives (presencials) serà de 50.
  • L'alumne/a haurà de dedicar un temps de treball personal d'estudi, ja sigui individualment o en grup.
  • S'indicaran unes lectures obligatòries.
  • L'alumne/a disposarà d'un tutor/a per a l'elaboració del projecte o la memòria final de postgrau.
  • Es podran programar visites a entitats i a equipaments públics i privats, que seran optatives

Avaluació

  • Assistència a classe (per obtenir el diploma cal assistir a un mínim del 80% de les 50 hores de classes programades).
  • Treballs individuals o en grup que es podran demanar durant el curs.
  • Projecte o memòria final.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.