Postgrau Online en Economia de la Salut

Metodologia

El Postgrau Online en Economia de la Salut s'imparteix totalment a través d'Internet. La metodologia didàctica situa el participant al centre del procés d'aprenentatge i se centra en l'estudi de casos i en la participació en fòrums de discussió.

Tots els punts del temari inclouen proves basades en preguntes d'autoavaluació. L'avaluació final de cada mòdul es realitzarà a través de qüestionaris disponibles a la web del curs.

Cada un dels mòduls s'organitza en 4 unitats didàctiques, compostes per:

 1. Una descripció precisa dels objectius i de les habilitats que el participant haurà d'adquirir.
 2. Un test introductori que el participant haurà de realitzar per poder continuar.
 3. Uns continguts als quals el participant podrà accedir en format web i que també podrà descarregar i imprimir, si així ho desitja.
 4. Les activitats corresponents, que consisteixen en la realització de diversos exercicis de forma interactiva en la web del mòdul, són com un test d'autoavaluació i es resoldran de forma immediata oferint la justificació de les solucions.
 5. Un exercici final d'avaluació personalitzat per a cada participant i compost per deu preguntes del tipus test amb quatre opcions de resposta, sent únicament una d'elles correcta. El participant realitza aquest exercici final en la web de l'assignatura i obté de forma immediata un registre de la puntuació obtinguda.
 6. Un fòrum de discussió sobre algun tema directament relacionat amb el contingut de la unitat didàctica i en què intervenen tots els participants.
 7. Les respostes del tutor a les preguntes més freqüents plantejades pels participants.
 8. Un accés personalitzat al tutor del mòdul mitjançant correu electrònic.
 9. Complements de l'aprenentatge: bibliografia, articles relacionats i diversos vincles.

La durada temporal de cada un dels mòduls serà de vuit setmanes. Cada unitat didàctica s'imparteix en dues setmanes (des del dimecres al dimarts de la següent setmana), de manera que el participant podrà aprofitar, si ho desitja, el cap de setmana per realitzar les activitats. S'establirà un període especial per a la realització dels exercicis de recuperació corresponents a les unitats didàctiques que no hagin estat superades de forma satisfactòria.

Avaluació

 

L'avaluació de cada un dels mòduls es durà a terme de la manera següent:

 • El 75% de la qualificació correspondrà a la mitjana de les puntuacions obtingudes en els exercicis finals de cada una de les quatre unitats didàctiques. Per superar cada mòdul, el participant haurà de tenir una puntuació igual o superior a 5 en tres dels quatre exercicis finals de cada unitat didàctica. Es considera superat l'exercici final si el participant obté un mínim de cinc respostes sobre 10 (o xifra equivalent si el nombre de preguntes és diferent de 10). En cas que no s'hagin superat almenys els exercicis finals de tres unitats didàctiques, el mòdul queda automàticament pendent.
 • El 25% de la qualificació correspondrà a la nota obtinguda en l'activitat individual o de grup que s'estableixi per a cada mòdul.
 • En cas de no superar el mòdul, s'establirà un període de temps durant el curs acadèmic al llarg del qual el participant tindrà la possibilitat de fer, per segona i última vegada, un altre exercici final per a les unitats didàctiques no superades. L'activitat individual o en grup que es faci per a cada mòdul no tindrà període de recuperació.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos online de la UPF Barcelona School of Management s'adrecen a professionals que prefereixen un treball basat 100% en la comunicació virtual, sense assistència a sessions presencials. Aquest tipus d'aprenentatge requereix la participació activa de l'estudiant a través d'una àmplia diversitat de recursos online (documentació, bibliografia, eines 2.0, vídeos i aplicacions interactives, etc.) que faciliten l'aprenentatge, l'execució de les activitats pràctiques i l'adquisició de competències clau.

.