Postgrau en Auditoria de Comptes i Gestió Comptable de l'Empresa

Metodologia

  • Exigència de treball per part del participant
  • Sessions d'aula (docència)
  • Activitat fora de l'aula (treball personal del participant):
    • Activitats de preparació de les sessions d'aula (lectures, cerca documental, casos pràctics, etc)
    • Activitats orientades a la preparació de l'avaluació (projecte final, memòria de pràctiques a empreses o activitat professional)

La metodologia pedagògica de la modalitat presencial fomenta la interacció entre els participants i combina, entre d'altres, casos, jocs d'empresa, treballs en grup i presentacions d'informes.

A l'exposició de conceptes teòrics per part dels professors s'afegeix la intervenció activa dels participants. Aquests discuteixen i resolen casos pràctics ; en equip, desenvolupen jocs de rol i d'empresa basats en problemes reals i actuals i preparen un projecte que posa en pràctica els aprenentatges adquirits.

Entre sessió i sessió els participants estudien la documentació proporcionada i preparen els exercicis que posteriorment es resoldran a classe. Per cada hora lectiva es calculen entre una i dues hores de treball fora de l'aula.

Avaluació

 

L'avaluació es fa prenent com a base la participació a classe, la realització de treballs, tests, exercicis i l'elaboració de la Tesina-Projecte.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'eCampus, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.