Curs de postgrau Online en SEO i SEM

Metodologia

Metodologia didàctica innovadora basada en l'aula digital, publicacions en format web, fòrums de discussió, debats entre els participants i realització de tallers monitoritzats pel professor.

L'aula digital del programa és una seu Web dissenyada per vehicular i afavorir l'autoaprenentatge compartit. Està formada pels materials didàctics del curs juntament amb les aplicacions que permeten la comunicació entre els participants i amb el professor.

L'aula digital és un lloc dinàmic on professors i estudiants consulten i afegeixen informació de manera constant. És un espai de comunicació asíncron i no presencial en el qual cada participant accedeix al moment que consideri oportú.

L'accés es realitza a través de la pàgina principal de la Universitat Pompeu Fabra mitjançant unes claus que es proporcionaran amb el degut temps abans del començament del curs perquè els participants puguin familiaritzar-se amb la plataforma.

L'aula conté tots els elements necessaris per al desenvolupament del curs:

 • Material docent exclusiu elaborat per més de quaranta professors
 • Exercicis
 • Fòrums de debat per compartir opinions i experiències entre els professors i els estudiants
 • Fòrums de consultes amb els professors, la direcció, el tutor pedagògic i l'administrador de webs

Característiques generals dels continguts acadèmics

El Postgrau està estructurat en assignatures i dins de cada assignatura, els continguts estan distribuïts en unitats didàctiques i entrevistes. Cada assignatura incorpora, també, un treball en grup.

Unitats didàctiques

Les unitats didàctiques estan formades per un article central que resumeix els continguts essencials de la unitat. Enllaçats a aquest article central hi ha els següents elements:

 • Un test d'avaluació final.
 • Un fòrum de discussió en el qual els participants debaten sobre algun tema relacionat amb l'article.
 • El fòrum obert de consultes al professor.
 • Un exercici a resoldre.
 • Un apartat per indicar si es recomana la unitat.
 • Un apartat voluntari per expressar suggeriments.

Entrevistes

Cada mòdul conté entre 2 i 4 debats a partir d'entrevistes amb experts en els continguts del mòdul. Durant una setmana l'expert moderarà el debat i respondrà a les preguntes formulades pels estudiants.

Avaluació

L'avaluació es fa de manera independent per a cada unitat. En ella, s'hi té en compte:

 • La participació de l'estudiant en el fòrum de debat
 • La realització dels exercicis
 • La realització del test

Per superar cadascuna de les assignatures és necessari complir amb les següents condicions:

 • Superar almenys 7 crèdits d'entre els més de 10 que s'ofereixen realitzant i superant les tasques previstes amb crèdits assignats.
 • Obtenir una nota global de l'assignatura de 6 o superior.
 • Superar de forma compensada les diferents modalitats de tasques i exercicis i no centrar-se en un sol tipus.

Per a l’obtenció del títol de Diploma de postgrau es requereix la realització del Treball de Finalització de Postgrau.

Eines

Els màsters, postgraus i cursos online de la UPF Barcelona School of Management s'adrecen a professionals que prefereixen un treball basat 100% en la comunicació virtual, sense assistència a sessions presencials. Aquest tipus d'aprenentatge requereix la participació activa de l'estudiant a través d'una àmplia diversitat de recursos online (documentació, bibliografia, eines 2.0, vídeos i aplicacions interactives, etc.) que faciliten l'aprenentatge, l'execució de les activitats pràctiques i l'adquisició de competències clau.

.